WYDANIE ONLINE

Choroba pracownika na ogół jest zdarzeniem nagłym i nieprzewidzianym. Dlatego też może ona wymagać od pracodawcy zmian w harmonogramie czasu pracy czy skorygowania kartotek urlopowych pracownika. Rozliczanie czasu pracy, gdy pracownik był chory – najczęstsze błędy

czytaj więcej »

Od lipca 2015 roku zatrudniamy zleceniobiorcę z miesięcznym wynagrodzeniem 1.200 zł. Umowa zlecenia została zawarta na okres jednego roku, tj. do 30 czerwca 2016 r. Ponieważ z oświadczenia złożonego nam przez zleceniobiorcę wynika, iż jest to jego druga umowa zlecenia (pierwsza zawarta na 2 lata od 1 stycznia 2015 r. z miesięcznym wynagrodzeniem 500 zł) i ponieważ zleceniobiorca nie przystąpił z tytułu zawartej z nami umowy do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych (ani też nie zmienił tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń), zgłosiliśmy go wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Za grudzień wypłaciliśmy zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 1.012 zł, zgodnie z załączoną listą płac. Umowa zlecenia została zawarta przed datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów dotyczących oskładkowania umów zleceń. Czy wobec tego postąpimy prawidłowo, rozliczając na analogicznych zasadach wynagrodzenie z przedmiotowej umowy zlecenia za styczeń i kolejne miesiące 2016 r.? Zleceniobiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

Osoby rozliczające pensje pracownicze muszą przeliczyć część należności kalkulowanych na przełomie roku. Chodzi tu m.in. o kwoty wolne od potrąceń, dodatki i ryczałty za wykonywanie obowiązków w porze nocnej, a także ekwiwalent i wynagrodzenie urlopowe, przy wyliczaniu których uwzględniano składniki ustalane na bazie płacy minimalnej z poprzedniego roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik jest zatrudniony jako przedstawiciel handlowy. Jako miejsce pracy ma wskazany teren województwa mazowieckiego. Zdarza się, że wykonując obowiązki służbowe, nocuje w hotelu, a firma zwraca mu poniesione z tego tytułu wydatki. Czy taki zwrot niezwiązany z podróżą służbową podlega oskładkowaniu?

czytaj więcej »

Zestawy startowe, które szef przekazał pracownikom w związku z promowaniem spółki, nie stanowią dla zatrudnionych przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tym samym nie podlegają opodatkowaniu PIT. Interpretacja indywidualna ministra finansów z 18 września 2015 r. (nr DD 3.8222.2.383.2015.KDJ)

czytaj więcej »

Sprawdźmy, na jakie zwolnienia podatkowe płatnicy mogą liczyć w przyszłym roku. Część z nich dotyczy świadczeń związanych z opieką nad dziećmi.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. umowa o pracę na czas określony będzie musiała zawierać przyczynę terminowego zatrudnienia niepodlegającego nowym limitom. O informację tę trzeba będzie także uzupełnić umowy na czas określony zawierane obecnie.

czytaj więcej »

Porozumienie w sprawie odstąpienia od układu może przewidywać prawo do rekompensaty z tytułu rezygnacji pracodawcy z układu zbiorowego pracy dla każdego pracownika zatrudnionego w określonej porozumieniem dacie. W takim przypadku byli pracownicy, zatrudnieni w tym dniu, ale zwolnieni z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy przed terminem wypłaty rekompensat, także mają prawo do rekompensaty. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 października 2011 r. (sygn. akt I PK 10/15)

czytaj więcej »

Pytanie: W okresie przebywania naszej pracownicy na urlopie rodzicielskim zawarliśmy z nią umowę o dzieło. Umowa trwała 2 miesiące. W wyniku kontroli ZUS umowa ta została zakwestionowana i uznana za umowę zlecenia. Co to dla nas oznacza i z jakimi konsekwencjami się wiąże? Kto powinien opłacić składki?

czytaj więcej »

Projekt: Wraz z początkiem przyszłego roku zmienią się m.in. PIT-11 oraz PIT-8C. W nowych wzorach nie będzie informacji o konieczności dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

czytaj więcej »

Projekt: Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Znikną zatem dotychczasowe wątpliwości pracodawców. Resort pracy proponuje, aby wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy liczyć jak wynagrodzenie za urlop.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. płatnicy dokonujący wyrównania wysokości zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego kwotę podwyższenia wykażą w zmodyfikowanym formularzu ZUS DRA. Dodatkowo z tym dniem wprowadzony zostanie nowy kod świadczenia/przerwy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który wypłaci rodzinie zmarłego pracownika zasądzone przez sąd odszkodowanie, zwróci koszty pogrzebu, koszty sądowe i zastępstwa procesowego, może poniesione wydatki uznać za koszt podatkowy w prowadzonej działalności. Wyrok NSA z 8 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 1465/13)

czytaj więcej »

wiper-pixel