WYDANIE ONLINE

Już od 1 stycznia 2016 r. wprowadza się wiele udogodnień związanych w szczególności z możliwością złożenia wniosku wspólnego przez strony tej samej transakcji, czy możliwość uzyskania przez zmawiającego interpretacji indywidualnej chroniącej podmiot realizujący zamówienie publiczne. Wprowadzono jednak zmiany, których celem jest zmniejszenie liczby funkcjonujących w obrocie interpretacji indywidualnych poprzez ich uchylanie lub stwierdzenie wygaśnięcia.

czytaj więcej »

Obdarowywanie pracowników prezentami z okazji świąt ma swoje konsekwencje podatkowe. Jednak udział pracownika w wigilii służbowej nie wiąże się z poniesieniem przez niego jakiegokolwiek wydatku, co mogłoby powodować powstanie przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

czytaj więcej »

Za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy pracownikowi w momencie rozwiązania stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Sposób jego obliczania został określony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

czytaj więcej »

Od 20 listopada 2015 r. obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcowi (obywatelowi spoza UE) na stanowisku pracy wymagającym wysokich kwalifikacji, którego określenie jest przesłanką udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy.

czytaj więcej »

Rok 2016 nie przyniesie zmian w zakresie ustalania podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Modyfikacji ulegnie natomiast wysokość i zasady zastosowania odsetek obniżonych.

czytaj więcej »

Do 31 grudnia 2015 r. osoby pracujące na podstawie umów zlecenia, w przypadku wykonywania więcej niż jednej takiej umowy, były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi tylko z tytułu, który powstał najwcześniej. Mogły one – na swój wniosek – zmienić tytuł ubezpieczenia, co oznacza, że mogły zdecydować, aby obowiązkowemu oskładkowaniu podlegała umowa zawarta później.

czytaj więcej »

Opublikowano nowe wzory formularzy podatkowych, tj.: PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-12(6), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/IFT-1R(13), PIT-40(22). Formularze w tych wersjach obowiązują w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Świadczenia, które służą organizacji pracy i umożliwiają prawidłowe jej wykonywanie, nie są przychodem pracownika. Spełnienie takich świadczeń leży w interesie pracodawcy, a pracownik nie uzyskuje przysporzenia majątkowego w swoim majątku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 października 2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-325/15/DP)

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość opłaty pobieranej przez ZUS od komorników sądowych za udostępnienie danych o ubezpieczonym i płatniku składek jest uzależniona od formy złożenia wniosku.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka została skontrolowana przez ZUS, który stwierdził błędy w rozliczeniach składek społecznych od kontraktów menedżerskich. Spółka zapłaciła z własnych środków składki za menadżerów (nie są oni pracownikami spółki). Czy nadpłacone pieniądze spółka może dochodzić przed sądem od menadżerów?

czytaj więcej »

Kryterium obrotu nie jest jedynym, jaki właściwa instytucja ubezpieczeniowa musi wziąć pod uwagę ustalając, zgodnie z prawem którego państwa pracownik będzie ubezpieczony. Zaś samo osiągnięcie lub nieosiągnięcie obrotu ponad 25% w kraju nie przesądza o objęciu ubezpieczeniami społecznymi w danym państwie. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015 r. (sygn. II UK 100/14)

czytaj więcej »

wiper-pixel