WYDANIE ONLINE

Złożenie przez podatnika oświadczenia PIT-12 w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, spowoduje, że pracodawca będzie miał obowiązek rozliczenia podatku dochodowego pracownika w zeznaniu PIT-40. To nie wszystkie oświadczenia podatkowe składane przez pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła powołała do komisji egzaminacyjnej osobę współpracującą ze szkołą. Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w tej komisji szkoła błędnie opodatkowała. Potrącono zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Sporządzono informację PIT-11 dla członka komisji, a odprowadzoną zaliczkę wykazano w deklaracji PIT-4R. Tymczasem okazało się, że wynagrodzenie to należało zakwalifikować do innych źródeł. Wypłacający nie potrąca wówczas zaliczki na podatek i składki zdrowotnej, tylko sporządza informację PIT-8C. Szkoła uznała, że nie powinna korygować PIT-4R, ale powinna złożyć korektę PIT-11 poprzez wyzerowanie wykazanych w niej danych. Trzeba też wystawić informację PIT-8C. nieprawidłowo pobraną składkę zdrowotną zwrócono podatnikowi. Czy jest to prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2015 roku ZUS przeprowadził kontrolę w spółce, która dotyczyła lat 2011-2013. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zawarte wówczas umowy cywilnoprawne należało uznać za umowy o pracę. W związku z tym, rozliczenia podatkowe za tamten okres były błędne. Spółka uznała, że powinna skorygować wystawione za kontrolowane lata informacje PIT-11 oraz deklaracje PIT-4R. Czy jest to prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytut wypłacał wynagrodzenia finansowane ze środków unijnych. Uznała, że korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. W wyniku kontroli podatkowej organ kontrolny zakwestionował prawidłowość zastosowania tego zwolnienia uznając, że podlega ono opodatkowaniu. Instytut zastosował się do wydanej decyzji i w 2015 roku uregulował zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę ze środków własnych rezygnując z dochodzenia ich od osób, którym wypłacono wynagrodzenie. Instytut uznał, że kwotę zapłaconego podatku za daną osobę należy doliczyć do jej przychodu za 2015 r. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2015 roku ZUS przeprowadził kontrolę u pracodawcy. Z ustaleń ZUS wynika, że jedna z pracownic, w związku przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w 2014 r., nie podlegała obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Pracodawca potrącał jednak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jaki skutek wywoła wypłata pracownicy w 2015 r. kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca uważa, że pracownica powinna odliczyć te składki w swoim zeznaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel