WYDANIE ONLINE

Każdy pracownik w trakcie roku korzysta z określonej liczby dni wolnych od pracy. Zaliczamy do nich przede wszystkim niedziele, święta i dni wyznaczane w celu zachowania zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (często są to soboty, choć nie zawsze tak musi być). Niekiedy zdarza się, że w takich dniach konieczna jest obecność pracownika w pracy.

czytaj więcej »

PROJEKT: Gdy wejdą w życie przygotowywane przepisy o minimalnej stawce za 1 godzinę pracy, zleceniobiorcy dojdzie też nowy obowiązek. Trzeba będzie prowadzić ewidencję godzin pracy osób zatrudnionych na umowy zlecenia. Warto mieć pewność, że PIP w czasie kontroli nie stwierdzi w niej błędów.

czytaj więcej »

Od marca Państwowa Inspekcja Pracy realizuje cykl tzw. pierwszych kontroli. W planach inspekcji pracy na 2016 rok jest audyt w co najmniej 2.600 zakładach pracy, które poprzednio nie były kontrolowane. PIP bada je kompleksowo – pod kątem prawnym i technicznym.

czytaj więcej »

Przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Ustawodawca chce wprowadzić nowe przepisy przy okazji zmian w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym w zakresie wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców. Sprawdźmy, dlaczego trzeba wprowadzić zmiany.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma zawartą umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem – 1.850 zł. Idzie na zwolnienie lekarskie. Czy jego podstawa do składek społecznych z umowy o pracę jest mniejsza? Czy w tym wypadku od zawartej dodatkowo umowy zlecenia płacimy pełny ZUS? Jak należy się odnieść do powyższej sytuacji w przypadku zmian w oskładkowaniu z 1 stycznia 2016 r.?

czytaj więcej »

PROJEKT: Na początku przyszłego roku ma zacząć obowiązywać minimalna stawka godzinowa przy zatrudnieniu na podstawie umów zlecenia. Sprawdźmy, ile ona wyniesie i czy będzie co roku waloryzowana.

czytaj więcej »

Od 2 kwietnia 2016 r. w programie Płatnik został udostępniony nowy formularz ZUS DRA, który obowiązywać od tego samego miesiąca.

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownicą w wieku 35 lat, otrzymująca z tytułu umowy o pracę co miesiąc wynagrodzenie wyższe od płacy minimalnej, zawarliśmy właśnie dodatkowo umowę zlecenia na kwotę 600 zł brutto. Czy od umowy zlecenia powinniśmy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Składki wypadkowe od wypłat dokonanych po 31 marca 2016 r. powinny być naliczone według stopy procentowej obowiązującej w roku składkowym, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. Podmioty, dla których zmieni się stopa procentowa składki wypadkowej, w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzanej za 04/ 2016 r. w bloku III. „Inne informacje” w polu 03. „Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe” muszą wpisać nową jej wartość. Wysokość ww. stopy część płatników musi ustalić we własnym zakresie, dla części zaś stopę tę wyznacza ZUS, przesyłając im stosowne zawiadomienie.

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia 2016 roku w ramach umowy zlecenia zatrudniliśmy spedytora, który nie ma żadnej umowy u innego pracodawcy. Z tego tytułu opłacamy wszystkie składki ZUS i dobrowolną składkę chorobową. Zleceniobiorcy został przyznany miesięczny ryczałt samochodowy (limit 500 km miesięcznie według stawki 0,8358 zł/km). Czy kwota ryczałtu powinna być doliczona do podstawy składek ZUS, czy tylko do podstawy opodatkowania? Jak liczyć koszty uzyskania przychodu (20%): czy od sumy za umowę zlecenia i ryczałtu, czy tylko od samej wartości umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy firmy objęci są dwoma polisami na życie - składka na jedną z nich jest potrącana z wynagrodzeń, natomiast drugą finansuje w całości pracodawca. Jak rozliczyć składkę fundowaną przez zakład pracy z ZUS i z fiskusem? Czy powinna być ona ujęta w liście płac?

czytaj więcej »

Długotrwały urlop bezpłatny może być powodem wytypowania pracownika do wypowiedzenia stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II PK 174/15)

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników zatrudniony jest na umowę o pracę na 3/4 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem brutto wynoszącym 1.400 zł. Czy w jego przypadku należy dokonywać przeliczenia pensji na okres miesiąca (proporcjonalnie do wymiaru etatu) i na tej podstawie ustalać obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy? A co jeśli pracownik pracuje w kilku firmach?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie ZFŚS zapisano, że uprawnionymi do świadczeń z funduszu są również zleceniobiorcy. Czy świadczenie wypłacane zleceniobiorcy również korzysta ze zwolnienia z opodatkowania do kwoty 380 zł w roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy naszej firmy  mają prawo do korzystania z karnetów Multisport współfinansowanych przez nas w 50% (resztę kosztów pokrywa pracownik, poprzez potrącanie mu z pensji połowy wartości karnetu za jego zgodą wyrażoną na piśmie). Zapis o partycypowaniu podwładnych w kosztach ww. karnetów został zawarty w regulaminie wynagrodzenia. Czy w związku z tym wspomniane świadczenie podlega oskładkowaniu, czy może tylko opodatkowaniu?

czytaj więcej »

wiper-pixel