WYDANIE ONLINE

Aby prawidłowo obliczyć część diety krajowej objętą zwolnieniem ze składek i podatku, należy w pierwszej kolejności dokonać prawidłowego obniżenia wypłacanych pracownikowi kwot. Jednym z czynników obniżających dietę jest udostępnienie pracownikowi za darmo częściowego posiłku.

czytaj więcej »

Stopień skomplikowania przepisów podatkowych, a także ich częste zmiany nie sprzyjają podatnikom. Najczęstsze nieporozumienia między pracodawcą a jego podwładnymi dotyczą stosowania kwoty zmniejszającej podatek, stawek podatku wynikających ze skali podatkowej oraz kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Nieprawidłowo wypełnione zaświadczenie ZUS RP-7 może skutkować koniecznością przygotowania nowego druku lub skorygowania już wystawionego. W wyniku błędów popełnionych przez pracodawcę pracownikowi może być przyznane świadczenie w zaniżonej albo zawyżonej wysokości. Dlatego też prawidłowość danych zawartych w zaświadczeniu jest sprawdzana podczas każdej kontroli ZUS.

czytaj więcej »

Pracownik żądający przed sądem ustalenia, że pozostaje z pracodawcą w bezterminowym stosunku pracy, nie ma interesu prawnego w takim ustaleniu, jeśli w toku procesu wytoczy inne powództwo przeciwko pracodawcy i zakwestionuje w nim prawidłowość (zasadność) przedterminowego rozwiązania stosunku pracy. Wyrok SN z 20 listopada 2014 r. (sygn. akt I PK 96/14)

czytaj więcej »

W 2015 roku uproszczono zasady kontroli ochrony danych osobowych i zrezygnowano z niektórych obowiązków zgłoszeniowych w stosunku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Równocześnie wprowadzono możliwość spersonalizowanej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, nałożoną na pracownika pełniącego funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

czytaj więcej »

Aby nowy pracodawca mógł uhonorować ważne orzeczenie lekarskie z poprzedniego zakładu pracy i ocenić, czy dotyczy ono pracy w takich samych warunkach, w jakich ma się odbywać nowa praca, potrzebne do tej weryfikacji jest również skierowanie ze „starej” firmy.

czytaj więcej »

Podatnik musi ustalić, czy koszty poniesione na zakup odzieży roboczej mają charakter wyłącznie służbowy, czy też można im przypisać walor osobisty. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 27 lutego 2015 r. (nr IBPBI/1/415-1426/14/ŚS)

czytaj więcej »

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała wstępne wyniki kontroli przeprowadzonych w 2014 roku w zakresie prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych oraz wypłaty wynagrodzeń za pracę.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik otrzyma na podstawie wewnętrznych uregulowań płacowych świadczenie w postaci dowozu do pracy, to jego wartość będzie wolna od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej »

Projekt: Płatnicy składek będą mogli występować do ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne także w części należnej za ubezpieczonego – przewiduje projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie.

czytaj więcej »

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu do 30 września danego roku. Do 31 maja danego roku musi jednak przekazać kwotę stanowiącą równowartość 75% odpisu podstawowego (bez zwiększeń). Jeśli tego nie zrobi, PIP skieruje wniosek do sądu o ukaranie go grzywną. A może ona wynieść nawet 5.000 zł.

czytaj więcej »

ZUS przed 15 kwietnia 2015 r., czyli terminem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez płatników składek za osoby zatrudnione, wycofał się ze swojego stanowiska z 13 marca 2015 r. Oznacza to, że jednoosobowe firmy nie będą miały obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej »

Projekt: Dnia 1 stycznia 2016 r. mają wejść w życie przepisy, które ograniczą zakres i czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dzięki zmianom zostaną ograniczone koszty ponoszone przez pracodawców z tego tytułu, przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień pracowników.

czytaj więcej »

W trakcie kontroli biuro rachunkowe musi przygotować i wydać dokumentację, której żąda inspektor. Ma obowiązek również złożyć wyjaśnienia w zakresie, w jakim biuro wykonuje obowiązki za pracodawcę na mocy podpisanej umowy.

czytaj więcej »

wiper-pixel