WYDANIE ONLINE

Jeśli pracodawca nawet przed wejściem w życie zmian w przepisach zawrze zbyt długą umowę na czas określony, umowa ta przekształci się w zatrudnienie bezterminowe. Nowy limit 33 miesięcy będzie bowiem dotyczył także umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Jedyną „ulgą” będzie fakt, że 33 miesiące będą liczone dopiero od momentu wejścia w życie zmian. Choć zacznie ona obowiązywać dopiero za pół roku, to warto już teraz sprawdzić, jak będzie działała na nowe (a czasem także obecne) umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 15 lutego 2015 r. pracownica centrum kultury przebywa na rocznym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Czy na podstawie zapisów poniższego regulaminu nabywa ona prawo do rocznej nagrody w pełnej wysokości, która będzie naliczona i wypłacona w styczniu 2016 roku? Jeśli nie, to jaki zapis w regulaminie powinien się pojawić, aby pełna kwota nagrody trafiła do pracownicy?

czytaj więcej »

Obowiązująca od przyszłego roku nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzi zasadnicze zmiany w odprowadzaniu składek za osoby, które jednocześnie wykonują dwie umowy cywilne, tj. umowę zlecenia, czy kontrakt menedżerski. Już teraz jednak wywołują one wśród płatników liczne kontrowersje. Najwięcej problemów w praktyce mogą spowodować, przewidziane nowymi przepisami, nieprecyzyjne regulacje.

czytaj więcej »

Zamiar powrotu do pracy na podstawie art. 53 § 5 Kodeksu pracy wystarczy zgłosić podmiotowi reprezentującemu pracodawcę. Oczywiście można to zrobić tylko w sytuacji, gdy podmiot ten wykonywał czynności pracodawcy przy zatrudnianiu zwolnionego z powodu choroby pracownika. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 2015 r. (sygn. III PK 125/14)

czytaj więcej »

Pracodawca, który w związku prowadzoną akcją promocyjną przekazuje nieodpłatnie swoim pracownikom zestaw firmowych przedmiotów, zobowiązany jest ustalić wartość uzyskanych przez pracowników nieodpłatnych świadczeń. Następnie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 marca 2015 r. (sygn. ILPB 2/415-1230/14-2/WM )

czytaj więcej »

Pracodawca i pracownik nie mogą w porozumieniu rozwiązującym umowę o pracę wyłączyć zastosowania przepisów o zwolnieniach grupowych. A pracodawca nie może w ten sposób zwolnić się z obowiązku zapłaty odprawy. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2015 r. (sygn. I PK 74/15)

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. pracownik w pierwszym roku pracy zarobi co najmniej 1.850 zł. Natomiast pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w kolejnym roku pracy otrzyma 1.480 zł.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy pracodawca zatrudnia osoby, które w ramach stosunku pracy otrzymują przychody objęte przepisami o prawie autorskim, potrąca im koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Jednak aby zastosować takie koszty, trzeba spełnić określone warunki.

czytaj więcej »

Za pracę wykraczającą poza ustalony dobowy czas pracy można udzielić czasu wolnego. Wówczas pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia dodatków z tego tytułu.

czytaj więcej »

wiper-pixel