WYDANIE ONLINE

Skomplikowana treść przepisów podatkowych skłania coraz większą liczbę podatników do zwracania się o ich indywidualną interpretację. Rocznie właściwe organy podatkowe wydają przeszło 30.000 interpretacji indywidualnych. Jak więc widać, wielu podatników jest zainteresowanych uzyskaniem takiej interpretacji. Korzystanie z nich ma bowiem swoje zalety.

czytaj więcej »

W przypadku egzekucji z zasiłków kwotą wolną od potrąceń jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% lub 60% kwoty najniższej emerytury. Wysokość tej kwoty wolnej od potrąceń zmienia się co roku i nowa wartość obowiązuje od 1 marca i do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Co oznacza, że od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku obowiązują nowe wartości kwot wolnych od potrąceń opartych na najniższej emeryturze wynoszącej 882,56 zł.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące umów zlecenia, które obowiązują od 1 stycznia, spowodowały wiele problemów praktycznych. Na przykład jak sprawdzić, jakie przychody osiąga zleceniobiorca z innych umów zlecenia.

czytaj więcej »

Pracownik, który wcześniej wyzdrowiał i uzyskał orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, może do niej powrócić, a ZUS nie ma prawa żądać zwrotu wcześniej pobranego zasiłku chorobowego na podstawie prawidłowo orzeczonej niezdolności do pracy i stosownego zwolnienia lekarskiego. Uchwała SN 17 lutego 2016 r. (sygn. III UZP 15/15)

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku porozumienia ze związkami zawodowymi spółka wdraża program dobrowolnych odejść pracowników. Program zasady i wysokość wypłaty odszkodowań i odpraw. Pracownicy spełniający określone w nim warunki mogą dobrowolnie rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Odszkodowanie, a także dodatkowe odszkodowania, mają zrekompensować rozwiązanie umowy o pracę, a także zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe pracowników. Czy odszkodowania takie korzystają ze zwolnienia od podatku?

czytaj więcej »

Kryteria doboru do zwolnień, inne niż zawodowe, takie jak np. sytuacja rodzinna, osobista lub majątkowa, mogą być oceniane pod kątem ewentualnej dyskryminacji zwalnianego pracownika. Warunkiem jest, by osoby porównywane – pracownik zwolniony i pozostawiony w pracy z wyżej wymienionych przyczyn „socjalnych” – zajmowały także porównywalne stanowiska służbowe. Wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt I PK 72/15)

czytaj więcej »

Ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest też podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego do końca jego pobierania. Musi być jednak spełniony warunek, że między okresem pobierania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego nie ma jakiejkolwiek przerwy. Zmiany wymiaru etatu po rozpoczęciu pobierania zasiłku chorobowego nie mają wtedy wpływu na wymiar tego zasiłku, jak i zasiłku macierzyńskiego. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2016 r. (sygn. II UK 206/15)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w naszym urzędzie w następujących okresach: od 4 marca 2013r. do 3 lipca 2013 r. (umowa na czas określony), od 15 lipca 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r.(umowa na czas określony), od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.(umowa na czas określony), od 2 kwietnia 2014 r. do 9 września 2014 r. (umowa na zastępstwo), od 10 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.(umowa na czas określony), od 1 marca 2015r. do 29 lutego 2016r.(umowa na czas określony). Z dniem 1 marca 2016 r. zamierzamy ponownie zawrzeć z nim umowę o pracę.Czy powinna ona już być zawarta na czas nieokreślony, czy może skoro przerwa między bieżącą a wcześniejszą umową trwała 3 miesiące to ,,zerujemy” niejako poprzednie umowy terminowe i liczymy limity pod rządami nowych przepisów od nowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca udostępnił wybranym pracownikom telefony komórkowe do korzystania do celów służbowych. Jednak dopuścił również możliwość okazjonalnego wykorzystania ich do rozmów krajowych w celach prywatnych. Umowa zawarta z operatorem przewiduje abonamenty ryczałtowe i nie określa stawki za 1 minutę połączenia.

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu 2015 roku podpisaliśmy umowę terminową z jednym z naszych pracowników. Umowa ta zawarta została na okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2020 r. i nie przewidziano w niej możliwości rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W związku z wejściem w życie od 22 lutego 2016 r. nowych przepisów, chcielibyśmy skrócić okres trwania omawianej umowy do 33 miesięcy. Niestety pracownik na to się nie zgadza i odmawia podpisania w tej sprawie porozumienia zmieniającego. Co możemy zrobić w takim przypadku?

czytaj więcej »

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole jest czynnością z zakresu prawa pracy. Dlatego też żądania nauczyciela złożenia przez organ prowadzący oświadczenia woli w przedmiocie powołania go na stanowisko dyrektora szkoły może podlegać ocenie pod kątem ewentualnego nadużycia prawa. Wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2016 r. (sygn. I PK 184/15)

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej potwierdzania warunków umowy o pracę. Po zmianach każdy pracownik będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemnej – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel