WYDANIE ONLINE

Aby prawidłowo obliczyć część diety krajowej objętą zwolnieniem z opłat składkowych i podatkowych, należy w pierwszej kolejności dokonać prawidłowego obniżenia wypłacanych pracownikowi kwot.

czytaj więcej »

Często spotyka się błędny pogląd, iż pracownikom przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Tymczasem dzieje się tak wyłącznie w przypadkach, gdy rozkład czasu pracy przewiduje pracę przez wszystkie dni od poniedziałku do piątku, w stałej liczbie godzin na dobę (np. po 8 godzin dla pełnego etatu lub 4 godziny dziennie dla 1/2 etatu).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu z wynagrodzeniem brutto 438,00 zł. Złożył PIT-2, przysługują mu koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł. Jaką kwotę wypłacić pracownikowi?

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia pracodawca, kierując pracownika na badania lekarskie, powinien wystawić mu dwa egzemplarze skierowania. Jeden pracownik przekaże lekarzowi, a drugi zachowa dla siebie – tak aby w razie potrzeby mógł go przedstawić nowemu pracodawcy.

czytaj więcej »

Od 1 maja podmioty zajmujące się obsługą księgowo-rachunkową, które w wyniku rozbieżności interpretacyjnych zaczęły odprowadzać VAT, mogą powrócić do zwolnienia podmiotowego. Muszą jednak w odpowiednim terminie zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący interpretacji ogólnej z 9 kwietnia 2015 r. (nr PT3.8101.2.2015.AEW.16)

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 26 maja pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez nią opieki nad 6-letnim synem z powodu jego choroby w okresie od 25 maja do 9 czerwca. Ponieważ wynagrodzenia za maj wypłacono 26. dnia tego miesiąca, a więc przed otrzymaniem druku ZUS ZLA, zasiłek opiekuńczy za cały okres objęty zwolnieniem wypłacony zostanie przez pracodawcę razem z wynagrodzeniem za czerwiec. Za maj osoba ta wykazana była tylko w raporcie ZUS RCA, gdzie rozliczono składki od wypłaconego wynagrodzenia. Jak wykazać zasiłek w dokumentach do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: W maju pracownik uzyskał 1.200 zł dofinansowania do wypoczynku syna do wycieczki szkolnej, z pieniędzy ZFŚS. Problem w tym, że podczas wyjazdu chłopak skończył 18 lat. Czy to oznacza, że dopłata podlega opodatkowaniu? A może trzeba ją rozliczyć ją proporcjonalnie do czasu ukończenia wskazanego wieku (część nieopodatkowana) i po jego przekroczeniu (część podlegająca PIT)? Co ze składkami?

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca chce rozliczać wynagrodzenia pracowników z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów, musi zadbać o dokładną dokumentację prac wykonywanych przez pracowników: w ramach normalnych obowiązków pracowniczych oraz w części związanej z korzystaniem z praw autorskich. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBII/1/4511-21/15/BJ)

czytaj więcej »

Przedstawiamy Państwu 4 ważne stanowiska ZUS.

czytaj więcej »

Wydatki związane z wypłatą świadczenia dla pracownika wyjeżdżające­go na urlop mogą być kosztem podatkowym tylko po spełnieniu okre­ślonych warunków. Jeden z nich dotyczy liczby zatrudnionych pracowni­ków w przeliczeniu na pełne etaty. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 12 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Go 706/14)

czytaj więcej »

Wprowadzenie 33-miesięcznego limitu zawierania umów na czas określony oraz przekształcenie na czas nieokreślony z mocy prawa czwartej umowy zawartej na czas określony nie rozwiąże problemu zawierania długoterminowych umów. Sposobem na ominięcie tej regulacji będzie zatrudnienie na zastępstwo. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki z 16 kwietnia 2015 r. na interpelację poselską nr 31872

czytaj więcej »

Programy pracownicze, które służą do motywowania osób zatrudnionych do jak najlepszej pracy, a w konsekwencji do lepszych wyników osiąganych przez spółkę, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba przy tym pamiętać o właściwej dokumentacji. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2015 r. (nr IBPBI/2/4510-39/15/AK)

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z układem zbiorowym pracy pracownicy zachowują prawo do niektórych składników wynagrodzeń za czas pobierania zasiłku chorobowego. W grudniu 2014 roku pracownik przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, otrzymując z tego tytułu zasiłek chorobowy oraz taki właśnie składnik. Na podstawie rozporządzenia składkowego był on wyłączony z oskładkowania. Czy powinniśmy go uwzględnić w zaświadczeniu ZUS Rp-7?

czytaj więcej »

Od 21 maja bez zezwolenia na pracę mogą pracować uczestnicy studiów stacjonarnych oraz doktoranckich – przez cały rok kalendarzowy. Wpro­wadzono także zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na pracę przez powiatowe urzędy pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel