WYDANIE ONLINE

W świetle przepisów art. 3041 kp zleceniobiorca, który będzie wykonywał pracę zleconą w miejscu wyznaczonym przez zlecającego bądź w jego siedzibie, zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu pracy, w zakresie określonym, przez zleceniodawcę. Do obowiązków tych należy m. in. znajomość przepisów bhp, udział szkoleniach z tego zakresu oraz poddawanie się badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy danego rodzaju. Jeżeli zlecona praca nie będzie wykonywana w siedzibie zlecającego, ani w innym miejscu przez niego wyznaczonym, przepisów art. 3041 kp nie stosuje się.

czytaj więcej »

Od wypłat dokonanych po 31 marca 2016 r. składki wypadkowe należy naliczać według stopy procentowej, obowiązującej w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. Jej wysokość część płatników musi ustalić we własnym zakresie, części zaś ustali ZUS i prześle im stosowne zawiadomienie. Ta grupa płatników powinna była otrzymać z ZUS „Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy” do 20 kwietnia.

czytaj więcej »

W sprawach patentowych, wytaczanych przez pracowników-wynalazców przeciwko pracodawcy, odpowiednie zastosowanie mają przepisy kpc dla spraw z zakresu prawa pracy i dlatego dolna wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi wówczas 10.000 zł. Uchwała Sądu Najwyższego z 16 marca 2016 r. uchwałę (sygn. III PZP 8/15)

czytaj więcej »

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zaczęła obowiązywać zmieniona wersja formularza ZUS DRA, uzupełnionego m.in. o pole do wykazywania kwot podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego należy uwzględnić kwotę podwyższenia tego zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Wyjaśnienia merytoryczne ZUS z 10 marca 2016 r.

czytaj więcej »

Pracownika-rencistę można więc zwolnić za wypowiedzeniem, także gdy jest w wieku przedemerytalnym, a fakt uzyskania prawa do renty wiele lat wcześniej nie ma znaczenia prawnego.Uchwała SN z 27 stycznia 2016 r. (sygn. akt III PZP 9/15)

czytaj więcej »

PROJEKT: Kierowcy wykonujący transport międzynarodowy mają zostać objęci stałym ryczałtem na pokrycie kosztów podróży służbowej. Określi on wysokość należności na pokrycie tych kosztów z uwzględnieniem m.in. limitu za nocleg. Ryczałt noclegowy nie będzie musiał być wypłacany, jeżeli pracodawca zapewni kierowcy możliwość noclegu w kabinie o odpowiednim standardzie.

czytaj więcej »

PROJEKT: Dnia 18 czerwca 2016 r. ma zacząć obowiązywać nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W przyjętym przez rząd projekcie ustawy przewidziano m.in. określenie obowiązków pracodawcy delegującego pracowników do pracy na terenie Polski a także nowe obowiązki i uprawnienia PIP w zakresie kontroli delegowania pracowników.

czytaj więcej »

PROJEKT: Nie tylko umowa o pracę będzie dawała prawo korzystania z uprawnień związkowych. Prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają zyskać również samozatrudnieni niebędący pracodawcami oraz świadczący pracę na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Będzie to jednak możliwe nie wcześniej niż po 6 miesiącach zatrudnienia na podstawie takiej umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 lutego 2016 r. wszedł w życie regulamin premiowania, w myśl którego pracownicy działu obsługi klienta otrzymują premie miesięczne za wyniki od pozyskanych zamówień. Premia ta jest płatna do 10. dnia następnego miesiąca, czyli za luty została wypłacona w marcu. W związku ze świętami część pracowników udała się na urlopy wypoczynkowe w końcu marca. Czy w tej sytuacji do wynagrodzenia urlopowego powinno się wliczać im premie, skoro obowiązują dopiero od 1 lutego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednemu z pracowników w kwietniu 2016 roku wypłacimy za dni marcowego urlopu średnią ze zmiennych składników. Czy powinniśmy wliczyć ją do podstawy wynagrodzenia chorobowego należnego za chorobę z maja 2016 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach powierzonych obowiązków pracownik wykonuje projekty techniczne, które spełniają wymogi do uznania ich za utwory podlegające prawu autorskiemu. Rejestracja czasu pracy rozgranicza go na czas pracy związany z tworzeniem projektów i na czas pracy dotyczący wykonywania innych czynności. Taka rejestracja umożliwia ustalenie czasu poświęconego pracy twórczej w ramach całkowitego czasu pracy w danym miesiącu. Jednak wynagrodzenie należne ze stosunku pracy ustalono w umowie w jednej, stałej kwocie bez podziału na wynagrodzenie związane. Umowa o pracę nie określa jaka część wynagrodzenia przypada na pracę twórczą. Czy w takiej sytuacji można uznać, że do obliczonej według zarejestrowanego czasu pracy twórczej części wynagrodzenia stosuje się koszty autorskie, tj. w wysokości 50% przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, zgodnie z którą pracodawcą jest ubezpieczającym a pracownicy – ubezpieczonymi. Pracodawca opłaca składkę, która dzieli się na część ochronną oraz na kapitałową. Przy zawarciu umowy pracownicy nie stali się właścicielami subkont składek w części kapitałowej, ani nie nabyli uprawnienia do wypłaty świadczenia. Natomiast pracodawca ma prawą, za zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego, dokonać nieodpłatnej cesji całości albo części praw lub obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika.

czytaj więcej »

PROJEKT: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Z czego wynika potrzeba zmiany?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca jest spółką należącą do koncernu grupującego kilka spółek z o.o. Spółka – matka przekazała nieodpłatnie pewną ilość akcji wybranym pracownikom spółek – córek. Umowy o pracę z tymi pracownikami nie określają zasad działania takiego programu motywacyjnego. Czy pracownicy ci uzyskują przychód ze stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca prowadzi ZFŚS. W ramach prowadzonej działalności socjalnej dokonuje świadczeń na rzecz pracowników. Zdarza się, że świadczenia te pracodawca wypłaca ze środków obrotowych, a następnie przeksięgowuje między rachunkiem głównym pracodawcy i rachunkiem ZFŚS. Czy takie postępowanie ma wpływ na zwolnienie od podatku?

czytaj więcej »

wiper-pixel