WYDANIE ONLINE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Fundusz) tworzą pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat.

czytaj więcej »

W rozliczeniu za 2017 r. płatnik nie będzie już sporządzał rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40. Wynika to z nowelizacji uchylającej art. 37 ustawy o PIT.

czytaj więcej »

Z 1 kwietnia 2017 r. znacznie ograniczono możliwość stosowania przez ZUS „sankcyjnej” wysokości składki wypadkowej wobec płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA lub zawarli w niej dane, skutkujące ustaleniem tej składki w nieprawidłowej wysokości.

czytaj więcej »

Odszkodowanie za opóźnienie w locie przedawnia się po upływie roku od dnia wykonania przewozu. A gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany. Uchwała Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 r. (sygn. akt III CZP 111/16)

czytaj więcej »

Umowy dotyczące wykonania prac budowlanych nie mogą być uznawane za umowy zlecenia. Z reguły prowadzą bowiem do realizacji konkretnych efektów i celów, bez których nie mogłaby zostać zrealizowana inwestycja. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2016 r. (sygn. akt I UK 471/15)

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób interpretować zapis w regulaminie wynagradzania nauczycieli:„1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.2. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w pkt 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia przez 30.3. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w pkt 1, oblicza się, mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w pkt 2. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc”.Czy wspomniany zapis regulaminowy można stosować w przypadku urlopu bezpłatnego czy też przy wyliczaniu wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w trakcie miesiąca?

czytaj więcej »

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia, na mocy której spółka opłaca składki za objęte ubezpieczeniem osoby pełniące w niej funkcje zarządcze, spółka nie musi potrącać zaliczek na podatek dochodowy. Osoby te nie uzyskają przychodu z tego tytułu, ponieważ nie jest możliwe zidentyfikowanie kręgu osób objętych tym ubezpieczeniem. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2017 r. (sygn. 3063-ILPB1-1.4511.47.2017.2.AMN)

czytaj więcej »

W przypadku, gdy właściciel firmy zatrudni żonę, a wypłacone jej wynagrodzenie ze stosunku pracy sfinansuje z dotacji wolnej od podatku, musi potrącić zaliczki na podatek od tego wynagrodzenia. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2017 r. (sygn. 3063-ILPB1-1.4511.410.2016.2.AMN)

czytaj więcej »

Pytanie: Za zgodą pracodawcy pracownik odbędzie podróż służbową prywatnym samochodem. Delegacja będzie trwała od poniedziałku do piątku następnego tygodnia, przy czym osoba ta zapowiedziała nam, że chce wrócić do miejsca zamieszkania na dni wolne (sobotę, niedzielę). Czy musimy pokryć koszty takiego przejazdu?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące realizowania zajęcia komorniczego – niealimentacyjnego w przypadku dokonywania w jednym miesiącu kilku wypłat na rzecz pracownika. W lutym jeden z naszych podwładnych otrzymał trzynastkę (w dniu 8 lutego), dodatki za godziny nocne (w dniu 10 lutego) oraz stałą pensję zasadniczą (w dniu 27 lutego). W jaki sposób w opisanej sytuacji dokonać potrącenia na rzecz komornika i w jakiej kolejności? Czy ma tu znaczenie fakt, iż trzynastka nie jest wliczania do płacy minimalnej?

czytaj więcej »

Kontrola ZUS często wykazuje, że zleceniobiorcy, wykonujący usługi dla zleceniodawców, składają błędne oświadczenia. Powoduje to niedopłatę składek emerytalnej i rentowej, nadpłatę składki zdrowotnej oraz konieczność dokonania odpowiednich korekt w ZUS i urzędach skarbowych. Sprawdźmy, jak w takiej sytuacji właściwie dokonać korekt.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prawidłowe będą zapisy w regulaminie zfśs mówiące o tym, że: ze środków funduszu mogą korzystać dzieci pracowników na dofinansowanie do wypoczynku organizowanego z rodziną we własnym zakresie (wczasy pod gruszą), dofinansowanie do wypoczynku następuje po przedłożeniu opisanej faktury lub rachunku wystawionego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie turystyki i wypoczynku, a do jego uzyskania nie stosuje się wymogu wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku (tj. urlop może trwać np. tylko 2–3 dni)?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy wprowadzić zapis do regulaminu wynagradzania, że pobory będą przelewane pracownikom na konta. Czy możemy to uczynić i co w sytuacji, jeśli część pracowników odmówi założenia rachunków bankowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel