WYDANIE ONLINE

Pracodawca, który przegrywa spór o ustalenie stosunku pracy, musi liczyć się z wieloma konsekwencjami takiego orzeczenia. Zleceniobiorca uznany za pracownika będzie mógł domagać się wszystkich świadczeń należnych pracownikom, których nie otrzymywał w trakcie umowy zlecenia. Co w praktyce oznacza konsekwencje finansowe i nie tylko. Niezależnie bowiem od tego, czy proces o ustalenie stosunku pracy zainicjował inspektor pracy, czy sam zleceniobiorca, uwzględnienie przez sąd powództwa oznacza automatycznie prawo pracownika – już teraz nie zleceniobiorcy – do świadczeń, których nie otrzymywał w okresie, gdy nie był uznany za pracownika przez pracodawcę. Świadczy o tym poniższa sytuacja.

czytaj więcej »

Praca wykonywana przez niepełnosprawnego pracownika w stopniu umiarkowanym lub znacznym według norm ogólnych powoduje konieczność zapłaty należności z tytułu nadgodzin za każdą godzinę pracy ponad normę 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. chodzi o sytuację, gdy pracownik nie przekazał pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o możliwości niestosowania wobec niego szczególnych norm czasu pracy, nawet jeżeli pracodawca zawarł porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu takiej pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I PK 168/15)

czytaj więcej »

Jeżeli premia czy nagroda jest wypłacana w niezmienionej wysokości mimo nieobecności pracownika z powodu choroby, to kwota tej premii/nagrody nie może być wliczona do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2016 r. (sygn. I UK 178/16)

czytaj więcej »

Od stycznia 2017 roku za godzinę pracy na umowie zlecenia nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł (po waloryzacji – około 13 zł) – przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przed zmianami będzie możliwość renegocjacji lub rozwiązania dotychczas zawartych umów. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Pracodawca może przeznaczać środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych także na rzecz zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę małą firmę i mam pytanie czy konieczność potwierdzania od 1 września br. pracownikowi na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy dotyczyć będzie również kolejno następujących po sobie umów? A może mające wejść w życie zmiany odnosić się będą tylko do pierwszej umowy o pracę, zwieranej przy zatrudnianiu pracownika? Kiedy należy zawrzeć umowę przy przyjmowaniu pracownika do pracy od 1 września 2016 r.? Mam jeszcze wątpliwość dotyczącą umowy o pracę na czas określony. Z jednym z pracowników podpisałem terminową umowę, która trwać będzie do 20 października 2016 r. Czy jeśli nie chcę dalej go zatrudniać, to czy muszę wręczać mu wypowiedzenie czy też wystarczy, że poinformuję go o tym, że umowa nie zostanie przedłużona?

czytaj więcej »

Najbardziej popularny i wyrafinowany sposób, które stosują firmy, chcąc  się zwolnić z płacenia za nadgodziny, polega w ostatnich latach na rozbudowywaniu i gmatwaniu struktury organizacyjnej powiązanych ze sobą spółek, aby trudno było ustalić, dla kogo faktycznie wykonuje pracę dany pracownik. Tworzone w tym celu spółki zależne, powiązane kapitałowo z głównym pracodawcą, dodatkowo zatrudniają w takim układzie pracownika pracującego na pełnym etacie w firmie matce, co ma doprowadzić do tego, że mimo wykonywania czynności faktycznie na rzecz jednego podmiotu formalnie pracownika zatrudnia kilka podmiotów. Są te inne sposoby niepłacenia za nadgodziny– wszystkie są podważane przez sądy.

czytaj więcej »

Brak zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie powinien rodzić negatywnych konsekwencji, polegających na udzieleniu takiej osobie świadczeń zdrowotnych poza powszechnym ubezpieczeniem i obciążeniem jej kosztami leczenia. Odpowiedź Ministra Zdrowia z 12 lipca 2016 r. na wystąpienie RPO w sprawie zasad zgłaszania członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego (znak: UZ-PR.073.6.2016)

czytaj więcej »

wiper-pixel