WYDANIE ONLINE

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi, co do zasady, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy lub odpowiednio przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia chorobowego, w sytuacji gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem 12 miesięcy. Przy czym przeciętne miesięczne wynagrodzenie powiększa się o odpowiednią część składnika wynagrodzenia przysługującego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Takim składnikiem jest np. premia kwartalna.

czytaj więcej »

Choroba pracownika przypadająca w okresie urlopu przerywa ten urlop. Oznacza to, że pracownik powinien zwrócić wypłacone mu przed wypoczynkiem świadczenie urlopowe. Jednak często jest to niemożliwe.

czytaj więcej »

Podmiot (twórca) uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych nie może uzyskiwać możliwości dochodzenia takiego roszczenia odszkodowawczego, które całkowicie odrywałoby się od wielkości poniesionej przez niego szkody i stanowiło jej wielokrotność. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r. (sygn. akt SK 32/14)

czytaj więcej »

Wszelkie należności niewymienione w Kodeksie pracy potrąca się wyłącznie za pisemną zgodą pracownika.Na podstawie tej regulacji pracodawca może dokonywać potrąceń tytułem regulowania zleconych mu przez pracownika pozapracowniczych zobowiązań. Pracownik musi jednak złożyć taki wniosek i wyrazić na to swoją zgodę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwrócił nam uwagę, że nieprawidłowo naliczamy mu koszty uzyskania przychodu, ponieważ mieszka poza siedzibą firmy, a w wynagrodzeniu uwzględniamy zawsze kwotę podstawową (111,25 zł). Pracuje u nas od 5 lat. Czy w trakcie roku można zmienić mu kwotę kosztów na wyższą? Czy powinniśmy wyrównać mu straty z tych 5 lat, a jeśli nie, to czy pracownik może uwzględnić wyższe koszty, wypełniając swoje zeznanie PIT przynajmniej za ten rok? Czy pracownik może wymagać od nas rekompensaty za te wszystkie lata?

czytaj więcej »

Projekt: Pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony przez maksymalnie 33 miesiące łącznie lub zawrzeć z nim nie więcej niż trzy takie umowy. Zatrudnienie ponad te limity (czasowy i/lub ilościowy) będzie oznaczało zatrudnienie na czas nieokreślony. Ma to ograniczyć nadużywanie przez pracodawców tych umów.

czytaj więcej »

Pracodawca, jako płatnik zasiłków, ma prawo sprawdzić, czy zaświadczenie lekarskie jest wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmuje pracodawca. Sprawdźmy co radzi ZUS. Odpowiedź MPiPS z 15 czerwca 2015 r. na interpelację poselską Kazimierza Ziobry (nr 32861, znak: K7INT 32861)

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce Klaster w dotychczas obowiązującym regulaminie wynagradzania była określona premia. Pracodawca zdecydował, że zlikwiduje ten składnik wynagrodzenia. W związku z tym zmienił regulamin wynagradzania i przestał wypłacać premię. Pracownicy zakwestionowali jednak postępowanie pracodawcy. Czy mieli rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2.000 zł brutto miesięcznie, miesięczne dodatki motywacyjne w wysokości 20% pełnej stawki zasadniczej oraz premie kwartalne w stałej stawce 700 zł brutto. W lipcu 2015 r. wziął 5 dni urlopu wypoczynkowego, podczas którego powinien – zgodnie z rozkładem czasu pracy – przepracować 40 godzin. Nie otrzymał premii za II kwartał 2015 roku, ponieważ nie spełnił warunków jej przyznania (w czerwcu 2015 roku dostał karę porządkową). Jak premię kwartalną wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy odbyty w lipcu 2015 roku?

czytaj więcej »

Sąd pracy ma pełną swobodę określenia wysokości odszkodowania za sprzeczne z prawem czy nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, w granicach określonych w Kodeksie pracy. Odszkodowanie przysługuje pracownikowi za samo nieuzasadnione czy sprzeczne z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę. Natomiast podwyższając wysokość odszkodowania sąd powinien przywołać dodatkowe, szczególne okoliczności, np. staż pracy w danej firmie. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 marca 2015 r. (sygn. akt I PK 190/14)

czytaj więcej »

Projekt: Przedsiębiorcy realizujący kontrakty udzielone w trybie zamówień publicznych będą mogli z wyprzedzeniem podjąć rozmowy w sprawie renegocjacji zawartych umów. Nie będą musieli w tym celu oczekiwać na wejście w życie nowych zasad oskładkowania umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej »

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku, wykonującemu zawód regulowany, jeżeli dostrzeże nieprawidłowości w jego pracy. Nie musi przy tym w uzasadnieniu wypowiedzenia wskazywać dokładnie wszystkich faktów i zdarzeń, które spowodowały wypowiedzenie. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2015 r. (sygn. akt III PK 109/14)

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z ustawą zasadniczą przepisów, które uniemożliwiają pracodawcy, bez zgody związków zawodowych, samodzielne ustalanie regulaminów wynagradzania, nagród i premiowania. Wniosek w tej sprawie złożyła w TK Konfederacja Lewiatan.

czytaj więcej »

Projekt: Pracodawca, który zatrudni osoby do 30. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, będzie mógł – przez okres 12 miesięcy – uzyskać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Chodzi o tych młodych, którzy będą podejmowali pierwszą pracę.

czytaj więcej »

Refundacja pieniężna wypłacana przez spółkę z tytułu używania przez pracowników prywatnych telefonów przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta ze zwolnienia z PIT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2015 r. (nr IPTPB 1/4511-153/15-4/MD)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zawarł z uczniem umowę o przygotowanie zawodowe. Uczeń dostarczył dowód zapłaty za swój egzamin. Koszt tego egzaminu ponosi pracodawca. Jak potraktować to świadczenie po stronie ucznia? Czy jest to dodatek do wynagrodzenia podlegający opodatkowaniu?

czytaj więcej »

Płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wystarczy złożyć wniosek.

czytaj więcej »

wiper-pixel