WYDANIE ONLINE

Od 2016 roku pracownicy mogą decydować o tym, czy ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat zamierzają korzystać w wymiarze 2 dni czy też 16 godzin. Dzięki temu zatrudnieni zyskują wiele większą swobodę w korzystaniu ze wspomnianego uprawnienia niż miało to miejsce do tej pory. Po zmianach wolne na dziecko może obejmować tylko część dnia, co w wielu przypadkach jest wystarczające.

czytaj więcej »

Jest już nowy wzór umowy o pracę. Ale można go stosować dopiero od 22 lutego 2016 r. Do tego czasu strony zawierają umowy o pracę na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

czytaj więcej »

Zatrudniony w naszej spółce pracownik w październiku br. przez 4 dni pracował po 10 zamiast po 8 godzin, co spowodowało pracę nadliczbową w wymiarze 8 godzin (godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia dobowej normy czasu pracy, przepracowane w porze dziennej). Pracownika obowiązuje podstawowy system czasu pracy i 3-miesięczny okres rozliczeniowy (obecnie trwający obejmuje okres od października do grudnia br.). Rozkład czasu pracy obowiązujący zatrudnionego przewiduje pracę w godzinach 8.00–16.00, co do zasady od poniedziałku do piątku, a liczba godzin przypadająca do przepracowania w poszczególnych miesiącach uwzględnianego okresu wynosi: w październiku 176 godz., w listopadzie 160 godz. i w grudniu 168 godz. W październiku pracownik przepracował łącznie 184 godziny, w tym 8 godzin nadliczbowych, za które otrzymał w październiku normalne wynagrodzenie. Jako że pracodawca przed wypłatą wynagrodzenia za październik podjął decyzję o udzieleniu pracownikowi w zamian za 8 godzin nadliczbowych 12 godzin czasu wolnego w kolejnym miesiącu tj. w listopadzie br., to nie wypłaciliśmy mu dodatku za pracę nadliczbową. Udzielenie czasu wolnego zgodnie z planem nastąpiło w listopadzie.Czy postąpiliśmy prawidłowo wypłacając pracownikowi za listopad wynagrodzenie w kwocie 4.037,58 zł, jeżeli w miesiącu tym pracownik odebrał czas wolny w zamian za pracę nadliczbową z października w wymiarze 12 godz., a jednocześnie przepracował 16 godzin nadliczbowych (nierekompensowane czasem wolnym), za które wypłaciliśmy mu zarówno wynagrodzenie normalne jak i dodatek zgodnie z załączoną listą płac. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik ma prawo do dodatku stażowego i do miesięcznej premii regulaminowej, a w listopadzie pracodawca przyznał mu jednorazową nagrodę.Pracownik uprawniony do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2).

czytaj więcej »

Pracownik wynagradzany stawką 1.750 zł brutto za grudzień wypracował 12 godzin nadliczbowych, z czego 5 to nadgodziny płatne z 50% dodatkiem, a 7 nadgodziny płatne ze 100% dodatkiem. Czy wynagrodzenie minimalne za grudzień musimy podnieść do wynagrodzenia 1.850 zł, czy jeszcze stosować wynagrodzenie w wysokości 1.750 zł brutto? Jak ustalić stawkę za godzinę nadliczbową: od starego czy nowego wynagrodzenia? Wypłata wynagrodzenia następuje 10. dnia następnego miesiąca, a pracownik ma podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz złożył PIT-2, który upoważnia nas do naliczania ulgi podatkowej.

czytaj więcej »

Podpisując umowę o dzieło, trzeba przestrzegać kilku ważnych reguł. W przeciwnym razie istnieje realne ryzyko zakwestionowania przez ZUS zasadności skorzystania w konkretnych okolicznościach z umowy o dzieło i uznania, że w rzeczywistości doszło do zawarcia umowy zlecenia bądź umowy o pracę. Skutkiem będzie nakaz zapłaty nieodprowadzonych składek wraz z odsetkami.

czytaj więcej »

W 2015 roku organy podatkowe konsekwentnie wdrażają wyrok z 8 lipca 2014 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13). Pracodawcy i pracownicy spotykają się z korzystnym stanowiskiem fiskusa w wielu sprawach związanych z nieodpłatnymi świadczeniami. Do kategorii świadczeń niepodlegających opodatkowaniu fiskus dodał korzystanie przez pracownika z telefonu służbowego w czasie choroby.

czytaj więcej »

Świadczenie pracodawcy w postaci bezpłatnego zakwaterowania pracownika w miejscu pracy – mimo częściowego zwolnienia z opodatkowania – podlega oskładkowaniu. Uchwała 3 sędziów SN z 10 grudnia 2015 r. (sygn. III UZP 14/15)

czytaj więcej »

Zmiany wchodzą w życie w dwóch terminach, tzn. część wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r., część od 1 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wypłacił pracownikom (obecnym i byłym) oraz zleceniobiorcy zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami za zwłokę. Czy odsetki te są wolne od podatku? Czy pracodawca może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2015 roku ZUS przeprowadził kontrolę u pracodawcy. W jej wyniku zakwestionowano wypłaty świadczeń z ZFŚS w latach 2012–2014. Wykonując zalecenia pokontrolne, pracodawca skorygował listy płac i oskładkował te świadczenia. Poza tym pracodawca, wpłacając zaległe składki z własnych środków, zrezygnował z dochodzenia ich zwrotu od pracowników i byłych pracowników. Czy wpłacone przez pracodawcę w 2015 roku zaległe składki można ująć w informacjach PIT-11 za 2015 rok?

czytaj więcej »

wiper-pixel