WYDANIE ONLINE

Prowadzenie działalności gospodarczej w wielu firmach wymaga wielu jazd lokalnych samochodami „prywatnymi”, tj. niestanowiącymi własności zatrudniającego. Sprawdźmy zatem, jak krok po kroku sporządzić odpowiednią umowę i jakimi oświadczeniami pracownika musimy dysponować.

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2017 r. pojawi się nowy tryb uwierzytelniania zwolnień lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Nowe przepisy – ostatecznie o pół roku – wydłużą również okres stosowania papierowych zwolnień lekarskich.

czytaj więcej »

Od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznające je organy nie będą potrącały podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. do wynagrodzenia osób „samozatrudnionych”, wykonujących samodzielnie czynności wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, trzeba zastosować minimalną stawkę godzinową. Co jednak w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania umowy osoba ta zatrudni bądź zwolni pracownika?

czytaj więcej »

Beneficjenci składający wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) zobowiązani są do ustalenia i stosowania właściwego, 3-znakowego kodu szczególnej formy prawnej – informuje PFRON.

czytaj więcej »

Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorca może zgłosić siebie do ubezpieczeń już w czasie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast zarejestrowani płatnicy mogą w ten sposób zgłaszać zmianę niektórych danych.

czytaj więcej »

Nie będzie zapowiadanych na 1 czerwca 2017 r. zmian w zakresie elektronizacji prowadzonej przez pracodawców dokumentacji pracowniczej. Po konsultacjach termin ten przesunięto o kolejny rok – na 1 czerwca 2018 r.

czytaj więcej »

Firma transportowa nie musi wypłacać ryczałtów za noclegi kierowcom, którym zapewnia nocleg w kabinach ciężarówek oraz wypłaca kwoty będące rekompensatą z tytułu zwiększonych kosztów delegacji ponoszonych przez pracowników-kierowców, rekompensaty te muszą być uregulowane umownie lub w przepisach wewnętrznych pracodawcy. Wyrok Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I PK 90/16)

czytaj więcej »

Pracodawca często zawiera umowę z inną firmą, która zatrudnia pracowników tego pracodawcy lub współpracuje z nimi jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i na podstawie tej umowy pracownicy ponownie będą wykonywać usługi na rzecz swojego pracodawcy. W takim przypadku pracodawca ten musi opłacić składki także za „pozaetatowe” usługi własnych pracowników. Wyrok Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I UK 182/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania wypłacamy jako szpital naszym pracownikom dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 65% stawki godzinowej płacy zasadniczej. Czy powinniśmy brać go pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.?

czytaj więcej »

Pracodawcy mogą udostępnić pracownikom możliwość nabywania towarów lub usług po cenach niższych niż detaliczne. Sprawdźmy, co się bardziej opłaca pracodawcy – podwyżka wynagrodzenia czy przyznanie dodatkowego świadczeni dla pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym 2017 r. wypłacono zaniżoną kwotę, w marcu zleceniobiorca ma również zasiłek. Kwota wyrównania została doliczona do bieżącego zasiłku, jednakże w jaki sposób wykazać wyrównanie w raportach ZUS. Co oznacza: Od wyrównania wynagrodzenia chorobowego powinna być opłacona składka zdrowotna, dlatego kwotę wyrównania świadczenia chorobowego pracodawca powinien doliczyć do podstawy wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego w raporcie ZUS RCA?

czytaj więcej »

System prowizyjny gwarantuje zatrudnionemu określony poziom wynagrodzenia wtedy, gdy spełni on konkretne, mierzalne warunki przewidziane przez pracodawcę. Jak w takim razie liczyć przy tym systemie wynagrodzenie urlopowe i świadczenia chorobowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel