WYDANIE ONLINE

Pracownicy, którzy osiągają wynagrodzenia wyższe niż przeciętne bądź posiadają kilka tytułów ubezpieczeń, w trakcie roku mogą przekroczyć roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. Po przekroczeniu tej podstawy płatnik składek nie powinien naliczać, pobierać i opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wynagrodzenia takiego pracownika – od momentu ustalenia przekroczenia do końca bieżącego roku.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru składek w przypadku pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tytułu pozostawania w stosunku pracy – z pewnymi nieistotnymi tu wyłączeniami. Dla znacznej części pracowników przychód ten odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. dlatego też rosną ich składki.

czytaj więcej »

Niektórzy zleceniobiorcy lub wykonawcy usług (np. na kontraktach menedżerskich) zarabiają znacznie powyżej minimalnych 13 zł za godzinę. Czy oni również muszą mieć od nowego roku zapis w umowie wskazujący sposób potwierdzania liczby godzin pracy? Sprawdź odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2016 r.

czytaj więcej »

W dniu 22 października 2016 r. wygasł obecny certyfikat ZUS „PE-2-ZUS-EWD”. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności jego aktualizacji w programie Płatnik lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS.

czytaj więcej »

PROJEKT: Obecnie ZUS nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Zmieni się to przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

lead Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r. będzie kształtował się na niezmienionym poziomie – wynika z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

czytaj więcej »

Nieważna umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółdzielni także może zostać uznana za skutecznie zawartą jeżeli członek zarządu został dopuszczony do wykonywania umówionej pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2016 r. (sygn. II PK 278/15)

czytaj więcej »

Pracownik może dochodzić niezależnie od siebie roszczeń z tytułu naruszenia prawa przy wypowiedzeniu umowy o pracę oraz z tytułu złamania zakazu nierównego traktowania pracowników. Uchwała 7 sędziów Sądu najwyższego z 28 września 2016 r. (sygn. III PZP 3/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pełnoetatowy pracownik z prawem do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku, po rocznym świadczeniu rehabilitacyjnym uzyskał prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 września 2016 r. do 6 października 2016 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. W dniu 16 września br. dostarczył nam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zostało przyznane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności od dnia 25 maja 2015 r. oto nasze pytania: Z jakim dniem zatrudniony uzyska prawo do dodatkowych 10 dni urlopu? Jak interpretować to, że jeden dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy? Ile godzin urlopu pracownik wykorzysta w okresie od 1 września do 6 października (jest to urlop zaległy za 2015 r.)? Ile łącznie dni i godzin urlopu wypoczynkowego za 2016 r. przysługuje zatrudnionemu przy założeniu, że będzie naszym pracownikiem do 30 listopada br.?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa o pracę pełnoetatowego pracownika otrzymującego co miesiąc stałe wynagrodzenie w wysokości 1.850,00 zł, uległa rozwiązaniu z 11 października 2016 r. Nasz system płacowy wyliczył mu październikową pensję w kwocie 656,40 brutto. Czy ta wartość jest prawidłowa?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym są uprawnione do otrzymania wyrównania (podwyższenia) miesięcznej kwoty pomniejszego o zaliczkę podatkową zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego wynoszącego 1.000 zł. Wyrównanie to kalkulujemy jako różnicę między wysokością świadczenia rodzicielskiego, a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego, po odjęciu zaliczki podatkowej.

czytaj więcej »

Aby skalkulować wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcom, należy przeprowadzić takie same działania jak w przypadku wypłaty dla pracownika. Przedstawiamy je na kolejnych stronach krok po kroku.

czytaj więcej »

Wątpliwości budzi ustalanie okresów rozliczeniowych określonych w dniach. Przepis mówi co prawda o dniach roboczych, przez które zwyczajowo rozumiemy dni pracy od poniedziałku do piątku, nie reguluje natomiast charakteru prawnego soboty, która zgodnie z rozkładem czasu pracy może być dniem pracującym lub nie. Sprawdźmy uprawnienia kontrole PIP w tym zakresie oraz stanowiska Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS w trakcie kontroli w naszej firmie uznał jedną z umów o dzieło realizowanych w 2012 roku za umowę zlecenia. Wskutek tego doszło do niedopłaty składek ZUS. Czy w związku z tym dla byłego zleceniobiorcy należy sporządzić PIT-11 za 2016 rok (jeśli tak, to jakie wartości powinien ten formularz zawierać)? Czy w PIT-4R za 2016 rok powinniśmy ująć nadpłatę zaliczki podatkowej, do której doszło z powodu zakwestionowania przez ZUS ww. umowy zlecenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel