WYDANIE ONLINE

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu objęła gwarancją minimalnej stawki godzinowej m.in. osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników ani zleceniobiorców, które świadczą usługi na rzecz firm. Sprawdźmy zatem, o czy musi pamiętać pracodawca korzystający z usług osoby prowadzącej jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą niezatrudniającej pracowników, a także jakie oświadczenie powinien przyjąć od takiego przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Naszemu pełnoetatowemu pracownikowi naliczyliśmy w grudniu 2016 r. następujące świadczenia: wynagrodzenie za pracę za okres od 1 do 4 grudnia – 204 zł brutto, nagrodę jubileuszową (zwolnioną z oskładkowania) – 3.074,84 zł brutto, zasiłek chorobowy za okres od 5 do 31 grudnia – 1.281,15 zł brutto. W jakiej maksymalnej wysokości powinniśmy obliczyć od ww. należności kwotę zajęcia komorniczego (niealimentacyjnego), uwzględniając fakt, iż pracownik uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek?

czytaj więcej »

Wartość świadczenia w postaci wynajmu mieszkania finansowanego przez spółkę stanowi dla członka zarządu nieodpłatne świadczenie, które jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2017 r. (nr 1061-PTPB4.4511.259.2016.1.JR)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został okradziony tracąc przy tej okazji m.in. faktury potwierdzające koszty pobytu w hotelu w trakcie podróży służbowej oraz bilety kolejowe. Na potwierdzenie tego faktu przedłożył nam protokół z Policji. Czy w tej sytuacji możemy zwrócić poniesione koszty delegacji na podstawie oświadczenia pracownika i wspomnianego protokołu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony został w trakcie miesiąca. Jak ustalić kwotę do wypłaty w miesiącu podjęcia pracy, jeżeli pensja tej osoby składa się z wynagrodzenia stałego oraz dodatku stażowego w wysokości 25% tego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

PROJEKT: Każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. Zmiana ma dotyczyć 6,9 mln płatników składek.

czytaj więcej »

Gdy reorganizacja jest ściśle związana ze sprzedażą części zakładu pracy, pracodawca nie powinien jej wskazywać jako przyczyny wypowiedzenia zmieniającego. Wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2017 r. (sygn. akt I PK 326/15)

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2017 r. ZUS nie podniesie o 150% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jeżeli płatnik złoży informację ZUS IWA lub korektę danych do niej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z ZUS.

czytaj więcej »

W przypadku gdy pracownik nie przepracował w danym miesiącu ani jednego dnia w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby, nie ma potrzeby ustalania wysokości jego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Chodzi o pracownika wynagradzanego stałą stawką miesięczną, który był nieobecny w pracy z powodu choroby przez wszystkie wynikające z jego planu pracy dni robocze. Odpowiedź ministra rodziny pracy i polityki społecznej z 25 stycznia 2017 r. na interpelację poselską w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby (znak: K8INT 8901)

czytaj więcej »

Pracodawca potrzebuje do wykonywania swojej działalności różnego rodzaju składników majątku. Niektóre z nich stanowią jego własność lub pozostają w jego dyspozycji, ale czasem też korzysta ze składników majątku stanowiących własność pracownika. Zasady korzystania z obu grup składników majątku powinna regulować zawarta z pracownikiem umowa. Oto przykładowe umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą budowlaną, która prowadzi działalność w Polsce i zagranicą. Część naszych pracowników oddelegowaliśmy do pracy za granicę w związku z czym przyznaliśmy im dodatki mieszkaniowe. Celem tych dodatków jest pokrycie potrzeb mieszkaniowych pracownika w miejscu oddelegowania. Czy takie świadczenie powinniśmy opodatkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenia od 09.01.2017 r. do 15.12.2017 r. ze stawką godzinową. Ustalono, że wypłata wynagrodzenia za styczeń nastąpi do 09.02.2017 r. Czy w takim przypadku zostanie spełniony ustawowy obowiązek wypłaty wynagrodzenia raz w miesiącu?

czytaj więcej »

wiper-pixel