WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieniające m.in. składniki minimalnego wynagrodzenia. Definicję minimalnego wynagrodzenia pracodawcy zamieszczają niekiedy w regulaminach wynagradzania. Musimy zatem sprawdzić, czy regulamin taki nie będzie wymagał modyfikacji.

czytaj więcej »

Raport roczny osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR) najwygodniej wygenerować z programu Płatnik, ale może on być także sporządzony ręcznie albo wydrukowany z programu kadrowo-płacowego.

czytaj więcej »

Norm cywilnoprawnych nie stosuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, chyba że wyraźny przepis ustawowy to dopuszcza. Postanowienie z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt III UZP 7/16).

czytaj więcej »

PROJEKT: Umowa na zastępstwo będzie ulegała przedłużeniu do dnia porodu – wynika z projektu nowelizacji przepisów, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany mają objąć zarówno pracownice zatrudnione na podstawie przepisów Kodeksu pracy, jak i wykonujące pracę tymczasową.

czytaj więcej »

Świadczenie na zakup artykułów szkolnych można potraktować jako zapomogę i sfinansować ją ze środków ZFŚS. Takie zapomogi zasadniczo są wolne od podatku. Nie wolno jednak zapomnieć o uzależnieniu zapomogi od sytuacji osoby uprawnionej.

czytaj więcej »

Przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje bezterminowe i niepodlegające przedawnieniu prawo ZUS do żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, jest niezgodny z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 lipca 2016 r. (sygn. akt P 131/15; Dz.U. z 2016 r. poz. 1247)

czytaj więcej »

Można złożyć apelację od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych, uchylającego decyzję ZUS i tylko częściowo uwzględniającego żądania ubezpieczonego, gdy w pozostałym zakresie nieuwzględnionych roszczeń ubezpieczonego nie oddalił. Uchwała 3 sędziów Sadu najwyższego z 4 sierpnia 2016 r. (sygn. III UZP 11/16)

czytaj więcej »

Umowa o dzieło musi określać dzieło, jako efekt zawartej umowy. Może jednak także nakazywać wykonywanie dzieła z materiałów zamawiającego, a także ściśle kontrolować proces powstania dzieła. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 lipca 2016 r. (sygn. I UK 313/15)

czytaj więcej »

Koszta sądowe w zakresie opłat za czynności radców prawnych w sprawach o ustalenie istnienia stosunku ubezpieczenia społecznego – a więc obowiązku ubezpieczenia w ZUS i ewentualnych uprawnień do świadczeń ubezpieczeniowych – powinny być liczone według wartości przedmiotu sporu. Uchwała Sądu Najwyższego z 20 lipca 2016 r. (sygn. akt III UZP 2/16)

czytaj więcej »

Spółka wypłacająca swojemu pracownikowi ryczałt za korzystanie z samochodu w jazdach lokalnych (niebędących podróżami służbowymi) musi opodatkować to świadczenie. Zwolnienie od podatku dotyczy bowiem jedynie trzech szczególnych grup pracowników. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 lipca 2016 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-526/16/MMa)

czytaj więcej »

Pytanie: Należności ze stosunku pracy w naszej firmie wypłacane są do 28. dnia każdego miesiąca. Jednej z pracownicza lipiec wypłaciliśmy świadczenie chorobowe za okres 2 zwolnień lekarskich (wystawionych w związku z ciążą), z których pierwsze obejmowało okres od 1 do 20 lipca, zaś drugie od 21 do 31 lipca. 100% stawki dziennej tego świadczenia wyniosło 122,96 zł brutto. Po tym jak już przesłaliśmy do ZUS lipcową dokumentację rozliczeniową, pracownica powiadomiła nas, że 31 lipca urodziła dziecko. Jakich w przedstawionym stanie faktycznym powinniśmy dokonać korekt?

czytaj więcej »

Obecnie coraz więcej firm zatrudnia cudzoziemców zarówno w ramach umowy o pracę, jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Sprawdźmy zatem, jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający cudzoziemca zarówno na podstawie umowie o pracy, jak i umowy cywilnoprawnej. Przekonamy się, czy zmiany w wynagrodzeniu minimalnym od 1 stycznia 2017 r. obejmą również tę grupę pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik korzystający z samochodu służbowego także do celów prywatnych był nieobecny w pracy przez kilkanaście dni z powodu choroby. Czy będzie miało to wpływ na kwotę przyjmowaną z tego tytułu do podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Od 9 września 2016 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa określająca zasady wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach m.in. z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządowych. Sprawdźmy, na czym polegają zmiany.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z wprowadzeniem od stycznia 2017 roku minimalnej stawki godzinowej nie będzie możliwe zawarcie umowy zlecenia przez urząd gminy, w której wynagrodzenie będzie określone kwotowo? Przykładowo – umowy zlecenia zawartej na okres jednego miesiąca, z wynagrodzeniem brutto 2.000 zł.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy pracownica po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego wraca do pracy na 1/2 etatu, łącząc urlop rodzicielski z pracą zgodnie z art. 1821e § 1 kp, to zdaniem Departamentu pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa tej pracownicy na pozostały wymiar jej czasu pracy (1/2 etatu). Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel