WYDANIE ONLINE

Pracownik, który zmieni pracę, nie musi wykonywać nowych badań lekarskich, pod warunkiem że posiada aktualne orzeczenie o stanie zdrowia. Zmiany te są korzystne dla pracodawców, którzy finansują koszt przeprowadzenia tych badań.

czytaj więcej »

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmieniono stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe dla 36 grup działalności, w tym stopę najwyższą. W poprzednim roku składkowym wynosiła ona 3,86%, a w roku zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. zmalała do 3,60%. Oznacza to zmniejszenie obciążeń składkowych m.in. dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

czytaj więcej »

Pytanie: Wysyłam pracownika na badania okresowe na cały dzień (od 7.00 do 15.00 nie ma go w pracy). Co w takim przypadku powinnam wpisać w liście obecności? Czy pracownikowi powinnam zwrócić koszty „podróży”, jeżeli siedziba firmy i jego miejsce pracy znajdują się w miejscowości A, a na badania musi pojechać do miejscowości B?

czytaj więcej »

Pytanie: W myśl regulaminu wynagradzania pracownikom naszej firmy przysługują premie roczne, które wypłacane są na początku pierwszego kwartału następującego po danym roku. W regulaminie jest zapis, iż aby podwładny otrzymał wspomniany składnik płacy musi osiągnąć określony pułap sprzedaży i pozostawać w momencie jego wypłaty nadal w zatrudnieniu. Czy były pracownik, który wypracował w 2014 roku wymagany poziom sprzedaży, może skutecznie dochodzić premii za ubiegły rok, jeśli został zwolniony w lutym 2015 roku i z tego powodu nie otrzymał omawianej premii? Gdybyśmy musieli ją wypłacić, to jak ewentualnie należałoby rozliczyć ją pod względem podatkowo-składkowym?

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik zajmuje równolegle dwa stanowiska pracy, to kryteria doboru do zwolnienia powinny być brane pod uwagę w stosunku do każdego z zajmowanych stanowisk odrębnie. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (sygn. I PK 73/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Obcokrajowiec mieszka i uzyskuje dochody z racji umowy o pracę w Niemczech, tam też podlega ubezpieczeniom społecznym. Jednocześnie osiąga dochody z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółki posiadającej siedzibę pod Warszawą. Nie legitymuje się polską rezydencją podatkową. W Polsce przebywa po kilkanaście dni w roku kalendarzowym. Czy trzeba za niego odprowadzać składki do ZUS? Jeśli nie, to jakimi dokumentami należy to potwierdzić w niemieckiej ubezpieczalni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wyraził zgodę na potrącenie z bieżących wypłat zasiłku chorobowego nadpłaconego w 2014 roku. Z wynagrodzenia za luty 2015 roku odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%), a pozostała kwota w całości została zaliczona na poczet nadpłaconego zasiłku. W związku z powyższym nie wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy, a tym samym składka zdrowotna. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Jeśli nie można ustalić, czy i w jakim zakresie uczestnicy imprezy zbiorowej, jak choćby spotkania integracyjnego, skorzystali ze świadczeń oferowanych przez organizatora, nie ma możliwości przypisania przychodu konkretnemu uczestnikowi. Wyrok NSA z 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2770/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów chce, by na świadectwie pracy dla zwalnianego pracownika zamieścić informację, że nie wyróżniał się on niczym w pracy. Choć poinformowałem klienta, że jest to niezgodne z przepisami, to on się upiera przy swoim. Kto będzie ponosił odpowiedzialność (biuro rachunkowe czy pracodawca), jeżeli mimo mojego sprzeciwu ww. informacja znajdzie się w świadectwie pracy i sprawa znajdzie swój finał w sądzie pracy?

czytaj więcej »

Jeśli pracownik, oprócz finansowej nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalnej, otrzyma od pracodawcy upominek rzeczowy, będzie musiał zapłacić większy podatek. Korzystniej jest, jeśli pracodawca wręczy jubilatowi kwiaty. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-944/14/MK)

czytaj więcej »

Minister pracy i polityki społecznej przygotował nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy wykonywaniu tych prac. Nowe przepisy dotyczą uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli ubezpieczenie obejmuje otwarty krąg osób nim objętych, nie ma możliwości przypisania przychodu pracownikom i innym osobom. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lutego 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-980/14/BJ)

czytaj więcej »

Nawet 20 tys. rezerwistów może w tym roku wezwać polska armia na ćwiczenia wojskowe. Pracodawca zatrudniający pracownika będącego żołnierzem rezerwy ma obowiązek udzielić mu na czas przeszkolenia urlopu bezpłatnego. W zamian może ubiegać się o zwrot kosztów związanych ze zwolnieniem pracownika od pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Zleceniodawca obliczył i wypłacił zasiłek chorobowy dla jednego ze zleceniobiorców. Czy od tego świadczenia potrąca się zaliczki na podatek? Jeśli nie, to gdzie wykazać potrącone omyłkowo zaliczki?

czytaj więcej »

Wskazanie konieczności złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do ZUS przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku nie narusza konstytucji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2015 r. (sygn. P 42/13)

czytaj więcej »

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego może być tylko wynagrodzenie u aktualnego pracodawcy. Nie bierze się pod uwagę wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego pracodawcy, nawet jeżeli pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i aktualnego pracodawcy nie było praktycznie przerw. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 marca 2015 r. (sygn. I UK 223/14)

czytaj więcej »

Najbardziej przydatne dla pracodawcy interpretacje z ostatnich tygodni wraz z pokazaniem skutków dla rozliczeń z ZUS.

czytaj więcej »

Rząd przyjął przedstawiony przez ministerstwo pracy projekt zmian dotyczący umów terminowych. Przewiduje on, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem maksymalnie na okres do 3 lat, łącznie z okresem próbnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel