WYDANIE ONLINE

Przepisy nie ograniczają ani nie wskazują, na jak długo można zawrzeć umowę zlecenia – jest to całkowicie zależne od woli stron tej umowy, czas jej trwania nie jest limitowany, ale warto mieć na uwadze, że w praktyce przyjmuje się, że umowy zlecenia nie powinny być zawierane na czas nieokreślony. W tym numerze skupimy się na kilku aspektach tych umów: kosztach osobowych, rozliczaniu zasiłków oraz ich porównaniu do świadczeń przysługujących pracowników, a także poprawnym zawieraniu umów zlecenia z własnym pracownikiem, który przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

czytaj więcej »

Umowa zlecenia wyróżnia się stosunkowo niskimi kosztami osobowymi przedsiębiorstwa. Tak jest jednak tylko w niektórych przypadkach, gdyż rozlicza się ją w zależności od m.in. wieku zleceniobiorcy, tego, czy posiada inny tytuł obowiązkowych ubezpieczeń społecznych lub też czy nie zawarliśmy umowy zlecenia z osobą, z którą wcześniej zawarto umowę o pracę w tym samym zakładzie pracy. Umowa zlecenia zawsze będzie opodatkowana, ale to w jaki sposób zleceniodawca będzie naliczał od niej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zależy od tzw. statusu zleceniobiorcy. 

czytaj więcej »

Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni, natomiast zleceniobiorca po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okres wyczekiwania (oczekiwania) na prawo do zasiłku w przypadku zleceniobiorcy jest zatem dłuższy. To tylko jedna z wielu różnic w rozliczaniu choroby między zleceniobiorcami a pracownikami.

czytaj więcej »

wiper-pixel