WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorcy mający prawo do emerytury lub renty wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu z tytułu wykonywania tych umów, nawet jeżeli pozostają w stosunku pracy, gdy osiągają przychód poniżej wynagrodzenia minimalnego.

czytaj więcej »

Zatrudnieni, których czas pracy wynosi ponad 6 godzin na dobę, mają prawo do płatnej, 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Pracownicy często podkreślają, że czas ten – na ogół przeznaczany na spożycie posiłku – bywa niewystarczający. Sprawdźmy, czy resort pracy wprowadzi zmiany.

czytaj więcej »

Zmian polegających na wprowadzeniu do terminowej umowy o pracę celu lub przyczyn zawarcia umowy niepodlegającej limitowaniu pracodawca nie może dokonywać jednostronnie, w trybie wypowiedzenia zmieniającego – wskazało ministerstwo pracy w odpowiedzi na interpelację poselską.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2016 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Pojawią się również nowe wzory informacji, wystawianych w celu dokumentowania prawa do obniżenia wpłat.

czytaj więcej »

Karą jest nie tylko możliwość zapłacenia grzywny. Pracodawca musi pamiętać, że tylko faktycznie przekazane środki na rachunek ZFŚS można wpisać w koszty uzyskania przychodów. W razie opóźnienia przy dokonywaniu przelewu nie trzeba jednak płacić odsetek od tych kwot.

czytaj więcej »

Nauczyciel, którego umowa o pracę na czas określony rozwiązała się z upływem terminu, także ma prawo ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Spełnia bowiem warunek rozwiązania stosunku pracy. Uchwała Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r. (sygn. III PZP 1/16)

czytaj więcej »

Cudzoziemiec podróżujący służbowo po terenie Polski może mieć określony wyższy limit diety z tytułu podróży służbowej objętej zwolnieniem podatkowym niż polski pracownik. O jego wysokości decydują zagraniczne przepisy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-53/16-4/MP)

czytaj więcej »

Odprawa wypłacona w związku z przystąpieniem do programu dobrowolnych odejść podlega opodatkowaniu PIT. Nie jest objęte zwolnieniem podatkowym. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 kwietnia 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-58/16-2/AK)

czytaj więcej »

Rekompensaty wypłacona w związku z dobrowolnym odejściem z pracy nie korzysta ze zwolnienia od podatku, mimo że wysokość i zasady ustalania została określona w Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejść, czyli źródle prawa pracy określonym w art. 9 § 1 kp. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-139/16/MZ)

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie w związku z premiami miesięcznymi wypłacanymi 10 następnego miesiąca w kontekście wynagrodzenia za dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, na podstawie art. 188 Kodeksu pracy. Czy jeśli pracownik, otrzymujący co miesiąc stałe wynagrodzenie zasadnicze i zmienne premie regulaminowe, w kwietniu korzystał przez 1 dzień (8 godzin) ze wspomnianego uprawnienia, to czy ma mieć wyliczany „dodatek urlopowy” za ten czas? Jeśli tak, to jak powinien być on policzony?

czytaj więcej »

Choroba pracownika wymaga od pracodawcy przede wszystkim właściwego skalkulowania należnych świadczeń chorobowych. Im dłuższa niedyspozycja zdrowotna, tym większa liczba możliwych trudności w ich wyliczaniu. Najwięcej problemów przysparza ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru należności przysługujących w razie choroby czy ich przeliczanie przy zmianach wprowadzonych w składnikach pensji.

czytaj więcej »

Świadczenie 500+ nie jest wliczane do dochodu jako kryterium przy ustalaniu prawa do świadczeń np. z pomocy społecznej czy rodzinnych. Dlatego też i tu nie powinno mieć wpływu. Jednak ostatecznie zależy to od zapisów regulaminu ZFŚS obowiązującego u pracodawcy.

czytaj więcej »

Przedłużenie okresu rozliczeniowego ponad określony w przepisach podstawowy wymiar może nastąpić z uwagi na organizację pracy. Musi to jednak wynikać z organizacji czasu pracy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel