WYDANIE ONLINE

Pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie w podstawowym wymiarze czasu pracy – praca po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku). Przebywał on na zwolnieniach lekarskich przez 182 dni (w okresie: lipiec 2015 roku – luty 2016 roku). Pobory tej osoby składają się ze: stałego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2.000 zł oraz regulaminowych premii miesięcznych określonych kwotowo, które uzależnione są od realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych, a wypłacane są razem z pensją w kolejnym miesiącu. Premie miesięczne są zmniejszane za czas urlopu wypoczynkowego czy choroby tylko wtedy, jeśli nie zostanie zrealizowany dany cel sprzedażowy. Po powrocie do pracy pracownikowi została wypowiedziana umowa o pracę, która rozwiąże się z 31 maja 2016 r. W okresie wypowiedzenia pracownik został w pierwszej kolejności został wysłany na urlop wypoczynkowy, zaś w pozostałym okresie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. W związku z tym, że pracownik nie będzie wykonywał w ostatnich miesiącach zatrudnienia obowiązków służbowych, nie zostaną mu wyznaczone cele, od realizacji których uzależniona jest wypłata miesięcznej premii.Jak obliczyć podstawę urlopową oraz podstawę wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

czytaj więcej »

PROJEKT: Od 1. dnia pracy każdy zatrudniony będzie musiał mieć umowę na piśmie albo potwierdzone na piśmie jej warunki. Pracodawca będzie miał też obowiązek zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do jej wykonywania. Sprawdź, kiedy od kiedy będą obowiązywać zmiany.

czytaj więcej »

PROJEKT: Sejm rozpatrzy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada znaczące wydłużenie oraz ujednolicenie terminów na złożenie przez pracownika pisma zawierającego odwołanie do sądu pracy.

czytaj więcej »

Szef, który zapewnia osobom zatrudnionym bezpłatny dowóz do miejsca pracy w ramach delegacji, nie odprowadza zaliczki na PIT od takiego świadczenia. A co, jeżeli pracownik parkuje prywatne auto pod domem i dojeżdża nim do firmy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 maja 2016 r. (nr IBPB-2-2/4511-177/16/MZa)

czytaj więcej »

Jeżeli wypłacona menedżerowi odprawa lub odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy też wcześniejsze rozwiązanie umowy wynika z umowy o pracę, trzeba potrącić zryczałtowany podatek w wysokości 70%. Można jednak uniknąć płacenia wysokiego podatku. Dowiedz się, jak. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 kwietnia 2016 r. (nr IPPB4/4511-103/16-2/JK2)

czytaj więcej »

Nagroda roczna dla pracownika podlega rozliczeniu przez zakład pracy na takich zasadach, jak rozliczany w PIT jest przychód ze stosunku pracy. Może zdarzyć się, że np. na skutek zawartego porozumienia wypłacona zostanie w późniejszym terminie – i z tego tytułu powiększona o odsetki ustawowe. Czy w takim przypadku odsetki te mogą podlegać zwolnieniu podatkowemu na zasadach, które obowiązują przy nieterminowej wypłacie wynagrodzeń? Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 maja 2016 r. (sygn. 1061-IPTPB3.4511.116.2016.2.MK)

czytaj więcej »

Fakt przekazywania wynagrodzenia zatrudnionego zakonnika na konto klasztoru nie zmienia charakteru wynagrodzenia. Nadal pozostaje ono przychodem pracownika. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-168/16/MK)

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie składki należy odprowadzić do ZUS od umowy zlecenia, w sytuacji gdy zleceniobiorca jest równolegle zatrudniony u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę i jego wynagrodzenie brutto jest wyższe od minimalnej płacy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w dziale kadr w jednostce budżetowej. W lutym każdego roku wypłacamy dodatkowe wynagrodzenie roczne. W jaki sposób wliczać je w podstawie świadczeń chorobowych w razie, gdy pracownik w roku, za który trzynastka przysługuje, chorował np. przez 2 miesiące? A co w przypadku, gdy pracownikowi w nowym roku zmniejsza się wymiar etatu? W jakiej wysokości w takich okolicznościach uwzględnić wynagrodzenie roczne w postawie zasiłkowej?

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca wie, że w miesiącu dokona na rzecz zatrudnionego kilku wypłat, wówczas może zdecydować, przy której wypłacie policzy koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą podatek. To, przy okazji której wypłaty zostaną uwzględnione ww. kwoty, może mieć znaczenie przy niskich wartościach należności przekazywanych pracownikowi. Istotne jest, aby miesięczną zaliczkę na podatek ustalić zgodnie z przepisami podatkowymi i po uwzględnieniu jednej normy kosztów uzyskania oraz kwoty zmniejszającej podatek. Sprawdźmy też inne zasady.

czytaj więcej »

wiper-pixel