WYDANIE ONLINE

Opłacanie przez przedsiębiorców składek zusowskich na preferencyjnych zasadach przynosi spore oszczędności w skali roku. Przywilejem tym nie są jednak objęci m.in. twórcy i artyści.

czytaj więcej »

Nie będzie zapowiadanych na 1 czerwca 2017 r. zmian w zakresie elektronizacji prowadzonej przez pracodawców dokumentacji pracowniczej. Po konsultacjach termin ten przesunięto o kolejny rok.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało interpretację, zgodnie z którą zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30. roku życia po zakończonym stażu wiąże się ze zwolnieniem ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Decyzja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 21 stycznia 2017 r. (DF.I.4025.8.2016.AP)

czytaj więcej »

Od 1 maja 2017 r. wydłużono maksymalny dobowy czas pracy, w trakcie którego kobiety w ciąży mogą wykonywać pracę przed monitorem ekranowym. Niedogodności związane z wykonywaniem pracy tego rodzaju muszą być rekompensowane poprzez organizowanie cyklicznych przerw.

czytaj więcej »

Polscy pracodawcy wysyłający swoich pracowników na Ukrainę powinni zwrócić uwagę na nowe regulacje dotyczące wydawania wiz ukraińskich – wskazują eksperci Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie.

czytaj więcej »

Nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć uprawnienia osób wykonujących tego rodzaju pracę. Powoduje to także wzrost obowiązków spoczywających na agencjach pracy tymczasowej i pracodawcach użytkownikach.

czytaj więcej »

Świadczenie przedemerytalne przysługuje także bezrobotnemu, który utracił swój status i prawo do zasiłku. Następnie zaś, nawet po kilkunastomiesięcznej przerwie, ponownie się zarejestrował i utrzymał status bezrobotnego przez 180 dni oraz spełnia pozostałe warunki do uzyskania świadczenia w tym: wiek, staż pracy i przyczynę utraty zatrudnienia. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2017 r. (sygn. akt I UK 125/16)

czytaj więcej »

Kierownik jest uprawniony do czasu wolnego za nadgodziny jeśli nie zarządza on wyodrębnioną komórką organizacyjną lub gdy praca ponadnormatywna świadczona jest przez niego systematycznie bądź kiedy wykonuje jednocześnie obowiązki szeregowych, podległych mu osób. Ponadto kierownikowi wykonującemu zadania służbowe w niedziele, święto albo dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu roboczym, należy udzielić w zamian innego dnia wolnego od pracy.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie rynek pracy sprzyja pracownikom. Pracodawcy zatem poszukują różnych form dodatkowych gratyfikacji, mających na celu podniesienie atrakcyjności zatrudnienia. Jedną z nich jest oczywiście podnoszenie płac, które jednak wiąże się ze sporymi kosztami. Stąd pracodawcy coraz chętniej skłaniają się ku wprowadzaniu pozapłacowych świadczeń, które są wyłączone z oskładkowania lub podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie obowiązuje zarządzenie, na podstawie którego możemy raz na 2 lata dofinansować zakup okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy pracach precyzyjnych. Dokładny zapis z zarządzenia brzmi:„Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wymienionych poniżej, przysługuje raz na 2 lata jednorazowe dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w wysokości do 300 zł brutto”.

czytaj więcej »

Pytanie: Sąd pracy zasądził od nas na rzecz naszego byłego pracownika pensję zasadniczą, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Ponadto nakazał nam wypłatę zaległych diet za podróże służbowe oraz odsetki za opóźnienie w uiszczeniu wspomnianych zaległych należności. Czy od wszystkich wymienionych świadczeń trzeba odprowadzić składki ZUS i podatek? Jak te świadczenia rozliczyć na liście płac?

czytaj więcej »

wiper-pixel