WYDANIE ONLINE

Od 9 września 2016 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach m.in. z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządowych. Sprawdźmy, na czym polegają zmiany.

czytaj więcej »

Obecnie w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej pracodawca przekazuje zajęte wynagrodzenie pracownika na rzecz organu egzekucyjnego, który jako pierwszy dokonał zajęcia.

czytaj więcej »

Od września musimy potwierdzać umowę na piśmie i zapoznać pracownika z regulaminem pracy jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Podsumujmy więc, co musi obecnie zrobić pracodawca zatrudniający nowego pracownika. I w jakim terminie ma to wykonać.

czytaj więcej »

Od 1 października modyfikacji ulegają reguły ustalania podstawy składek osób wykonujących pracę poza granicami Polski w ramach oddelegowania. W konsekwencji br. w odniesieniu do oddelegowanych, osiągających przychód niższy od prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, podstawą wymiaru składek będzie faktycznie uzyskiwany przychód. Oznacza to, że w ich przypadku nie będziemy mieli już do czynienia z podwyższaniem podstawy oskładkowania.

czytaj więcej »

Do praw pracowniczych z wynalazków powstałych przed 30 czerwca 2000 r. stosuje się przepisy ustawy o wynalazczości. A to oznacza konieczność wypłacania przed pracodawcę wynagrodzenia dla pracownika-wynalazcy przez cały okres korzystania z wynalazku, czyli w praktyce bez limitów czasowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II PK 246/14)

czytaj więcej »

Dopuszczalne jest podanie w wypowiedzeniu przyczyny która na pewno wystąpi w przyszłości, ale która w chwili składania wypowiedzenia umowy o pracę jeszcze nie wystąpiła. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II PK 246/15)

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniana przez nas osoba w okresie od 17 do 23 sierpnia wykonywała umowę zlecenia (objętą 20-procentowymi kosztami uzyskania przychodu i ubezpieczeniem zdrowotnym oraz społecznym, w tym chorobowym), zaś od 24 sierpnia pracuje u nas na podstawie umowy o pracę, będąc uprawnionym do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe. Z tytułu zlecenia należy jej się wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto, zaś za wykonywanie obowiązków służbowych już jako pracownik w sierpniu przysługuje jej pensja w kwocie 300 zł brutto. Czy w tej sytuacji składka zdrowotna powinna wynosić 0 zł z powodu obniżenia jej do wysokości zaliczki podatkowej?

czytaj więcej »

W kontekście planowanych zmian w Kodeksie pracy warto przewidzieć zmianę umożliwiającą prawo do ustalenia przez strony stosunku pracy przeniesienia urlopu wypoczynkowego na okres trwania kolejnej umowy, także wówczas gdy pomiędzy zawieranymi umowami wystąpi niewielka przerwa – zaproponowała Konfederacji Lewiatan, opiniując przygotowany przez ministerstwo rozwoju pakiet deregulacyjny.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedłożył nam decyzję ZUS o przyznaniu prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, ale nie dostarczył odrębnego orzeczenia potwierdzającego fakt posiadania lekkiego stopnia niepełnosprawności. Czy to wystarczy, aby móc go traktować jako osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim? Czy pracownika będącego na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy zawsze należy zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 21?

czytaj więcej »

Pytanie: W muzeum zatrudniamy kilka osób na podstawie umowy zlecenia na wykonanie prac konserwatorskich. Z każdą z tych osób mamy podpisaną umowę, w której określiliśmy łączną liczbę godzin jaka powinna zostać przepracowana w okresie objętym umową. W jaki sposób powinniśmy rozliczać i ewidencjonować czas pracy wskazanych zleceniobiorców? 

czytaj więcej »

Koszty świadczenia w postaci szczepień ochronnych zasadniczo stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych,wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Przychód ten, jeśli nie korzysta ze zwolnienia od podatku, należy doliczyć do wynagrodzenia za miesiąc, w którym dokonano świadczenia, tj. wtedy gdy pracownik uzyskał taki przychód (czyli został zaszczepiony). Wydatki tego rodzaju stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów. Sprawdźmy, co ze składkami.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zatrudniając na umowę o pracę matkę, która nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego, musi rozliczać ją pod względem składkowym tak jak pracownika, a nie jak osobę współpracującą. Interpretacja ZUS z 9 czerwca 2016 r. (WPI/200000/ 43/594/2016)

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w dalszym ciągu pracodawca może udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po chorobie dłuższej niż 30 dni? Zmieniło się może w tym temacie orzecznictwo Sądu Najwyższego?

czytaj więcej »

wiper-pixel