WYDANIE ONLINE

Na jakich zasadach wliczać pracownikowi poszczególne okresy zatrudnienia do urlopowego stażu pracy? Jak ustalić wymiar urlopu pracownika, któremu w ciągu roku zmieniono wymiar etatu? Ile godzin odjąć z puli urlopowej za urlop pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym? Mimo że urlopy wypoczynkowe to codzienność w zakładzie pracy, poniższe pytania świadczą o tym, że temat jest ważny i aktualny.

czytaj więcej »

PROJEKT: Maksymalnie 5 lat będzie miał ZUS będzie na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Jednak nie każdy płatnik będzie mógł skorzystać z nowego terminu. Sprawdź, czy chodzi o Twojego pracodawcę.

czytaj więcej »

W miesięcznym okresie rozliczeniowym pracownikom, dla których wolnym dniem jest poniedziałek, nie trzeba udzielać wolnego za święto przypadające 15 sierpnia 2016 r.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca wykonuje kontrakt poza miejscowością gdzie znajduje jego siedziba, może wypłacać pracownikom tzw. dodatek za rozłąkę. Dodatek ten w pewnych okolicznościach jest zwolniony z podatku. Ale czy dotyczy to także zleceniobiorców? Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2016 r., (sygn. akt IBPB-2-1/4511-165/16/BJ).

czytaj więcej »

Pytanie: Sąd pracy uznał, iż zawarta przez nas umowa zlecenia obowiązująca w okresie od 5 kwietnia 2014 r. do 10 marca 2015 r. była w istocie umową o pracę. W wyroku stwierdzono, że zatrudniona na podstawie zakwestionowanej umowy osoba pracowała po 8 godzin dziennie od 8.00 do 16.00 albo od 14.00 do 22.00. W sentencji wyroku znalazło się 5 punktów wskazujących, że: powoda z pozwanym łączyła umowa o pracę, dla adwokata z urzędu należy się 70 zł, ww. kwotę na zapłacić pozwany, koszt pozwu to 30 zł, ww. koszt ma ponieść pozwany. Wśród firmowej dokumentacji odnaleźliśmy zestawienia godzin, z których wynika, iż gdyby na wypracowany czas w ramach zakwestionowanej umowy patrzeć jak na godziny pracy przy umowie o pracę, wówczas wystąpiłyby przekroczenia dobowe, średniotygodniowe, a także godziny nocne. Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, iż te zestawienia w sądzie pracy nie zostały przedstawione. W związku z tym mamy pytanie, czy powinniśmy wyliczyć i wypłacić wynagrodzenie za pracę oraz odprowadzić należne od niego składki ZUS według ustaleń wynikających z omawianego wyroku sądowego czy też może wypłaty mają uwzględniać wspomniane zestawienia czasu pracy?

czytaj więcej »

PROJEKT: W przypadku gdy pracownik delegowany zarabia poniżej stawki przeciętnego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej, pracodawca nie będzie zobowiązany naliczać składek od kwoty odpowiadającej tej stawce. Sprawdź, od kiedy można skorzystać z nowych przepisów.

czytaj więcej »

Objęcie pracowników umową ubezpieczenia NNW obejmującą następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie oddelegowania do pracy za granicę nie generuje po stronie pracowników powstania przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2016 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-471/16/JG)

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę średnią firmę zatrudniającą 35 pracowników. W niedługim czasie zamierzam zawrzeć z PKP umowę na tańsze bilety dla pracowników. Czy tego typu korzyść stanowi dla podwładnych przychód oskładkowany i opodatkowany?

czytaj więcej »

Dlaczego komplikowanie struktury organizacyjnej i prawnych form zatrudnienia nie zawsze pozwoli pracodawcy uniknąć płacenia za godziny nadliczbowe Czy można przyznawać świadczenia z funduszu socjalnego zleceniobiorcom Jakie konsekwencje finansowe poniesie pracodawca, gdy sąd uzna umowę zlecenia za umowę o pracę – przykłady liczbowe Jakie dane powinniśmy zamieścić w ZUS IMIR, jeśli nie jest on sporządzany w programie Płatnik Jak rozliczać wynagrodzenia cudzoziemców Jak płacić podatek dochodowy od posiłków wydawanych pracownikom

