WYDANIE ONLINE

Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego powoduje, że wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc należy ustalić odrębnie, to jest sprzed zmiany i po zmianie etatu, a następnie zsumować.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy otrzymują dodatek za wysługę lat – dodatek stażowy, który jest im wypłacany w stałej wysokości. Należy się on zarówno za okres wykonywania pracy, jak i za okres choroby. Czy w przypadku, gdy pracownik choruje i za ten okres otrzymuje wynagrodzenie chorobowe oraz ww. dodatek, to od części dodatku przypadającej na okres pobierania tego wynagrodzenia powinny być naliczane składki?

czytaj więcej »

PROJEKT: Ministerstwo pracy skierowało do konsultacji projekt nowego rozporządzenia regulującego treść świadectwa pracy, a także sposób jego wydawania i prostowania. Zawiera ono zmieniony, pomocniczy wzór świadectwa, którego wprowadzenie planowane jest od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową przewidują dla umów zlecenia zawartych przed 1 września 2016 r. procedurę negocjacji prowadzącą w kierunku zmiany wysokości wynagrodzenia lub rozwiązania umowy. Przewidziane rozwiązania mogą w praktyce powodować jednak pewne trudności. Sprawdźmy, co eksperci radzą w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Czy tłumacz zatrudniony przez biuro tłumaczeń ze stawką np. 200 zł za stronę (pracujący w domu) musi mieć od nowego roku zapewnioną minimalną stawkę godzinową? Zasadniczo sam decyduje o swoim czasie pracy. Czy jednak 200 zł za stronę tłumaczenia można uznać za stawkę prowizyjną?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. zaczyna funkcjonować nowy mechanizm ustalania kwoty wolnej od podatku i wynikającej z niej bezpośrednio kwoty zmniejszającej podatek.

czytaj więcej »

Osoby zatrudnione w sferze budżetowej, której płace zostały na pewien czas zamrożone, ze względu na brak waloryzacji, nie przewidzianej w kolejnych ustawach budżetowych, nie mają skutecznych roszczeń o sądową waloryzację płac. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 listopada 2016 r. (sygn. akt III PK 15/16)

czytaj więcej »

W sprawie, w której powód żąda zapłaty wynagrodzenia za pracę i nie dochodzi równocześnie ustalenia istnienia stosunku pracy, sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego. Uchwała Sądu najwyższego z 10 listopada 2016 r. (sygn. akt III PZP 10/16)

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu br. nasi pracownicy otrzymają bony upominkowe, które będą finansowane ze środków obrotowych. Na której liście płac i w jaki sposób powinniśmy rozliczyć ww. bony?

czytaj więcej »

Do limitu 18 miesięcy skierowania i korzystania z pracy tymczasowej wykonywanej przez jedną osobę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika będą wliczane okresy takiej pracy bez względu na podstawę prawną, jaka łączy będzie osobę wykonującą pracę tymczasową z agencją pracy tymczasowej. Sprawdźmy szczegóły planowanych zmian.

czytaj więcej »

Istotnym wyznacznikiem wysokości wynagrodzenia zasadniczego jest poziom gwarantowanej ustawowo płacy minimalnej, która dla pracownika pełnoetatowego w 2017 roku nie może być niższa niż 2.000 zł brutto. Ponadto od 1 stycznia 2017 r. w życie wchodzą 2 ważne zmiany w przepisach: wyłączono dodatek za pracę w porze nocnej ze stawki minimalnego wynagrodzenia oraz zlikwidowano zróżnicowanie wynagrodzenia gwarantowanego w zależności od stażu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zatrudnić kilka osób w ramach tzw. telepracy. Jak rozliczać i kontrolować czas pracy takich osób?

czytaj więcej »

Pracownikowi zatrudnionemu w służbie zagranicznej i wykonującemu pracę w zagranicznej placówce nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: SK 18/15)

czytaj więcej »

wiper-pixel