WYDANIE ONLINE

Obecnie wycieczek aranżowanych przez pracodawców dla pracowników nie rozpatrujemy już w kategorii przychodu ze stosunku pracy. Nie ma zatem mowy o zaliczce na podatek dochodowy, ani o składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wydanych przez pracodawcę na ten cel kwot. Jak zatem widać, zmiana stanowiska fiskusa w tej sprawie kjest korzystna dla pracowników. A jak rozliczać inne wypłaty związane z urlopem?

czytaj więcej »

Aby oddane pracownikowi koszty kupna okularów korekcyjnych podlegały ulgom, lekarz medycyny pracy, podczas badania profilaktycznego, musi orzec konieczność używania takich okularów w pracy. Preferencje obejmują zarówno rzeczowe świadczenia (dostarczenie okularów czy soczewek przez pracodawcę), jak i uprzednie dofinansowanie ich zakupu czy zwrot kosztów zakupu poniesionych przez pracownika. A jak rozliczać inne świadczenia zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS zakwestionował rozliczenie przez pracodawcę opłacenia hotelu dla 20 pracowników. Pracodawca rozliczył to jedną fakturą i twierdził, że nie ma możliwości rozbicia tego świadczenia na każdego pracownika indywidualnie (około 1.400 zł na osobę). Zdaniem ZUS pracodawca powinien oskładkować te świadczenia i w imiennej karcie wynagradzania każdego pracownika umieścić informację o nich. Czy kontroler słusznie twierdził też, że nie tłumaczy pracodawcy fakt ujęcia należności na jednej fakturze? Pracownicy nie byli w podróży służbowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma, w której od niedawna zajmuję się sprawami kadrowymi, zatrudnia jednego pracownika na pół etatu. Zauważyłam, że w umowie tego pracownika nie ma zapisu dotyczącego limitu godzin ponadwymiarowych. Pracownik został zatrudniony w październiku 2014 roku. Czy pracodawcy grożą za to jakieś konsekwencje? I czy pracownik może domagać się dodatku jak za nadgodziny (jeśli tak, to od jakiego limitu)?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2015 r. płatnicy podatków będą znali zakres właściwości poszczególnych organów podatkowych w podziale na poszczególne podatki będące przedmiotem wniosku oraz miejsce zamieszkania lub sie­dzibę wnioskodawcy. Poprzednio wymieniono właściwe organy podat­kowe pod względem miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

czytaj więcej »

Projekt: wystawiający zaświadczenie o chorobie będzie musiał potwier­dzić u ubezpieczonego prawdziwość danych i informacji udostępnionych przez ZUS. Lekarz, wprowadzając dane chorego do systemu ZUS, będzie poinformowany, czy płatnik posiada elektroniczny profil informacyjny umożliwiający odbieranie e-zwolnień.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy pytanie dotyczące naliczania pensji dla pracownika, który był zatrudniony w ramach umowy o pracę na okres próbny w okresie od 3 lutego do 2 maja 2015 r. Nasz program kadrowo-płacowy nie nalicza mu za maj 2015 roku żadnego wynagrodzenia. Czy jest to zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Członek rady nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne. Czy dieta i należności za czas podróży służbowej, wypłacone na podstawie delegacji członkowi rady nadzorczej niebędącemu pracownikiem spółki – do wysokości określonej kilometrówką, są przychodem, od którego należy zapłacić składki emerytalno-rentowe?

czytaj więcej »

Jedną z głównych zmian najnowszej wersji programu Płatnik – 10.01.001 jest możliwość automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowią­cych poszczególne elementy programu. Umożliwia ona korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów lub słowników.

czytaj więcej »

Jeszcze w tym roku płatnicy składek będą mogli skorzystać z możliwo­ści odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również w części finansowanej przez ubezpieczonego.

czytaj więcej »

Zwiększona kwota odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę powinna zostać wpisana do umowy. Jeśli nie ma takiego zapisu, pracownik uzyskuje prawo do odszkodowania w wysokości równej maksymalnie 3-miesięcznemu wynagrodzeniu, niezależnie od ustalonej w umowie długości okresu wypowiedzenia. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II PK 176/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z pełnoetatowych pracownic z dniem 30 kwietnia 2015 r. rozwiązała i stosunek pracy ze względu na przejście na emeryturę. Jej wynagrodzenie składało się ze składników stałych (tzn. z płacy zasadniczej wynoszącej 1.487 zł i dodatku stażowego w kwocie 297,40 zł) oraz ze zmiennych premii uznaniowych, które w okresie od stycznia do marca 2015 roku wyniosły: za styczeń 2015 roku – 193 zł, za luty 2015 roku – 56 zł (niska kwota premii była spowodowana przebywaniem przez pracownicę na urlopie bezpłatnym od 2 do 20 lutego), za marzec 2015 roku – 297 zł. Czy za okres urlopu bezpłatnego trzeba uzupełnić premię uznaniową? Inni pracownicy otrzymali w lutym premię w wysokości 15% pensji zasadniczej.

czytaj więcej »

Artykuł 231 § 1 Kodeksu pracy nie ma zastosowania do umowy o zaka­zie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 kp), zawartej z poprzednim pracodawcą. Uchwała Sądu Najwyższego z 6 maja 2015 r. (sygn. akt III PZP 2/15)

czytaj więcej »

Niemal 6,5 tys. osób pobierało niesłusznie zasiłek chorobowy w pierwszym kwartale 2015 roku ZUS opublikował dane z kontroli zwolnień lekarskich.

czytaj więcej »

W jaki sposób biuro może być od­powiedzialne za pobranie należnej zaliczki na podatek dochodowy od pracownika, skoro nie dokonuje wypłaty wynagrodzeń?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2015 r. opłatę od wniosku, w wysokości 40 zł, uiszcza się na rachunek bankowy organu właściwego do wydania interpretacji indywi­dualnej. Poprzednio dopuszczano wnoszenie tej opłaty także w gotówce.

czytaj więcej »

wiper-pixel