WYDANIE ONLINE

Wystąpienie zaległości w zapłacie zobowiązania powoduje obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Od 1 stycznia br. możemy płacić kilka rodzajów odsetek ustawowych i podatkowych.

czytaj więcej »

Aż 24 miesiące liczone od dnia porodu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, a także możliwość jego podziału na części i wzmocnienie ochrony pracownika korzystającego z takiego urlopu. Takie korzystne dla pracowników rozwiązania obowiązują od 2 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące umów zawieranych na czas określony. Zmiany wymuszają na pracodawcy nie tylko formalne zapoznanie się z nowymi regulacjami, ale również podjęcie działań mających na celu dostosowanie prowadzonej dokumentacji w zakresie umów do zmian w przepisach.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z jubileuszem pracodawcy zamierza on zorganizować uroczyste sympozjum połączone z wręczaniem drobnych upominków, nagród rzeczowych swoim pracownikom oraz zaproszonym gościom o wartości około 150 zł. Następnie jest planowany bal dla pracowników wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonych gości także z osobami towarzyszącymi. Czy po stronie uczestników sympozjum powstanie przychód?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zatrudnia pracowników, którym wystawia informacje PIT-11. Dokumenty te tej pory drukowała i wysyłała pracownikom (także byłym) w formie papierowej. Obecnie spółka rozważa sporządzanie PIT-11 w formie elektronicznej (bez wydruku), podpisanej bezpiecznym e-podpisem i wysyłanie ich pracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Chcąc otrzymywać informację w ten sposób, każdy z pracowników będzie musiał złożyć pracodawcy oświadczenie, w którym: wyrazi zgodę na otrzymywanie PIT-11 na wskazany adres swojej skrzynki poczty elektronicznej, zobowiąże się do informowania spółki o zmianach adresu poczty elektronicznej, na który chciałaby otrzymywać PIT-11, a także o przypadku gdy nie otrzyma drogę elektroniczną w terminie swojego PIT-11. Pracodawca zamieści adresy poczty elektronicznej pracowników w swojej bazie adresów, a także zarejestruje fakt wysłania PIT-11 na konkretny adres poczty elektronicznej oraz datę i godzinę wysyłki. W przypadku niedostarczenia PIT-11 w ten sposób pracodawca otrzyma automatyczną informację zwrotną o zaistnieniu takiej sytuacji. Czy takie dostarczenie informacji PIT-11 pracownikom jest skuteczne?

czytaj więcej »

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców nie zwalnia wspólników zbankrutowanej spółki z o.o. od odpowiedzialności za długi wobec ZUS. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2016 r. (sygn. II UK 199/15)

czytaj więcej »

Wiadomości o sytuacji na zagranicznym rynku pracy, warunkach zatrudnienia i zarobkach u zagranicznych kontrahentów pracodawcy mogą być wiadomościami szczególnymi, które uzasadniają zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Chodzi tu także o pracowników, którzy nie są zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2016 r. (sygn. II PK 108/15)

czytaj więcej »

Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe. Przy jego obliczaniu w 2016 roku należy stosować współczynnik ekwiwalentowy wynoszący 21.

czytaj więcej »

Większość zawieranych umów o dzieło jest w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie, przy każdej kontroli, bardzo skrupulatnie bada te umowy i nader często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu, ponieważ umowy o świadczenie usług stanowią tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Nader często umowy o dzieło są zawierane dla pozoru, w celu uniknięcia obowiązku opłacania składek. Czasem jednak obie strony zawierając umowę o dzieło nie są świadome, iż umówiona praca nie spełnia cech, jakim powinno odpowiadać dzieło.

czytaj więcej »

Umowa o dzieło jest zawsze odpłatna, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, która może być realizowana nieodpłatnie, jeśli tak zapisano w treści tej umowy. Postanowienia o całkowitym braku wynagrodzenia za dzieło, byłoby niezgodne z regulacjami kodeksowymi.

czytaj więcej »

wiper-pixel