WYDANIE ONLINE

Jeżeli pracownik używa dla realizacji obowiązków wynikających z umowy o pracę samochodu służbowego, przychód po jego stronie nie powstaje. Co innego, gdy pracownik używa takiego samochodu do celów prywatnych. W takim przypadku pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy obliczany zgodnie z art. 12 ust. 2a–2c ustawy o PIT.

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy kwestii uzupełniania wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika oddelegowanego do pracy w Niemczech. Chodzi o pracownika pełnoetatowego (zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy), który: w umowie o pracę ma zapisaną wynagrodzenie określone stawką godzinową w wysokości: 25 zł brutto za godzinę pracy w Polsce i 50 zł brutto za godzinę pracy w Niemczech, w grudniu 2016 r. miał nominalnie do przepracowania 21 dni , przez część grudnia 2016 r. – przez okres obejmujący 11 dni roboczych – przebywał w Polsce i w tym czasie przez 4 dni na swój wniosek nie świadczył pracy i nie miał wypłaconego za ten czas wynagrodzenia, natomiast przez 7 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym, za co naliczono mu wynagrodzenie urlopowe w kwocie 2959,04 zł brutto, przez okres obejmujący 10 roboczych dni grudnia przebywał w Niemczech i w tym czasie przez 9 dni grudnia wykonywał pracę w Niemczech, a podstawa wymiaru jego składek ZUS za ten okres wyniosła 2461,04 zł tytułem wynagrodzenia + 1007,95 zł z tytułu świadczenia w postaci zapewnionego mu przez pracodawcę zakwaterowania, a przez 1 grudniowy dzień roboczy w czasie pobytu w Niemczech na swój wniosek nie świadczył pracy i nie miał wypłaconego za ten czas wynagrodzenia, za grudzień otrzymał premię uznaniową w wysokości 249,14 zł brutto, w styczniu 2017 r. miał nominalnie do przepracowania 21 dni, przez część stycznia – przez okres obejmujący 15 dni roboczych – przebywał w Polsce i w tym czasie przez 1 dzień pracował, przez 3 dni korzystał z odbioru nadgodzin, przez 6 dni roboczych chorował w związku z czym miał wystawione zwolnienie lekarskie, zaś przez 5 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym, za co naliczono mu wynagrodzenie urlopowe w kwocie 2244,80 zł brutto, przez 6 dni stycznia wykonywał pracę w Niemczech, a podstawa wymiaru jego składek za ten okres wyniosła 1564,19 zł tytułem wynagrodzenia + 681,83 zł z tytułu świadczenia w postaci zapewnionego mu przez pracodawcę zakwaterowania. W jaki sposób w przedstawionych okolicznościach przychód z grudnia i stycznia powinien zostać uzupełniony przed wliczeniem go do bazy obliczeniowej świadczeń należnych w razie choroby? Jak potraktować dni, w których na własny wniosek podwładny nie świadczył pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek za pracę w święta wlicza się do płacy minimalnej? Wiem, że dodatek za pracę w porze nocnej od stycznia 2017r. jest wyłączony z płacy minimalnej, a co z pracą w święta?

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zakłada on m.in. przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem.

czytaj więcej »

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, co to oznacza w praktyce dla pracodawcy.

czytaj więcej »

Pracownik, który obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem w związku z podróżą zagraniczną, nie osiąga przychodu podlegającego PIT. Wyrok WSA w Poznaniu z 9 marca 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 1221/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę firmę usługowo-handlową i w czerwcu br. będę wypłacał jednemu z pracowników z opóźnieniem nagrodę jubileuszową. Czy podstawą jej wymiaru powinna być: stawka pensji należna w dniu nabycia nagrody przypadającym na 28.06.2014 r., kiedy to podwładnemu otrzymywał co miesiąc płacę zasadniczą w kwocie 2841 zł brutto oraz 15% premii, czy też stawka pensji z dnia wypłaty nagrody – obecnie zatrudniony ma prawo do pensji zasadniczej w wysokości 3596 zł, dodatku funkcyjnego- 91 zł oraz 10% premii liczonej od obu wymienionych składników? Czy w związku ze zwłoką w wypłacie obowiązkowe są odsetki?

czytaj więcej »

Nie 3, lecz 7 dni ma obecnie pracodawca na wydanie nowego lub uzupełnienie uprzednio wydanego pracownikowi świadectwa pracy w związku z koniecznością jego sprostowania.

czytaj więcej »

Wykonywanie zadań służbowych w godzinach nadliczbowych stanowi praca ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Sposób rozliczania nadgodzin zależy od okoliczności, w których doszło do ich wystąpienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel