WYDANIE ONLINE

Niełatwo jest wybrać kilka orzeczeń, które można uznać za najważniejsze w pracy każdego specjalisty ds. płac. Wszystko zależy bowiem od specyfiki danego pracodawcy, tj. rodzaju prowadzonej działalności, charakteru wykonywanej pracy, liczby pracowników i współpracowników, a także od rodzaju i zakresu dokonywanych świadczeń itd. Jednak przedstawione niżej orzeczenia można uznać za istotne dla większości pracodawców. Dlatego warto je mieć zawsze pod ręką.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt w sprawie płacy minimalnej zleceniobiorcy. Zrezygnowano w nim z wprowadzania obowiązkowej ewidencji godzin pracy – co planowano w poprzednim projekcie. Za to przewiduje on obowiązek płacenia zleceniobiorcy co najmniej raz w miesiącu. Nie będzie też sztywnej stawki płacy minimalnej 12 zł za godzinę – lecz ma ona być zmienna z roku na rok.

czytaj więcej »

Zapewnienie minimalnych warunków zatrudnienia, wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktów, składanie oświadczeń oraz przechowywanie i udostępnianie dokumentacji na wniosek PIP – to 4 nowe zadania, jakie stoją przed pracodawcami.

czytaj więcej »

Na początku września zaczną obowiązywać nowe przepisy określające właściwość miejscową oddziałów ZUS wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne. Nową listę tych oddziałów znajdziemy w nowym rozporządzeniu ministra finansów, które obecnie znajduje się na etapie konsultacji.

czytaj więcej »

Dnia 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, które dają możliwość przedsiębiorcy zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przy zakładaniu firmy w CEIDG. Jednak faktycznie będzie można skorzystać z tej dogodności dopiero za rok. Sprawdź dlaczego.

czytaj więcej »

Od 4 czerwca 2016 r. obywatele polscy przemieszczający się w ramach unijnej swobody przepływu pracowników – podobnie jak wszystkich innych państw członkowskich – mogą korzystać z ciekawych i potrzebnych dla siebie rozwiązań. Zabezpieczają one bowiem prawa naszych obywateli w innych państwach członkowskich.

czytaj więcej »

Aby otrzymać premię roczną, pracownik musi spełnić wszystkie określone w przepisach płacowych przesłanki. Jeśli spełni je tylko częściowo, nie otrzyma pełnej premii, chyba że co innego wynika z tych przepisów lub uzgodnień z pracodawcą. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 marca 2016 r. (sygn. akt II PK 20/15)

czytaj więcej »

Wprowadzenie niezgodnego z Konstytucją przepisu, który powoduje konieczność zmiany lub rezygnacji z zatrudnienia, skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa. I to nawet wtedy, jeżeli decyzja o rezygnacji z zatrudnienia należała do pracownika. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 2016 r. (sygn. akt I CSK 350/15)

czytaj więcej »

Zatrudnienie w urzędzie administracji publicznej na podstawie umowy zlecenia także może być uznane za umowę o pracę, gdy ma ono cechy stosunku pracy określone w Kodeksie pracy. Bez znaczenia jest fakt, iż zatrudniony w ten sposób pracownik nie przeszedł obowiązkowej procedury naboru konkursowego. Jest on bowiem zatrudniony poza korpusem urzędniczym danej jednostki, wyłącznie na podstawie Kodeksu pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 2016 r. (sygn. akt II PK 185/15)

czytaj więcej »

Pytanie: Z osobą, która nigdy wcześniej nigdzie nie pracowała, zawarliśmy umowę o pracę (na pełny etat – praca od poniedziałku do piątku po 8 godz.) na okres od 5 kwietnia 2016 r. do 4 czerwca 2016 r. Wyliczyliśmy, że łączny urlop wypoczynkowy należny za ten okres to 26 godz. i 40 minut. Prawo do pierwszego, cząstkowego urlopu (w wymiarze 13 godz. i 20 minut) pracownik nabył 4 maja br., zaś uprawnienie do kolejnych 13 godz. i 20 min. wypoczynku zyska 4 czerwca br. Czy w związku z końcem zatrudnienia 4 czerwca, pracownikowi możemy wyjątkowo udzielić urlopu cząstkowego należnego z tytułu trwania stosunku pracy w okresie od 5 maja do 4 czerwca przed upływem 4 czerwca, czy też nie jest to możliwe i w ostatnim dniu zatrudnienia powinniśmy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop?

czytaj więcej »

Jeśli ubezpieczona otrzymuje zasiłek od kilku płatników, każdy z nich musi naliczać od udzielanych jej świadczeń składki na wspomniane ubezpieczenia. Składki te finansuje budżet państwa, a ich podstawę stanowi kwota zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, jakich błędów unikać przy naliczaniu tego świadczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel