WYDANIE ONLINE

Dnia 22 lutego 2016 r. zacznie obowiązywać przepis przewidujący dla pracodawcy możliwość zwolnienia pracownika jednostronną decyzją z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Z tą samą datą w życie wejdzie regulacja stanowiąca, że za czas odsunięcia od pracy, o którym mowa powyżej, podwładnemu będzie przysługiwać wynagrodzenie obliczane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

Projekt: Na drugą połowę 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie przepisów ustanawiających minimalną stawkę godzinową dla umów zleceń. Jej wysokość ma zostać ustalona na poziomie 12 zł za godzinę pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. należy pamiętać o zmianie zasad ubezpieczenia osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia. Warto również sprawdzić, jak rozstrzygać zbieg tytułów do ubezpieczeń, gdy zleceniobiorca m.in. przebywa na urlopie wychowawczym, pobiera zasiłek macierzyński lub prowadzi działalność rolniczą.

czytaj więcej »

Osoba zatrudniona nie osiąga przychodu podlegającego PIT, w sytuacji gdy pracodawca na podstawie faktur pokrywa pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej całodzienne wyżywienie. Wyrok WSA w Warszawie z 5 listopada 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 3985/14)

czytaj więcej »

Zapewnienie pracownikom na koszt pracodawcy posiłków wydawanych na podstawie kart żywieniowych w punktach gastronomicznych nie podlega oskładkowaniu do 190 zł miesięcznie. Interpretacja ZUS oddział w Gdańsku, z 23 grudnia 2015 r. (DI/100000/43/1346/2015)

czytaj więcej »

Pensja wypłacana pracownicy karmiącej lub zwolnionej z obowiązku pracy w związku z ciążą będzie obliczane jak wynagrodzenie urlopowe. Na zbliżonych zasadach będzie również wypłacane wynagrodzenie za niedopracowane godziny w związku z oddaniem czasu wolnego za nadgodziny.

czytaj więcej »

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom sfery budżetowej po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy rozumianych jako 180 dni. Licząc ten okres, trzeba przyjąć, że miesiąc jest równy 30 dniom. Przepisy nie uzależniają prawa do trzynastki od zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu oraz źródła finansowania wpłat.

czytaj więcej »

Za czas zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Stosuje się tutaj zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie określające właściwość miejscową dyrektorów izb skarbowych upoważnionych m.in. do zmiany lub uchylania interpretacji indywidualnych, a także wydawania niektórych postanowień. Czynności tych będą dokonywać w imieniu ministra finansów.

czytaj więcej »

wiper-pixel