WYDANIE ONLINE

Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego dość często w wyniku rozwiązania umowy o pracę zawartej z pracownikiem – okazuje się, że pracownikowi pozostały dni niewykorzystanego, a należnego urlopu i trzeba ten fakt zrekompensować albo udzieleniem urlopu albo poprzez wypłatę ekwiwalentu. Chcąc wyliczyć kwotę ekwiwalentu musimy ustalić jego podstawę oraz zastosować współczynnik urlopowy na dany rok. A w 2017 roku różni się on od obowiązującego w 2016 roku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 roku zleceniobiorcy i osoby wykonujące usługi, do których stosuje się przepisy o zleceniu, muszą otrzymywać co najmniej 13 zł za godzinę wykonywania umownych zadań. Czy jednak dotyczy to tylko umów płatnych, a bezpłatne można nadal stosować? Sprawdź odpowiedź resortu pracy z 16 listopada 2016 r.

czytaj więcej »

Nie będzie planowanego na 2018 rok wprowadzenia tzw. jednolitego podatku, łączącego należności z tytułu PIT oraz składek na ZUS i NFZ – zdecydował rząd.

czytaj więcej »

Resort pracy wskazał roczną kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. trzydziestokrotności) na 2017 rok. Sprawdź, ile ona wyniesie.

czytaj więcej »

Resort finansów planuje zmianę wzoru oświadczenia składanego przez pracownika pracodawcy dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Nowy wzór formularza PIT-2 uwzględni wprowadzane od 2017 roku modyfikacje w zakresie dotyczącym kwoty wolnej.

czytaj więcej »

Pracodawcy oprócz comiesięcznych rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym dokonują również rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Głównym Urzędem Statystycznym. Przyjrzyjmy się tym dwóm ostatnim, gdyż na co dzień poświęca się im zawsze mniej uwagi.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie 4 godzin wolnego tytułem opieki nad małoletnim dzieckiem. Czy możemy udzielić takiego zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie urlopu pracownik korzysta z samochodu służbowego na co wyraziliśmy zgodę. Obecnie uzyskaliśmy informację, że uległ wypadkowi drogowemu. Kto powinien pokryć koszty naprawy auta w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Koniec starego i początek nowego roku wiąże się dla płatników zasiłków z dodatkowymi obowiązkami. Dotyczą one w szczególności prawidłowego ustalenia limitów wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego oraz przeliczeniem minimalnych podstaw świadczeń chorobowych pracownikom pobierającym takie świadczenia na przełomie roku.

czytaj więcej »

Z dniem 30 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy. Określa ono pełen katalog informacji, które powinny znaleźć się w wydawanym pracownikowi dokumencie oraz jego pomocniczy wzór, który należy stosować do świadectw pracy wystawianych od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. z przepisów znika obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach łącznego trwania umów na czas określony. Wszystko za sprawą pakietu „100 zmian dla firm”, który od początku nowego roku zaczyna obowiązywać. A kiedy wydać świadectwa za wcześniejsze umowy?

czytaj więcej »

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Używa się go również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień. Sprawdź jego wysokość i zasady ustalania w 2017 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu 2016 roku pracownik przekroczył tzw. roczną kwotę graniczną. W styczniu 2017 roku zostało wypłacone mu wyrównanie wynagrodzeń za okres od maja do grudnia ub.r. Wyrównania tego nie uwzględniliśmy w podstawie wymiaru składek. Czy postąpiliśmy właściwie?

czytaj więcej »

wiper-pixel