WYDANIE ONLINE

Rachunek do umowy zlecenia jest dokumentem, na podstawie którego rozliczamy prace zrealizowane przez zatrudnioną osobę. O konieczności jego sporządzania powinny przesądzać zapisy zamieszczone w treści umowy zlecenia. Jeśli poprawnie przygotujemy rachunek, nie tylko właściwie opłacimy wykonanie czynności umówionych pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą, ale również skalkulujemy i odprowadzimy składki ZUS i podatek zgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2017 r. wejdzie w życie reforma administracji skarbowej. Zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa, czyli KAS. Oprócz tego nastąpią zmiany w nazewnictwie organów podatkowych oraz powstaną nowe organy podatkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka podpisała kontrakt z niemieckim kontrahentem, w związku z czym zatrudni polskich pracowników na kilkumiesięczne umowy o pracę w celu wykonywania prac budowlanych na terytorium Niemiec. Pracownicy będą wykonywać prace wyłącznie poza Polską, a wynagrodzenie będzie im wypłacała polska spółka. Gdzie trzeba będzie opłacać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń tych pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych pracowników zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy od 9 maja 2016 r., chorował przez 12 dni roboczych we wrześniu. W styczniu 2017 r. otrzymał trzynastkę. W tym samym miesiącu ponownie stał się niezdolny do pracy wskutek choroby. W jakiej wysokości w takim przypadku przyjąć trzynastkę do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwracamy się z dwoma pytaniami odnośnie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pierwsze dotyczy tego, czy wynagrodzenie za nadgodziny powinny być uwzględniane w wyliczaniu podstawy trzynastki? Drugie pytanie sprowadza się do prośby o wyjaśnienie, czy urlop bezpłatny wymusza dodatkowe pomniejszenia podstawy wynagrodzenia rocznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Z młodym pracownikiem, który odbył w naszej firmie 6-miesięczny staż w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zawarliśmy w styczniu 2017 r. umowę o pracę na pełny etat (wcześniej nigdy nie pracował). Czy z tego tytułu nabywa on prawo w wymiarze 1/12 wymiaru rocznego po przepracowaniu każdego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który jest zatrudniony od 1 września 2016 r. i w okresie od 17 do 21 października 2016 przebywał na zwolnieniu lekarskim, zachowuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok?

czytaj więcej »

Od 30 stycznia 2016 r. można zaktualizować w Płatniku parametr „Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne” dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zatrudnia ponad 20 pracowników. Ze względu na problemy finansowe w latach 2014-2016 spółka nie przelewała odpisanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwot na rachunek funduszu. Obecnie spółka chce wpłacić zaległe kwoty na ten rachunek. Czy będzie mogła te kwoty zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko 28 kwietnia 2016 r. i złożyła wniosek o urlop macierzyński i pełny urlop rodzicielski, w związku z czym za wszystkie dni tych urlopów przysługuje jej zasiłek w wysokości 80%. Obecnie złożyła wniosek o rezygnację z części urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy od 1 lutego 2017 r. Czy w tej sytuacji powinniśmy korygować wypłacony do końca stycznia 2017 r. zasiłek macierzyński? Czy pracownicy należy się wyrównanie do 100% zasiłku? A jeśli tak, to jak je wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel