WYDANIE ONLINE

Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Nowe przepisy będziemy będzie stosować nie tylko do postępowań wszczynanych począwszy od 1 lipca 2017 r., ale również do zobowiązań istniejących w tym dniu.

czytaj więcej »

PROJEKT: Zmienione przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadzą m.in. możliwości przedłużenia do dnia porodu umowy zawartej z pracownicą w ciąży.

czytaj więcej »

PROJEKT: Przepisy Kodeksu pracy umożliwiają pracodawcy dochodzenie od pracownika odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli sąd pracy przychyli się do tego żądania, uzupełnieniu podlega treść wydanego pracownikowi świadectwa pracy. Od 1 czerwca br. obowiązywać zaczną w tym zakresie dłuższe terminy.

czytaj więcej »

Ustalenia dotyczące możliwości objęcia ubezpieczeniami społecznymi w innym kraju UE, dokonane przez obcą instytucję ubezpieczeniową są dla ZUS i sądów polskich wiążące, zainteresowany ubezpieczony może je kwestionować – ale przed sądami lub organami innego państwa UE, a nie w Polsce. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II UK 248/16)

czytaj więcej »

Zmiany warunków zatrudnienia w drodze ustawy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, a dokonanie takiego wypowiedzenia przez pracodawcę może spowodować konieczność zapłaty odszkodowania za niezgodne z przepisami wypowiedzenie warunków pracy i płacy.  Wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II PK 81/16)

czytaj więcej »

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje tylko tym pracownikom oświaty, którzy legitymują się wskazanym w ustawie stażem pracy w oświacie i wyłącznie w jednostkach tam określonych, do których nie zalicza się praca w publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt III UK 127/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech finansujemy koszty zakwaterowania. Wartość tego świadczenia stanowi dla zatrudnionych przychód i wchodzi do podstawy składek zusowskich. Czy powinno ono być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Inspektorzy pracy niechętnie kontrolują czas pracy pracowników w ramach trwających okresów rozliczeniowych. W środku okresu rozliczeniowego nie można bowiem ustalić, czy pracodawca naruszył przepisy dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w niedziele lub święta lub w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

czytaj więcej »

Przy rozliczaniu tzw. małych zleceń wiele pracodawców popełnia istotne błędy. Należą do nich ustalanie sposobu opodatkowania w zależności od wysokości przychodu osiągniętego za dany miesiąc oraz opodatkowanie wszystkich umów cywilno-prawnych na zasadach ogólnych, bez względu na wysokość wynagrodzenia, określoną w umowie. Sprawdźmy, jak ich uniknąć.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie często pojawiały się informacje o możliwym oskładkowaniu umów zleceń zawieranych z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia. Sprawdźmy, jak do tych doniesień odniósł się resort pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel