WYDANIE ONLINE

Pracownicy mogą używać własnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych. Zwrot kosztów tego używania następuje w formie ryczałtu na podstawie umowy zawartej z pracodawcą. Wysokość ryczałtu zależy od rodzaju używanego pojazdu.

czytaj więcej »

Projekt: Nowości w rozporządzeniu podyktowane są zmianami wprowadzonymi przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE. Projektowane zmiany obejmą załącznik do rozporządzenia, będą dotyczyły części VII – Prace ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz części VIII – Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, z którą mamy podpisaną umowę zlecenia, zachorowała i w związku z tym nie wykonała w pełni zlecenia. Czy w takiej sytuacji, żeby usprawiedliwić niewykonanie zlecenia, musi przedłożyć nam druk zwolnienia lekarskiego?

czytaj więcej »

Najczęściej audyt związany jest z badaniem bilansu. Zdarza się jednak, że audyt przeprowadzany jest w związku z ubieganiem się o certyfikaty jakości (np. IS O) bądź też z inicjatywy kontrahenta, ze względu na obowiązujące u niego zasady, które wymagają sprawdzenia każdego dostawcy usług pod względem rzetelności.

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na niezdolność do pracy, potwierdzoną zwolnieniem lekarskim zleceniobiorca wykonał w sierpniu tylko część pracy wynikającej z umowy zlecenia. Jak w tej sytuacji ustalić przysługujące wynagrodzenie, jeśli jest ono określone stałą miesięczną kwotą?

czytaj więcej »

Projekt: Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza rozwiązania pomocne w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego. Wydłuża ona i uelastycznia sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego. Większość zmian miałaby wejść w życie na początku 2016 roku.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód osiągany z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Wiele świadczeń przysługujących pracownikom można jednak wyłączyć z takiej podstawy, przy czym niektóre wyłączenia wymagają spełnienia określonych warunków i obejmują tylko konkretne kwoty.

czytaj więcej »

Od odszkodowania wypłacanego byłemu zleceniobiorcy z tytułu zakazu konkurencji należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Nie ma znaczenia fakt, że były zleceniobiorca otworzył własną firmę i z tego tytułu rozlicza się z ZUS. Interpretacja indywidualna ZUS wydana 10 lipca 2015 r. – Oddział w Gdańsku (DI /100000/43/740/2015)

czytaj więcej »

W lipcu 2015 roku minister finansów wydał serię interpretacji indywidualnych dotyczących świadczeń pracowniczych. Podkreślił w nich konieczność uwzględniania przez organy podatkowe wyroku TK z 8 lipca 2014 r. w sprawie kwalifikowania świadczeń nieodpłatnych do przychodów.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma handlowa zatrudnia pracowników terenowych, u których jednym ze składników wynagrodzenia jest wynagrodzenie prowizyjne naliczane po osiągnięciu marży procentowej od nadwyżki progu wypracowanej marży. Przykładowo pracownik pracując cały czerwiec, zarobił 15.000,00 zł, próg marży za cały miesiąc to 6.000,00 zł, prowizja 7%. Oznacza to, że prowizja wynosi 15.000,00 zł – 6.000,00 zł = 9.000,00 zł × 7% = 630,00 zł. Prowizja jest wypłacana pracownikom z miesięcznym opóźnieniem, np. za czerwiec wraz z wynagrodzeniem za lipiec. Pracownik w lipcu przebywał na 14-dniowym urlopie. Jak policzyć mu wynagrodzenie za urlop w lipcu? W lipcu otrzyma prowizję za czerwiec oraz wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe. Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego powinno mu się wliczać prowizję ze sprzedaży z ostatnich 3 miesięcy? Jak policzyć prowizję za lipiec, skoro pracownik przebywał 2 tygodnie na urlopie? Czy powinno się pomniejszyć próg o połowę?

czytaj więcej »

Ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. Nie mieszczą się w niej pokrywane przez pracodawcę wydatki na paliwo w razie wykorzystywania auta w innych celach niż służbowe. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2015 r. (sygn. IPP B2/4511-82/15-2/AS)

czytaj więcej »

Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić w przyszłym roku 1.850 zł brutto miesięcznie. Taką propozycję przedstawiła partnerom społecznym strona rządowa. Oznacza to, że Rada Ministrów wydając rozporządzenie, nie może zejść poniżej tej kwoty.

czytaj więcej »

Pogorszenie wzroku pracownika to zmiana jego stanu zdrowia uzasadniająca konieczność wcześniejszego badania lekarskiego. Jeśli z badania okulistycznego wynika konieczność noszenia lub wymiany okularów, pracodawca musi zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2015 r. (sygn. IPTP B1/4511-292/15-4/MH)

czytaj więcej »

Pracodawca, który jest zmuszony zapewnić pracownikom oddelegowanym nocleg, wypełnia swój obowiązek właściwej organizacji pracy. Po stronie pracowników nie powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy. Interpretacja indywidualna ministra finansów z 25 czerwca 2015 r. (nr DD 3.8222.2.247.2015.OBQ)

czytaj więcej »

Aby pracodawca miał obowiązek zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z opracowanego przez pracownika wzoru użytkowego, wzór ten musi być przejęty przez pracodawcę. Pracodawca musi uzyskać dla niego ochronę prawną oraz musi odnieść korzyści z tego wzoru. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2015 r. (sygn. II PK 168/15)

czytaj więcej »

wiper-pixel