WYDANIE ONLINE

Prawo pracy dopuszcza łączenie zatrudnienia w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Zatrudnienie to może przybrać rożne formy – umowy o pracę czy też umów cywilnoprawnych zawieranych z własnym lub innym pracodawcą.

czytaj więcej »

Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne będzie wynosiła 75% najniższej emerytury lub renty. Dotyczyć to będzie także zbiegu egzekucji komorniczych – zdecydował Sejm.

czytaj więcej »

PROJEKT: Ministerstwo pracy chce uproszczenia sposobu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ma temu służyć wprowadzenie dla płatników indywidualnych rachunków, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności składkowe.

czytaj więcej »

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą liczyć na analogiczną do pracowników ochronę wynagrodzenia przed potrąceniami, jeżeli w konkretnym przypadku będzie ono świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie zleceniobiorcy utrzymania. Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 września 2016 r. na interpelację poselską (nr 5695) w sprawie ochrony minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

czytaj więcej »

Od 29 października 2016 r. obowiązuje nowy wzór zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej. Formularz zawiadomienia obowiązuje w wersji ZAW-K(3).

czytaj więcej »

Pracownik może dochodzić niezależnie od siebie roszczeń z tytułu naruszenia prawa przy wypowiedzeniu umowy o pracę oraz z tytułu złamania zakazu nierównego traktowania pracowników. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r. (sygn. akt III PZP 3/16)

czytaj więcej »

Jeżeli polski zlecający zawarł umowę o dzieło z podatkowym rezydentem Szwajcarii wykonywaną w Szwajcarii, nie musi pobierać zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od należności przypadających tej osobie. Dochód taki podlega opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 października 2016 r. (sygn. ITPB4/4511-571/16-2/JG)

czytaj więcej »

Jeżeli zleceniodawca zapłaci składki ZUS za byłych zleceniobiorców, uzyskują oni dochód z innych źródeł, który były zleceniodawca wykaże w informacji PIT-8C. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2016 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-662/16-2/MZA)

czytaj więcej »

Płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 października 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-2-2.4518.12.2016.1.AK)

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą na wykonanie określonych czynności. W umowie jest zapis, że pracodawca zobowiązuję się do wypłaty co miesiąc należności z tytułu przejazdów lokalnych związanych z realizacją umowy na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu i stawkę za 1 km w wysokości 0,8358 zł. Czy należność z tytułu przejazdów lokalnych podlega opodatkowaniem podatkiem od dochodów osobistych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako spółdzielnia mieszkaniowa zatrudniamy gospodarzy osiedli na podstawie umów zleceń, które zawierane są na jeden miesiąc i obejmują zawsze okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca – nawet jeśli dzień ten przypada na sobotę lub niedzielę. Charakter pracy takiego gospodarza wymusza jego dyspozycyjność, np. w niedzielę, gdy spadnie śnieg i trzeba odśnieżyć lub gdy jest jakaś awaria. Dotychczas wszystkie umowy zlecenia miały ustalone wynagrodzenie w jednej kwocie brutto, której wypłata następowała w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. I tu mamy pytanie: jak rozliczać zlecenia, których ostatni dzień trwania to sobota, niedziela lub święto i nie mamy pewności czy zatrudniona osoba będzie w tym dniu świadczyła pracę czy też nie (bo nie będzie takiej potrzeby)? Czy mamy przyjąć jakąś odrębną formę umowną co do godzin pracy w dni, o których mowa powyżej? Do tej pory, bez wykazywania godzin bazowaliśmy na uczciwości zleceniobiorcy, który sam oceniał potrzebę pracy na osiedlu w dniach przypadających we wspomnianych dniach. Czy powinniśmy np. przyjmować oświadczenie od zatrudnionego i umówić się z nim na określoną liczbę godzin, którą doliczać będziemy do rachunku w danym miesiącu. Czy możemy przenosić omawiane godziny na następny miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z podnoszeniem kompetencji pracowników część pracowników zostało wysłane na kurs (profesjonalny barista). Kurs został przeprowadzony w zakładzie pracy, jednak poza godzinami czasu pracy. Pracownicy normalnie pracują od poniedziałku do piątku po 7 h w godzinach 8:00–15:00 (ze względu na umiarkowany stopień niepełnosprawności), nie mają równoważnego czasu pracy). Szkolenie odbywało się w piątek (4 godz. od 15:00 do 19:00) oraz w sobotę i niedzielę po 7 godz. (od 8:00–15:00). Czy wystarczy, że za sobotę i niedzielę pracownicy dostaną 2 dni wolnego (1 dzień wolny za prace w sobotę i jedne dzień wolny za niedzielę), a w piątek będą tylko na szkoleniu, a nie będą wykonywać swoich podstawowych obowiązków? Oczywiście będzie zachowany 35-godzinny tydzień pracy. Czy należy traktować szkolenie w weekend jako pracę w godzinach nadliczbowych i należałoby wypłacić z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie?

czytaj więcej »

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń, będącej gwarantem pewnego minimum bytowego pracownika, decydują: rodzaj dokonywanego z pensji potrącenia, wymiar etatu pracownika, „wskaźniki podatkowe” takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, którą stosujemy tylko wówczas, gdy pracownik złoży nam formularz PIT-2, ustawowa płaca minimalna, która w 2017 roku 2.000 zł brutto.

czytaj więcej »

Finansowe korzyści związane z uczestnictwem w tzw. spółce cichej są przychodem z kapitałów pieniężnych. Spółka, jako płatnik, ma obowiązek odprowadzić podatek od tego przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2016 r. (sygn. 1462-IPPB1.4511.964.2016.2.AM)

czytaj więcej »

wiper-pixel