WYDANIE ONLINE

Płatnicy mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatników (m.in. pracowników), którzy złożyli w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia następnego roku, oświadczenie PIT-12 (przed 10 stycznia 2016 r. przy rozliczeniu za 2015 rok). Jeśli jednak podatnik nie złoży oświadczenia PIT-12 lub złoży je po terminie, płatnik co prawda nie musi, ale może rozliczyć jego podatek dochodowy.

czytaj więcej »

Zmieniające się w lutym 2016 roku przepisy dotyczące zawierania umów na czas określony przewidują kilka wyjątków, w których nowe limity terminowego zatrudnienia nie będą miały zastosowania. Jak należy je rozumieć i kto zdecyduje, czy dane przesłanki uzasadniają ponadlimitowe zatrudnienie na czas określony?

czytaj więcej »

Do 31 grudnia płatnicy składek mieli obowiązek założyć profil informacyjny, na który będą przekazywane zwolnienia lekarskie wystawiane w formie elektronicznej. Płatnicy, którzy zwolnieni są z tego obowiązku, w tym samym terminie powinni poinformować ubezpieczonych o obowiązku dostarczania im zaświadczeń lekarskich w formie wydruku.

czytaj więcej »

Jednym z zadań inspekcji pracy w 2016 roku będzie kontrola stosowania nowych przepisach o umowach terminowych. Oprócz tego PIP bacznie przyjrzy się prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych, problematyce zawierania i rozwiązywania stosunku pracy oraz czasu pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. nie będzie wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, a przedsiębiorca będzie musiał jeszcze poczekać na asystenta, który miał go wspierać w sprawach podatkowych. Zmiany te wejdą w życie kilka miesięcy później.

czytaj więcej »

Projekt: Jeśli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie musiał potwierdzić mu na piśmie podstawowe ustalenia dotyczące umowy – taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który został przekazany przez resort pracy do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Zasada ustalona w umowie między inwestorem a generalnym wykonawcą liderem konsorcjum, że wynagrodzenie za prace budowlane będzie wypłacane ryczałtowo, nie obowiązuje automatycznie w stosunkach pomiędzy liderem a podwykonawcami. Podwykonawcom – jeżeli nie ma innych uregulowań umownych – należy się wynagrodzenie za wykonane prace. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 września 2015 r. (sygn. II CSK 630/14)

czytaj więcej »

Pracodawca, który wypłaca pracownikom świadczenia socjalne ze środków obrotowych firmy a następnie dokonuje przeksięgowania z rachunku bankowego ZFŚS, nie musi pobierać od tych świadczeń zaliczki na podatek – do kwoty 380 zł w roku. O zastosowaniu zwolnienia decyduje ostateczne obciążenie konta funduszu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w z 9 grudnia 2015 r. (sygn. IPPB4/4511-1288/15-2/MS1)

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania umów zlecenia. Nowelizacja wprowadziła w art. 9 ustawy systemowej dodatkowy ust. 2c. Zgodnie z nim, w przypadku wykonywania pracy na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenia, obowiązkom ubezpieczenia społecznego podlegają wszystkie kolejne umowy dla których  podstawa wymiaru składek w danym miesiącu łącznie wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Jako osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym – poza uczniami i studentami w określonym wieku – zleceniobiorcy mają prawo do świadczeń wypadkowych. Składają się na nie świadczenia krótkoterminowe, jednorazowe odszkodowania oraz renty i dodatki do nich. Najpierw jednak dane zdarzenie musi być uznane za wypadek przy pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów między stronami trwa umowa o pracę, jest ona liczona do nowego limitu ilościowego odpowiednio – albo jako pierwsza, albo jako druga.

czytaj więcej »

W razie zawieszenia w czynnościach, stosunek pracy pracownika zawieszonego pozostaje w mocy. Z pracownikiem natomiast nie można rozwiązać stosunku pracy już po miesiącu zawieszenia. Uchwała Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r. (sygn. III PZP 7/15)

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. z przepisów zniknął dodatkowy urlop macierzyński. Jednak łączny okres trwania urlopów z tytułu urodzenia dziecka nie uległ skróceniu – wymiar dotychczasowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego zwiększy wymiar urlopu rodzicielskiego. Jak ma postąpić pracodawca, jeśli pracownica zawnioskowała o ten urlop w łączonym wniosku o wszystkie urlopy rodzicielskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca błędnie nie pobrał zaliczki na podatek od wartości wykupionych pracownikom dodatkowych polis ubezpieczeniowych. Przychodu z tego tytułu, ani zaliczek nie uwzględniono w formularzach PIT-11, PIT-40 oraz PIT-4R za 2014 rok. Zaliczki zapłacono w 2015 roku. Czy zaliczki i przychód trzeba wykazać w korektach tych formularzy podatkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2016 roku pracodawca złożył deklarację PIT-4R na nieaktualnym formularzu. Jakie skutki wywoła taka pomyłka? Czy płatnik ma obowiązek składania aktualnych formularzy nawet wówczas, gdy nowa wersja nie różni od starej w części dotyczącej danych liczbowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel