WYDANIE ONLINE

Rozliczanie czasu pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy może przysparzać pewnych problemów. Wynikają one stąd, że nie każda godzina pracy niepełnoetatowca, przepracowana ponad obowiązujący go wymiar, będzie godziną nadliczbową. Z kolei mogą też wystąpić przypadki, gdzie – mimo nieprzepracowania obowiązującego wymiaru – godziny nadliczbowe wystąpią.

czytaj więcej »

Kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umów zlecenia – przypomina ZUS. Od 1 stycznia 2016 r. ustalenia łącznej podstawy wymiaru z wykonywanych umów dokonuje się jedynie dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Zmiana przepisów o służbie cywilnej wprowadziła nowy składnik wynagrodzenia, tzw. dodatek funkcyjny, powiązany z wykonywaniem pracy na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Zasady ustalania jego wysokości określone zostały w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, któremu zwróciliśmy nadpłatę składek emerytalnej i rentowych, do której doszło po przekroczeniu rocznej podstawy, wystąpił do nas z żądaniem wyrównania mu wynagrodzenia chorobowego? Czy ma rację?

czytaj więcej »

Niezdolny do pracy nie musi rokować odzyskania zdrowia w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia okresu zasiłkowego, by otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Uchwała SN z 2 lutego 2016 r. (sygn. III UZP 16/15)

czytaj więcej »

Składka zdrowotna, gdy przekracza kwotę zaliczki podatkowej powinna być obniżona do wysokości tej zaliczki – ale tylko obliczonej od wynagrodzenia za pracę lub innego przychodu oskładkowanego. Uchwała SN z 2 lutego (sygn. III UZP 18/15)

czytaj więcej »

Pytanie: Tomasz W.w okresie od 4 do 19 stycznia 2016 r. wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A (wcześniej przez pół roku pozostawał bez żadnego źródła przychodu). Dodatkowo zawarł on umowę zlecenie z płatnikiem B na okres od 15 do 31 stycznia 2016 r. oraz z płatnikiem C na okres od 25 do 31 stycznia 2016 r. Przychód uzyskany w styczniu 2016 r. wyniósł: z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A - 1950 zł, z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B - 1900 zł, z tytułu umowy zawartej z płatnikiem C - 2000 zł. W analizowanym przypadku płatnik B uznał, że Tomasz W. w styczniu powinien podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z pierwszej zawartej umowy zlecenia, gdyż z jej tytułu uzyskał wynagrodzenie przekraczające pułap ustawowej minimalnej płacy. Z tego powodu od wypłaconego wynagrodzenia płatnik B naliczył tylko składkę zdrowotną. Czy postąpił właściwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca dokonujący rozliczenia wynagrodzenia za luty 2016 roku otrzymał tytuły wykonawcze na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych dla 3 swoich pracowników. Pracownicy Ci w lutym 2016 roku osiągnęli przychód w wysokości 1.850 zł brutto, ale każdy z nich miał inne składniki na liście płac. Wynika to z faktu, że: pracownik A przez cały luty pracował i otrzymał wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości 1.850 zł brutto, pracownik B przez cały luty przebywał na zwolnieniu lekarskim i za 29 dni otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 1.850 zł brutto, pracownik C przez cały luty kontynuował absencję chorobową, która rozpoczęła się w 2015 roku i przebywając na zwolnieniu lekarskim za 29 dni lutego otrzymał zasiłek chorobowy w wysokości 1.850 zł brutto. Pracodawca otrzymał tytuły wykonawcze dla tych pracowników. Jak rozliczyć ich listy płac przy założeniu, że każdy z nich ma dodatkowo potrącenia dobrowolne inne niż na rzecz pracodawcy, ze wskazaniem jakie wysokości mogą być potrącone przez pracodawcę?

czytaj więcej »

Zdarza się, że gmina lub inna jednostka samorządu terytorialnego dokonuje różnego rodzaju świadczeń. Dla osób, które otrzymały dane świadczenie, zasadniczo stanowi ono przychód z innych źródeł. Jeśli świadczenie podlega opodatkowaniu PIT, gmina powinna wystawić informację PIT-8C. Czasem jednak świadczenie jest wyłączone z opodatkowania lub wolne od podatku, co wyłącza konieczność wystawienia PIT-8C.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 19 stycznia 2016 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę pracownika. Przez roztargnienie pracownica działu kadr zgłosiła go do ubezpieczeń zusowskich o jeden dzień za wcześnie. Jak skorygować tego typu pomyłkę?

czytaj więcej »

Niedotrzymanie terminu przesłania informacji PIT-11 stanowi wykroczenie skarbowe, za które może być nałożona kara grzywny w formie mandatu karnego kredytowanego.

czytaj więcej »

W przypadku odwołania się pracownika lub urzędnika służby cywilnej sąd powinien całościowo ocenić, czy przepisy przy ocenianiu nie zostały naruszone przepisy. Tylko istotne uchybienia mogą spowodować uchylenie oceny, ale w takim wypadku sąd może tylko nakazać ponowne dokonanie oceny, sam nie może oceny zmieniać, ani wskazywać oceniającemu, w jaki sposób ocena ma być dokonana. Uchwała SN z 27 stycznia 2016 r. (sygn. akt III PZP 10/15)

czytaj więcej »

Zawarcie fikcyjnej umowy o pracę z pracodawcą zagranicznym nie daje prawa do skorzystania z zagranicznego ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów unijnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2016 r. (sygn. III UK 61/15)

czytaj więcej »

wiper-pixel