WYDANIE ONLINE

Członek zarządu spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) może sprawować funkcję bezumownie (wyłącznie z mocy uchwały o powołaniu podjętej przez wspólników spółki z o.o. lub radę nadzorczą spółki akcyjnej) albo na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy kontraktu menedżerskiego. Bezumowne pełnienie tej posady nie stanowi stosunku pracy z powołania (wyrok Sądu Najwyższego z 8 października 2010 r., sygn. akt II PK 30/10; M.P.Pr. 2011/3/138).

czytaj więcej »

Rada nadzorcza w spółkach handlowych sprawuje stały nadzór nad działalnością spółek we wszystkich dziedzinach ich funkcjonowania, zwłaszcza bada i ocenia sprawozdania zarządu. Nie mogą do niej należeć członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny i adwokat, inne osoby podlegające bezpośrednio zarządowi albo likwidatorowi oraz członkowie zarządu i likwidatorzy spółki bądź spółdzielni zależnej. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum tego organu. 

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zarządca wykonujący zadania na podstawie umowy zlecenia, z racji której podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, będzie obowiązkowo podlegał tym ubezpieczeniom też z racji innego zlecenia realizowanego dla obcego podmiotu. To tylko jedna z nowych zasad obowiązujących przy rozliczaniu wynagrodzenia członka zarządu spółki kapitałowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel