WYDANIE ONLINE

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. rozwiał wiele pojawiających się przedtem wątpliwości dotyczących przychodu z nieodpłatnych świadczeń. TK wskazał w nim, kiedy nieodpłatne świadczenie jest przychodem. Wyrok ten dotyczył pracowników, ale sformułowane w nim argumenty odnosi się także do osób innych niż pracownicy. O skali problemu świadczą listy przychodzące do redakcji.

czytaj więcej »

Przedstawiamy 5 najczęstszych błędów dotyczących wynagrodzenia, które sprawdza PIP.

czytaj więcej »

Wartość uzyskanych przez pracowników nagród w konkursach powinna być zaliczona do przychodu ze stosunku pracy. Należy ją zatem opodatkować. Wyrok NSA z 27 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1695/14)

czytaj więcej »

Pracownicy otrzymują różnego rodzaju świadczenia. Jeżeli są przychodem, nie zawsze podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Każde ze świadczeń trzeba traktować odrębnie i inaczej je rozliczać z ZUS i urzędem skarbowym.

czytaj więcej »

Przedstawiamy państwu 5 najczęstszych błędnych zapisów w umowach zlecenia.

czytaj więcej »

Począwszy od 2016 roku, niektórzy rodzice będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł netto miesięcznie. Będzie ono przysługiwać przez rok po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka.

czytaj więcej »

Wykaz uzupełniono o prace w narażeniu na działanie ołowiu i jego związków oraz azbestu. Zmiany wynikają z dostosowania polskich przepisów do rozwiązań unijnych.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku zacznie obowiązywać nowy elektroniczny system wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Przez kolejne dwa lata zwolnienia nadal będą mogły być wystawiane w formie „papierowej”. Zasadą jednak stanie się korzystanie z e-zwolnień.

czytaj więcej »

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą miały zmodyfikowany sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Chodzi o przypadki krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu. Dotyczy to również świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Niezdolność do pracy warunkująca otrzymanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie jest tożsama z niezdolnością do pracy zarobkowej, określoną w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego jako przesłanka uzyskania renty cywilnoprawnej z powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r. (sygn. akt I PK 243/14)

czytaj więcej »

Samoistne umowy zlecenia rodzą obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego. Trwa on od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zlecenia do dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest tu dobrowolne. Ubezpieczeniom ze zlecenia nie podlegają w 2015 roku uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci, o ile nie ukończyli 26. roku życia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, która ukończyła 50 lat, przebywała na zwolnieniu lekarskim 25 dni, będąc w szpitalu. Za 14 dni firma zapłaciła jej wynagrodzenie chorobowe. Reszta to pobyt w szpitalu, za który płaci ZUS (zakład pracy w jego imieniu). Czy za te 11 dni powinna mieć zapłacone 70 czy 80% zasiłku?

czytaj więcej »

Zapłata składki na ubezpieczenie chorobowe, liczonej od maksymalnej podstawy wymiaru dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, nie daje prawa do zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich w kwocie równej najwyższej podstawie wymiaru, gdy składka była opłacona w miesiącu, w którym urodziło się dziecko. Z kolei sama zapłata składki ZUS nie oznacza zgłoszenia do ubezpieczenia, które powinno nastąpić przed zapłatą składki i na piśmie. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r. (sygn. akt I UK 376/14)

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenie pracownika na podstawie zajęcia podlega egzekucji z dwóch tytułów, tak że co miesiąc zatrudnionemu zostaje tylko kwota wolna (1.286,16 zł). Oprócz tego pracownik zgodził się na potrącanie z jego wynagrodzenia składki związkowej w wysokości 80 zł miesięcznie, składki na pkzp (80 zł miesięcznie) i rachunków za media (200 zł miesięcznie). Czy w tej sytuacji w ogóle można dokonać dobrowolnych potrąceń, skoro dłużnik otrzymuje tylko kwotę wolną?

czytaj więcej »

Pracodawca nie odprowadza zaliczki na PIT od kupionych produktów spożywczych, w sytuacji gdy ilość i rodzaj artykułów nie będą takie same dla wszystkich pracowników i nie można ustalić przypadającej na poszczególne osoby indywidualnej ich ilości. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 maja 2015 r. (sygn. akt I SA /Gl 287/15)

czytaj więcej »

Pracownik ojciec, który został sam z dzieckiem, zyska prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego, nawet jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona. Jest to kolejny element polityki prorodzinnej, na którą obecnie państwo stawia duży nacisk.

czytaj więcej »

wiper-pixel