WYDANIE ONLINE

Zusowskie postępowanie kontrolne kończy się sporządzeniem protokołu kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje płatnik składek lub osoba upoważniona do reprezentowania lub prowadzenia jego spraw. Sprawdźmy, jakie pismo wysłać do ZUS, gdy mamy zastrzeżenia od ustaleń dokonanych przez ZUS.

czytaj więcej »

Od 1 września tego roku pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiała być wręczona pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz będzie musiał posiadać pracodawca. Nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

Od 15 lipca 2016 r. uzyskując korzyść podatkową powyżej 100.000 zł w wyniku unikania opodatkowania, narazimy się na kontrolę ministra finansów. Tak wynika z nowelizacji Ordynacji podatkowej.

czytaj więcej »

PROJEKT: Zakaz zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia będzie odnosił się wyłącznie do kobiet w ciąży i karmiących piersią – wynika z przyjętej przez parlament nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Pracodawcy oprócz comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym dokonują również rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Głównym Urzędem Statystycznym.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownicy przebywający w podróży służbowej – dla szybszego i bardziej komfortowego dojazdu na miejsce delegacji – poruszają się w tym celu wynajętym samochodem. W takiej sytuacji dokonany przez pracodawcę zwrot kosztów za paliwo zakupione do wynajętego pojazdu należy doliczyć do przychodu pracownika. Na określonych warunkach przychód ten może jednak korzystać ze zwolnienia w PIT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwietnia 2016 r. (nr IBPB-2-2/4511-211/16/MZM)

czytaj więcej »

Inna niż pracodawca spółka z tej samej grupy kapitałowej (holdingu) może zatrudnić osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nie oznacza to automatycznie, że praca wykonywana dla spółki zleceniodawcy czy nawet holdingu jako całości jest pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy, która uzasadniałaby objęcie składkami wynagrodzenia z tytułu zlecenia wykonywanego na rzecz innego podmiotu niż pracodawca. Uchwała Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt III UZP 6/16)

czytaj więcej »

Dyskryminacja ma miejsce tylko wówczas, gdy dotyczy ona pracowników w porównywalnych sytuacjach, Zaś kiedy mamy do czynienia z pracownikami w różnej sytuacji prawnej, to nie może być mowy o dyskryminacji. Wyrok z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt III PK 107/15)

czytaj więcej »

Pytanie: Do 29 marca 2016 r. pracownica pobierała zasiłek macierzyński, zaś w okresie od 30 marca do 8 czerwca 2016 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego. Od 7 czerwca przebywa na urlopie wychowawczym, który potrwa do 2 września 2016 r.  Czy jeśli po powrocie do pracy zachoruje, to pracodawca ustala nową podstawę świadczenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 13 czerwca do działu kadr wpłynęło zaświadczenie ZUS ZLA, stwierdzające niezdolność do pracy pracownika w okresie od 23 maja do 13 czerwca 2016 r. Niestety za maj zdążono już wypłacić pełną kwotę wynagrodzenia w wysokości 1.850 zł brutto (czyli bez uwzględnienia druku zwolnienia lekarskiego). Jak w tej sytuacji należy skorygować rozliczenia za 9 dni majowej niedyspozycji zdrowotnej pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasi pracownicy zatrudnieni są w systemie pracy zmianowej (praca 3-zmianowa w ruchu ciągłym). Są wynagradzani miesięczną pensją zasadniczą w kwocie 1.600 zł, a do tego otrzymują co miesiąc zryczałtowany dodatek za pracę zmianową w wysokości 25% stawki zasadniczej, premię regulaminową w wysokości 20% oraz 100 zł stałego dodatku za frekwencję. Jakie składniki uwzględniać przy kalkulowaniu normalnego wynagrodzenia i dodatków za pracę ponadnormatywną? Jaki dzielnik zastosować przy obliczaniu stawki godzinowej: liczbę godzin do przepracowania wynikającą z harmonogramu poszczególnych pracowników czy też liczbę godzin przypadającą nominalnie do przepracowania w podstawowym systemie czasu pracy?

czytaj więcej »

Ekwiwalent za urlop jest swoistą rekompensatą pieniężną dla pracownika, który w trakcie trwającego stosunku pracy nie mógł wykorzystać w pełni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Natomiast rolą świadczenia urlopowego jest dofinansowanie wypoczynku pracowników. Oba świadczenia wypłacane są ze środków pracodawcy i to na nim spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia ich wysokości oraz wypłaty – z czym, okazuje się, czasami są problemy.

czytaj więcej »

wiper-pixel