WYDANIE ONLINE

Forma papierowa zostanie docelowo zastąpiona formą elektroniczną. O wystawieniu zwolnienia płatnicy będą informowani automatycznie. O zwolnieniu i jednostce chorobowej informację niezwłocznie otrzyma i ZUS i płatnik. Spowoduje to, że ZUS będzie mógł kontrolować zasadność wystawienia także krótkich zwolnień.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. pracodawcy lub przedsiębiorcy będą mogli zawierać umowy ze starostami na refundację części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych za zatrudnionych, skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Firma z Funduszu Pracy otrzyma 1.850 zł oraz składki ZUS za zatrudnienie bezrobotnego przed 30. rokiem życia przez 12 miesięcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz zleceniobiorca, który prawie 2 lata temu przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zwrócił się z pytaniem, czy w związku z tym, że jego żona kilka dni temu zmarła przy porodzie, przysługuje mu prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jego żona nie była ubezpieczona – nigdzie nie pracowała i zajmowała się wychowaniem dwójki starszych dzieci. Czy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek macierzyński, a jeśli tak, to na jaki okres?

czytaj więcej »

Pytanie: Od września br. zatrudniamy na umowie zlecenia osobę prowadzącą działalność gospodarczą, od której opłaca ona składki ZUS na preferencyjnych zasadach (prawo do „obniżonego” ZUS ma ona do lutego 2017 roku). Od wypłacanego zleceniobiorcy wynagrodzenia opłacamy jedynie składkę zdrowotną. Czy w 2016 roku zmienią się zasady oskładkowania tego zlecenia?

czytaj więcej »

Wydłużenie czasu pracy techników medycznych elektroradiologii i zrównanie go z czasem pracy innych pracowników medycznych nie narusza konstytucji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 września 2015 r. (sygn. akt K 14/14)

czytaj więcej »

Pracodawca, który refunduje swoim pracownikom koszt zakupu materiałów biurowych, niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku, nie dolicza kwoty zwrotu do opodatkowanych przychodów pracownika. Wypłacany ekwiwalent jest bowiem objęty zwolnieniem podatkowym. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 września 2015 r. (sygn. IPTP B1/4511-295/15-4/SJ)

czytaj więcej »

Projekt: Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy zasiłków będą wypełniać nowe dokumenty zasiłkowe – aż kilkanaście uaktualnionych wzorów. Będą to nie tylko zmienione formularze zasiłkowe, ale też nowy ZUS ZLA.

czytaj więcej »

Od 1 października 2015 r. osoby niepełnosprawne prowadzące swoje firmy składają wniosek o refundację na nowych wzorach. Zmiana wynika z obowiązujących od tego dnia nowych zasad refundacji składek za te osoby, w sytuacji gdy nastąpi opóźnienie w płatności składek.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. o interpretację podatkową będzie mogła wystąpić grupa podatników. Oprócz tego zostaną wprowadzone trzy stawki odsetek za zwłokę.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony na podstawie wyboru także ma prawo do odprawy emerytalno-rentowej, jeżeli jego stosunek pracy rozwiązał się po upływie kadencji, a następnie przeszedł on na rentę z powodu niezdolności do pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r. (sygn. akt I PK 279/14)

czytaj więcej »

Najważniejsze stanowiska ZUS z przełomu sierpnia i września.

czytaj więcej »

Wynajęcie przez pracodawcę sali gimnastycznej dla swoich pracowników nie powoduje u nich powstania przychodu. Świadczenia tego nie trzeba zatem opodatkowywać PIT. Interpretacja indywidualna ministra finansów z 23 lipca 2015 r. (nr DD 3.8222.2.265.2015.CRS )

czytaj więcej »

Dłuższy termin wykorzystania urlopu ojcowskiego, możliwość podzielenia go na części oraz większa ochrona stosunku pracy ojców po zakończeniu urlopu – to zmiany, jakie już 2 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać w zakresie urlopu ojcowskiego.

czytaj więcej »

Pracodawcy lub zleceniodawcy zasadniczo muszą wystawiać pracownikom lub zleceniobiorcom informację imienną PIT-11. Jednak w przypadku niektórych świadczeń powinni wystawić informację PIT-8C.

czytaj więcej »

wiper-pixel