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pełnoetatowa pracownica, zatrudniona w podstawowym systemie czasu pracy (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin), skończyła 27 czerwca 2016 r. urlop rodzicielski. Od następnego dnia rozpoczęła urlop wypoczynkowy udzielony jej do końca lipca br. Później wykorzysta jeszcze 2 dni opieki na dziecko. Na jej wynagrodzenie składają się stała pensja zasadnicza w kwocie 3.600 zł brutto oraz zmienne premie uznaniowe wypłacane w zależności od sytuacji finansowej pracodawcy. Czy urlopu wypoczynkowego udziela się na wszystkie dni, włączając w to święta i weekendy? Jak powinniśmy skalkulować wynagrodzenie urlopowe za czerwiec i lipiec br.? Od kiedy pracownicy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP? Czy przysługuje jej wypłacane w naszej firmie świadczenie urlopowe po urlopie rodzicielskim?

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu 2016 roku pracownik dokonał zwrotu nienależnego wynagrodzenia za maj 2016 roku, w którym przebywał na urlopie bezpłatnym, kwota zwrotu została ustalona na podstawie otrzymanego wynagrodzenia netto powiększonego o zaliczkę na podatek dochodowy przekazaną do urzędu skarbowego. Po otrzymaniu zwrotu zostały skorygowane lista płac i dokumenty rozliczeniowe z ZUS w wyniku czego powstała nadpłata składek. W związku z powyższym mam 3 pytania: Jak prawidłowo rozliczyć zwrot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków pracownika, a mianowicie czy po otrzymaniu zwrotu tych składek mamy obowiązek wypłaty ich na konto pracownika, którego nadpłata dotyczy? Jak powinien być sporządzony PIT-11 za 2016 rok w sytuacji, gdy pracownik nie osiągnie już żadnych dochodów w tym roku? Czy w PIT-11 będą uwzględnione kwoty które zostały naliczone i wypłacone za okres od stycznia do maja pomimo, iż wynagrodzenie za maj było niesłusznie wypłacone i pracownik dokonał jego zwrotu w czerwcu 2016 roku? Jak powinien być sporządzony PIT-11 za 2016 rok w sytuacji gdy pracownik osiągnie dochód w grudniu 2016 roku w wyniku czego pracodawca dokona odliczenia kwoty zwrotu przy kalkulowaniu grudniowej zaliczki podatkowej? Czy w PIT-11 przychody będą uwzględniały wypłacone należności za okres od stycznia do maja i grudzień 2016 roku pomniejszone o kwotę nadpłaty zwróconą przez pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie pracownicy pracują w systemie równoważnym w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. W czerwcu br. jedna z zatrudnionych osób wypracowała 8 nadgodzin, a zgodnie z grafikiem miała do przepracowania 168 godz., co miało równoważyć większą liczbę godzin pracy w maju. Jaką liczbę godzin przyjąć jako dzielnik przy kalkulowaniu stawki potrzebnej do obliczenia wynagrodzenia za czerwcowe nadgodziny: 168 godz. czy może 176 godz. czyli nominał przypadający do przepracowania w czerwcu w podstawowym systemie czasu pracy?

czytaj więcej »

W praktyce częste problemy specjalistom ds. płac stwarza właściwe zakwalifikowanie czynności podróży służbowej i tzw. przeniesienia w ramach stosunku pracy. Ma to swoje przełożenie na rozliczenia płacowe przysługujących pracownikom odmiennych świadczeń z tym związanych. Dlatego też warto sprawdzić, jakie są podobieństwa, a jakie różnice między delegacją i oddelegowaniem i jak rozliczyć z ZUS i fiskusem świadczenia z tych tytułów.

czytaj więcej »

wiper-pixel