WYDANIE ONLINE

Od 14 sierpnia 2015 r. został rozszerzony krąg osób uznawanych za członków rodziny. Obecnie za członka rodziny uważa się także osobę niepozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, ale będącą rodzicem jego dziecka – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2015 r. płatnicy składek skorzystają z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również w części finansowanej przez ubezpieczonego.

czytaj więcej »

Osoba starająca się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi mieć status nauczyciela w chwili składania wniosku. Nie może zatem przed złożeniem tego wniosku rozwiązać nauczycielskiego stosunku pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r. (sygn. I UK 468/14)

czytaj więcej »

Możliwość skorzystania z urlopu do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat; jednoczesne przebywanie na urlopie przez obydwoje rodziców bez ograniczeń czasowych oraz nowy termin na złożenie wniosku – takie zmiany w zasadach udzielania urlopu wychowawczego i korzystania z niego od 2 stycznia 2016 r. wprowadza ustawa rodzinna.

czytaj więcej »

Pracownikowi-wynalazcy nie należy się wynagrodzenie za korzystanie przez pracodawcę z wynalazku, którego patent został unieważniony. Chodzi o pieniądze za okres po wydaniu decyzji unieważniającej patent. Wyrok Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r. (sygn. III PK 137/14)

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik będzie mógł wybrać, czy ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat będzie korzystał w dniach czy godzinach.

czytaj więcej »

Pytanie: Wystawiam druk ZUS Rp-7 za lata 1974–1976 dla pracownika jednostki samorządu terytorialnego. Na listach płac są następujące rubryki: wynagrodzenie zasadnicze, ryczałt, dodatek mieszkaniowy oraz dodatek trudnościowy. Niestety listy są mało czytelne i nie wiem, od których składników odprowadzane były składki. Stąd pytanie, które z tych składników powinnam ująć we wspomnianym druku?

czytaj więcej »

Kary za błędy podatkowe w 2015 i 2016 roku, odsetki do OFE, waloryzacja rent i emerytur.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca pokrywa koszty paliwa do napędu samochodu udostępnionego pracownikowi na jego osobiste potrzeby, to należy je rozliczać niezależnie od ryczałtu za prywatne korzystanie ze służbowego auta. W ryczałcie mieszczą się natomiast ponoszone przez firmę standardowe koszty eksploatacji pojazdu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 września 2015 r. (nr IBPB-2-1/4511-206/15/DP)

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. dofinansowanie do czesnego za żłobek lub przedszkole dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy będzie korzystało ze zwolnienia podatkowego. Pracodawcy zyskają natomiast możliwość wliczenia tych świadczeń, a także środków przeznaczonych na utworzenie i prowadzenie przyzakładowych klubów dziecięcych, żłobków i przedszkoli, w koszty uzyskania przychodów. Na nowych przepisach skorzystają więc zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 roku wysokość wynagrodzenia pracownika, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące 1.850 zł. Do obliczenia wysokości osiąganego przez pracownika wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do tzw. wynagrodzeń osobowych.

czytaj więcej »

Tylko te postanowienia umowy o pracę, które dotyczą składników płacowych, takich jak wynagrodzenie, powinny być wskazywane wprost w propozycji nowych warunków pracy i płacy przedstawianych pracownikom wraz z wypowiedzeniami zmieniającymi. O reszcie proponowanych zmian pracownicy mogą się dowiedzieć, sięgając do wersji poprzedniego regulaminu. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r. (sygn. akt I PK 234/15)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zamierza wypłacić byłym już pracownikom premię za zrealizowany projekt. Jak w takiej sytuacji należy naliczyć składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy (osoby te nie są już pracownikami spółki)? Co z kosztami uzyskania przychodów i kwotą wolną? Czy wypłaconą premię trzeba będzie wykazać w PIT-11?

czytaj więcej »

Projekt: Po wejściu w życie zmian, które proponuje Ministerstwo Gospodarki, pracodawców mają obowiązywać 3 nowe okresy przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej. Akta osobowe nie byłyby już podzielone ze względu na nawiązanie, trwanie i zakończenie zatrudnienia. Nowym kryterium decydującym o podziale akt będzie długość okresu przechowywania danego dokumentu. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiary zasiłków miały obowiązywać od 1 listopada 2015 r. Termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2016 r. Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą jeżeli wypłacany im zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli 1.000 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel