WYDANIE ONLINE

Są przynajmniej 4 sytuacje, gdy mimo stałej stawki miesięcznej przysługującej pracownikowi, sprawa się komplikuje. Są tozmiana wymiaru etatu i wysokości pensji w trakcie miesiąca, podwyżka wynagrodzenia w trakcie miesiąca, w którym pracownik chorował, choroba przypadająca na wszystkie dni robocze w miesiącu, pierwszy, niepełny miesiąc zatrudnienia.

czytaj więcej »

Z brzmienia art. 42 § 4 kp należy wysnuć wniosek, iż po upływie danego roku kalendarzowego od 1 stycznia kolejnego roku można pracownikowi ponownie powierzyć inne obowiązki, niż wynikające z umowy o pracę (na okres nieprzekraczający łącznie 3 miesięcy w tym roku). Warto jednak pamiętać, iż ponowne powierzenie obowiązków musi być uzasadnione, a poza tym nie może zmierzać do obejścia prawa lub naruszać zasad współżycia społecznego.

czytaj więcej »

Z nowych przepisów można skorzystać już od 21 listopada. Mają one zachęcić pracodawców do zatrudniania osób młodych poprzez gwarantowanie refundacji części kosztów pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.

czytaj więcej »

Dodatek stażowy jest jednym ze składników, który może uzupełnić otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Rozwiązaniem tym czuje się pokrzywdzonych wielu pracowników z wieloletnim stażem, w sytuacji gdy wypracowany dodatek gwarantuje im jedynie wyrównanie poborów do płacy minimalnej. Dlatego też resort pracy zauważa potrzebę modyfikacji obecnego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę, w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu tego wynagrodzenia. Odpowiedź MPiPS z 26 października 2015 r. na interpelację poselską w sprawie składników wynagrodzenia (nr 34763, znak: K7INT34763)

czytaj więcej »

Płatnicy składek będą mogli wnioskować o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozłożenie należności na raty także tych finansowanych przez ubezpieczonego. Umożliwi to nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zaczyna obowiązywać od 1 grudnia 2015 r.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który przekazuje swoich pracowników firmie zewnętrznej nie wystawia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na PIT. Takiego obowiązku musi dopełnić nowy pracodawca. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 września 2015 r. (nr ITPB2/4511-690/15/MU)

czytaj więcej »

Podstawowym problemem konstytucyjnym ocenianym przez TK był brak mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, a w konsekwencji brak urealnienia kwoty wolnej od podatku. Brak tego mechanizmu, a zatem wieloletnie utrzymywanie kwoty wolnej od podatku na stałym poziomie i uniezależnienie jej od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, jest wadliwością prawa podatkowego niedopuszczalną w demokratycznym państwie prawnym. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14; Dz.U. z 2015 r. poz. 1784)

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy osobę na zlecenie w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Zleceniobiorca oświadczył, że jest zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem niższym niż minimalne (zlecenie to jest oskładkowane). W naszej firmie wynagrodzenie w umowie określono w wysokości 1.800 zł brutto. Czy też mamy ją oskładkować? Na czym będą polegać różnice w rozliczeniu zleceń w 2015 i 2016 roku u tej osoby?

czytaj więcej »

Pod koniec każdego roku kalendarzowego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą ustalić faktyczne zatrudnienie w tym roku i skorygować wysokość dokonanych w jego trakcie odpisów na fundusz. Jeśli pracodawca nie dokona takiej korekty, może to spowodować zawyżenie lub zaniżenie kwoty przelanych środków.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik firmy budowlanej zostanie oddelegowany do Anglii. Pracodawca chce wypłacać ekwiwalent za używane smartfona pracownika przy wykonywaniu pracy (i modemu do transmisji szybkiego Internetu). Czy wystarczającym uzasadnieniem dla ekwiwalentu jest posiadanie przez pracownika nowocześniejszego sprzętu niż ten, który może zapewnić mu pracodawca?

czytaj więcej »

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe, raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dla uzyskania świadczenia nie wystarczy zatem sam fakt, że urlop pracownika trwa nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych.

czytaj więcej »

Wartość jednorazowych odpraw wypłacanych zwalnianym pracownikom na podstawie porozumienia zbiorowego, zawartego pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą podlega wyłączeniu od PIT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2015 r. (nr IPTPB2/4511-398/15-2/JR)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszego teatru długo chorował – od 6 lutego do 6 sierpnia 2015 r. Od 7 sierpnia 2015 r. do 2 lutego 2016 r. przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Poprosił nas o wypłacenie mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2015 rok. Czy możemy wypłacić mu to świadczenie?

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny ocenił zasady obciążania pracownika zatrudnionego za granicą u polskiego pracodawcy uzyskującego przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2015 r. (sygn. akt SK 9/14)

czytaj więcej »

wiper-pixel