WYDANIE ONLINE

Nowe przepisy dotyczą zasadniczo także zleceń wykonywanych przez obcokrajowców, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Sprawdźmy zatem, jak rozliczać takich zleceniobiorców.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca ustala skomplikowane i nieprzejrzyste reguły wynagradzania i powiązanie nimi równie  nieprecyzyjne zasady oceniania pracowników, to w takim wypadku należy stosować reguły wykładni oświadczeń woli z Kodeksu cywilnego, a jeżeli z tej wykładni wynika, że pracownik otrzymujący pozytywną ocenę kwalifikacyjną, powinien dostać podwyżkę wynagrodzenia, to wynagrodzenie powinno być podwyższone. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 lutego 2017 r. (sygn. akt II PK 11/16)

czytaj więcej »

Samo przejście pracowników na nowego pracodawcę, przy pozostawieniu majątku trwałego w rękach dotychczasowego pracodawcy, nie powoduje przejścia zakładu na nowego pracodawcę w sytuacji gdy załoga nadal wykonuje pracę w tym samym miejscu – w budynku i na sprzęcie nadal należącym do poprzedniego pracodawcy. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lutego 2017 r. (sygn. akt I PK 72/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wyznania prawosławnego wystąpił do nas z wnioskiem o udzielenie wolnego z tytułu święta kościelnego przypadającego w normalnym dniu pracy. Czy musimy udzielić takiego zwolnienia, a jeśli tak, to w jakim wymiarze oraz czy jest ono płatne?

czytaj więcej »

Nie można uznać przesyłki za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu nieodebranej przesyłki, w sytuacji, gdy przesyłkę wysłano pod nieaktualny adres lub gdy zawierała błędne dane osobowe adresata. Uchwała Sądu Najwyższego z16 lutego 2017 r. (sygn. akt III CZP 105/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako pracodawca uwolnię się od obowiązku wypłacania należności za delegacje, jeśli w umowie o pracę z kierowcą samochodu ciężarowego wskażę jako miejsce pracy teren całego kraju? W jaki sposób ewidencjonować czas pracy kierowcy poruszającego się pojazdem, który nie jest wyposażony w tachograf?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy Bursą zapewniającą opiekę wychowawczą uczniom szkół średnich. Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, na podstawie którego Bursa uzyskała prawo do prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej. Bursa jest również placówką niepubliczną. Do prowadzenia naszej działalności zatrudniamy wychowawców w równoważnym 40 godzinnym czasie pracy na umowę o pracę. Opieka wychowawców jest zapewniona przez całą dobę od niedzieli wieczór do piątku po południu. Bursa nie świadczy opieki podczas Świat,  ferii zimowych oraz wakacji.  W tym czasie wychowawcy nie świadczą pracy. Za pracę w godzinach nocnych wychowawcy otrzymują dodatek za pracę w godzinach nocnych zgodnie z przepisami prawa. Moje pytanie dotyczy wymiaru urlopu i zasad jego rozliczania dla zatrudnionych wychowawców oraz czy w przypadku niedzielnego dyżuru należy się wychowawcy w zamian dzień wolny?

czytaj więcej »

Stan faktyczny: Zgodnie z obowiązującym w naszej spółce regulaminem pracy wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie zatrudnionych u nas pracowników zostało określone stałą stawką miesięczną, która w większości przypadków odpowiada wysokości minimalnego wynagrodzenia (nie przekraczając jednocześnie jego wysokości). Pracownicy nie otrzymują innych składników wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem za pracę nadliczbową, jeżeli taka ma miejsce oraz sporadycznie występującym dodatkiem nocnym. Jeden za zatrudnionych u nas pracowników od 1 do 10 stycznia bieżącego 2017 roku był niezdolny do pracy wskutek choroby i za ten okres wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy w wysokości 80% (chorował na przełomie roku a w dniu 31 grudnia był uprawniony do zasiłku chorobowego). Podwyższyliśmy przy tym podstawę wymiaru zasiłku do minimalnej podstawy obowiązującej w styczniu 2017 r. (faktyczna podstawa wymiaru zasiłku wynosiła 1..656,77 zł). Liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w styczniu wynosiła 168 godz., z czego 48 godzin przypadało na okres choroby pracownika, a 120 godzin na okres pracy. Pracownik przepracował w styczniu 120 godz. w nominalnym czasie pracy, a ponadto przepracował 16 godzin nadliczbowych (przekraczając dobowe normy czasu pracy), z czego 10 godzin przypadało na porę dzienną, a 6 godzin na porę nocną. Za styczeń wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie w kwocie 1.606,69 zł, zgodnie z załączoną listą płac. Podczas audytu płac audytor wskazał, że wypłacone zatrudnionemu wynagrodzenie nie uwzględnia wyrównania do poziomu płacy minimalnej i w efekcie zostało zaniżone. Nie zgodziliśmy się z przedmiotową tezą, uznając, że skoro wynagrodzenie pracownika zostało określone w kwocie 2.000 zł miesięcznie, tj. odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu, to nie ma potrzeby ustalania i wypłacania wyrównania do minimalnego wynagrodzenia. Czy nasze stanowisko jest słuszne?  

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy dwie umowy zlecenia, w których wynagrodzenie zapisaliśmy stałą miesięczną stawką. Czy takie określenie wynagrodzenia nadal może być stosowane po 31 grudnia 2016 r., czy też powinniśmy je zmienić na stawkę godzinową?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. prowadzi działalność hotelową. Umożliwia ona swoim pracownikom korzystanie z określonej w regulaminie liczby bezpłatnych noclegów w hotelach należących do spółki. Z tytułu korzystania przez pracowników z tej możliwości spółka rozpoznaje podatek VAT należny. Czy spółka może zaliczać ten podatek do kosztów uzyskania przychodów? Czy do kosztów uzyskania przychodów spółka może zaliczać ZUS pracodawcy dotyczący powstających u pracowników przychodów z nieodpłatnych świadczeń?

czytaj więcej »

PROJEKT: Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie będzie przedłużenia o kolejny rok okresu stosowania papierowych zwolnień lekarskich – zdecydował rząd. Płatnicy będą je otrzymywali do końca 2017 r.

czytaj więcej »

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych powinien wykazywać przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględniając jednocześnie zatrudnienie pracowników w przedsiębiorstwach z nim powiązanych. Sprawdźmy, jakie zasady obowiązują w tym zakresie.

czytaj więcej »

Z dniem 1 marca 2017 r. został wprowadzony nowy kod przyczyny wyrejestrowania, który stosujemy w sytuacji przejścia pracowników do nowego pracodawcy na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel