WYDANIE ONLINE

Niewypłacenie, bezpodstawne zaniżenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą czy też dokonywanie bezpodstawnych potrąceń jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Jest ono zagrożone karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł. Sprawdźmy zatem, jakie błędy są często popełniane i jak je skorygować, aby uniknąć kary i czasochłonnych korekt do ZUS i urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Od 1 sierpnia br przekazujemy zainteresowanym pracownikom dojeżdżającym do pracy środkami komunikacji miejskiej bilety miesięczne, zakupione ze środków pracodawcy. Działania te podjęliśmy na podstawie decyzji zarządu spółki, jednakże zarówno prawo jak i zasady przyznawania pracownikom wskazanego świadczenia, zgodnie z decyzją zarządu nie zostały uregulowane w obowiązującym u nas regulaminie wynagradzania, jak również w żadnym innym dokumencie. Pierwsze bilety zakupiliśmy i przekazaliśmy zatrudnionym w ostatnim tygodniu lipca (bilety na sierpień). Czy postąpiliśmy prawidłowo dokonując rozliczenia biletów dotyczących sierpnia na lipcowej liście płac i pobierając od wartości biletów zaliczkę na podatek dochodowy a nie pobierając składek ZUS? Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy ostatniego dnia tego miesiąca. Czy prawidłowo rozliczyliśmy pracownika, który otrzymał bilet w ostatnim tygodniu lipca, wypłacając mu za lipiec 3.184,54 zł, zgodnie z załączoną listą płac.

czytaj więcej »

Stan faktyczny W związku z trwającym w spółce projektem optymalizacji zatrudnienia 30 kwietnia br nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z pierwszym z pracowników objętych procesem redukcji. Kolejni pracownicy będą zwalniani sukcesywnie w kolejnych miesiącach. Do rozwiązania umowy o pracę doszło w wyniku zawartego z pracownikiem w styczniu br porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę. Zawarte porozumienie stron powołuje się na art. 30 § 1 pkt 1 kp w związku z art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W efekcie, z uwagi na to, że jesteśmy objęci przepisami wskazanej ustawy (zatrudniamy ok. 630 pracowników) oraz na staż pracy pracownika w naszej spółce wynoszący 12 lat, pracownik nabył prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Niezależnie od ustawowej odprawy w porozumieniu stron zostało zawarte postanowienie o następującej treści; „w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy niniejszego porozumienia stron, pracownikowi zostanie wypłacona dodatkowa rekompensata w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop”. Zwolniony pracownik miał prawo do stałych składników pensji; płacy zasadniczej, dodatku funkcyjnego i stażowego – składników których wysokość wzrosła od marca br. Będąc zatrudnionym na stanowisku menedżera produktu, pracownik ten dodatkowo otrzymywał dodatek za wdrożenie produktów spółki w nowym sklepie (80 zł za wdrożenie), a ponadto otrzymywał miesięczną premię regulaminową, uzależnioną od indywidualnych wyników jego pracy. Czy postąpiliśmy prawidłowo, wypłacając pracownikowi wraz z wynagrodzeniem za kwiecień w dniu 5 maja br (wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca) ustawową odprawę w wysokości 13.970,16 zł (3 × 4.656,72 zł), oraz rekompensatę w kwocie 9.313,44 zł (2 × 4.656,72 zł), ustalając ich wysokość na podstawie załączonej kartoteki płacowej (pracownikowi nie przysługiwały składniki za dłuższe okresy niż jeden miesiąc)?

czytaj więcej »

Od marca br realizujemy zajęcie wynagrodzenia za pracę i wierzytelności zasiłku chorobowego jednego z naszych pracowników na podstawie egzekucji sądowej na zaspokojenie innych należności niż świadczenia alimentacyjne. Z uwagi na wartość długu, potrącamy wynagrodzenie do 50% kwoty netto (zgodnie z treścią zajęcia) zachowując jednocześnie kwotę wolną od potrąceń. W maju br nasz pracownik przez 18 dni (od 14 do 31 maja) był niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy i za ten okres wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy. Czy postąpiliśmy prawidłowo dokonując potrącenia kwoty 1.697,68 zł z wypłaconego pracownikowi za maj wynagrodzenia i zasiłku i wypłacając mu 1.286,16 zł zgodnie z załączonym fragmentem listy płac za maj? (pracownik jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2).

czytaj więcej »

wiper-pixel