WYDANIE ONLINE

Zatrudnienie pracownika na podstawie umów cywilnoprawnych pozornie daje pracodawcy wiele korzyści. Jeśli warunki wykonywania tej umowy będą w rzeczywistości wypełniały cechy charakterystyczne dla umowy o pracę, konsekwencje finansowe mogą okazać się dla pracodawcy bardzo dotkliwe.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy podpisać umowę zlecenia. Dlatego też mamy pytanie: czy zleceniobiorca musi wykonywać pracę w powszechnie obowiązujące dni robocze, tak jak pracownicy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem początkującą księgową i muszę wyliczyć świadczenie za chorobę pracownika w wieku 30 lat, który przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 26 dni w maju i 19 dni w czerwcu. W związku z tym poproszę o przykład obrazujący sposób wyliczania zasiłku i wynagrodzenia chorobowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka akcyjna zrezygnowała z prowadzenia ZFŚS i wypłaca pracownikom świadczenia urlopowe. Kontrola zakwestionowała zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania. Czy kontrolerzy prawidłowo interpretują przepisy?

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie kontroli PIP inspektor sprawdzał tylko zakończone okresy rozliczeniowe. Powiedział, że nie interesuje go obecny miesiąc. Z czego to wynika?

czytaj więcej »

Decyzja personalna o wydaleniu dyscyplinarnym ze służby, która nie została unieważniona, pozostaje nadal w obrocie prawnym, nawet jeżeli stwierdzono jej niezgodność z prawem. W takim przypadku były funkcjonariusz może tylko wnioskować o wypłatę odszkodowania, natomiast nie ma to wpływu na wysokość jego emerytury. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2015 r. (sygn. II UK 309/14)

czytaj więcej »

Od 14 sierpnia br. obowiązują zmiany dające samotnym ojcom prawo do skorzystania z urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Teraz resort pracy określi, jak powinno być w takim przypadku dokumentowane prawo do zasiłku – trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji zasiłkowej.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy, może także ubiegać się o wypłatę odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych. Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r. (sygn. III PK 4/15)

czytaj więcej »

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, poza normalnymi godzinami pracy, pracownika przez inną firmę, powiązaną jednak z pracodawcą w taki sposób, że praca będzie faktycznie nadal świadczona na rzecz pracodawcy, powoduje powstanie obowiązku zapłaty lub uzupełnienia należności za nadgodziny. Należy je zapłacić niezależnie od wypłaconego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2015 r. (sygn. II PK 282/14)

czytaj więcej »

Rozwiązania obowiązujące od 13 sierpnia 2013 r. największą popularnością cieszą się wśród przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, handlem i naprawami oraz budownictwem. Jednak nie wszystkie firmy korzystają z tej formy zgodnie z prawem.

czytaj więcej »

W regulaminie wynagradzania lub premiowania nie trzeba określać jednoznacznie wysokości premii, lecz jedynie wskazywać jej widełki. Można więc wskazać, że „premia przysługuje w wysokości od 10 do 40% wynagrodzenia zasadniczego brutto”. Wówczas, po spełnieniu określonych w regulaminie kryteriów, premia będzie pracownikowi przysługiwała i będzie on mógł domagać się jej przed sądem. Jednak decyzja co do jej wysokości (w ramach obowiązujących widełek) będzie należała do pracodawcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik rozpoczął pracę w poniedziałek o 9.00. Doba rozpoczynająca się w poniedziałek o 9.00 trwała do 9.00 we wtorek. O której godzinie powinien rozpocząć pracę we wtorek?

czytaj więcej »

Możliwe jest zaliczenie okresu zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy w szczególnym charakterze, warunkującej uzyskanie wcześniejszej emerytury, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w przepisach szczególnych – np. rozpoczęcie zatrudnienia nie później niż określona liczba dni wskazana w rozporządzeniu z 1968 roku. Uchwała Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r. (sygn. akt III UZP 4/15)

czytaj więcej »

Wynagrodzenie pracownika za wykonywanie czynności na polecenie pracodawcy – beneficjenta środków pochodzących z określonych zagranicznych źródeł pomocowych nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Interpretacja indywidualna ministra finansów z 24 lipca 2015 r. (sygn. DD 3.8222.2.157.2015.CRS)

czytaj więcej »

wiper-pixel