WYDANIE ONLINE

Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika wywołuje skutki w podatku dochodowym. Pracodawca potrąci mu zaliczkę na podatek bez kwoty zmniejszającej podatek.

czytaj więcej »

Rząd proponuje, aby w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2.080 zł brutto (obecnie wynosi 2.000 zł brutto). Oznacza to wzrost o 4% (80 zł) w stosunku do 2017 r. oraz relację do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,80%.

czytaj więcej »

Trwa weryfikacja 1500 skarg, jakie PIP otrzymała od osób, którym nie zapewniono minimalnej stawki godzinowej. W 28% skontrolowanych firm inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce godzinowej – poinformował główny inspektor Pracy Roman Giedrojć. Stawkę zaniżano w nie więcej niż 10% skontrolowanych firm.

czytaj więcej »

Przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty części wynagrodzenia w postaci premii. W sytuacji, gdy taki składnik pracownikowi-twórcy przysługuje, mogą do niego znaleźć zastosowanie autorskie, 50% koszty uzyskania przychodu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 2017 r. (sygn. akt: II FSK 8/15)

czytaj więcej »

Ustawodawca, wprowadzając płacę minimalną dla osób innych niż pracownicy, chciał przede wszystkim objąć nią tzw. samozatrudnionych – którzy sami nikogo nie zatrudniają.

czytaj więcej »

Można zastosować zasady opodatkowania wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie kopii, kserokopii bądź odpisu certyfikatu rezydencji, jeżeli dokument ten notariusz potwierdził za zgodność z oryginałem. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 maja 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.60.2017.1.JC)

czytaj więcej »

Może nią być jeżeli przedmiot będzie skonkretyzowany, a umowa nie kładzie nacisku na czynności wykonawcy (przygotowanie, wykonanie itp.), wówczas dopiero może być kwalifikowana jako umowa o dzieło a nie zlecenie. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UK 147/16)

czytaj więcej »

Pracownik może uzyskać od pracodawcy jednorazowe odszkodowanie zamiast zasądzonej wcześniej renty cywilnej tylko gdy poda ważny powód którym może być skonkretyzowany zamiar uzyskania nowego zawodu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2017 r. (sygn. akt I PK 151/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy kierowcę (jazdy zagranicę). Poniżej podaję dane sczytane z karty. Jak obliczyć jego czas pracy? Czy inaczej liczy się załogę a inaczej kierowcę? Czy ma znaczenie fakt wyjazdu zagranicę od kierowcy jeżdżącego po Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim i otrzymujący zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS (zwolnienie z kodem B) z naszej instytucji otrzymuje tylko dodatek stażowy płacony za okres usprawiedliwionej nieobecności (w kwocie niższej niż minimalna krajowa) posiada do spłaty raty pożyczki z zfśs i ratę na ubezpieczenie grupowe. Czy w tej sytuacji mogę pracownikowi potrącać raty pożyczki i ubezpieczenia, czy powinnam wypłacać w całości należny dodatek stażowy na liście płac a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech finansujemy koszty zakwaterowania. Wartość tego świadczenia stanowi dla zatrudnionych przychód i wchodzi do podstawy składek zusowskich. Czy powinno ono być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie wykonawcy budowlanego może być ukształtowane zarówno w formie kosztorysu, jak i ryczałtu. Właściwe ustalenie wynagrodzenia wykonawcy budowlanego oraz skutków dokonanego wyboru może jednak stanowić problem ze względu na niedostosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do umów o wykonawstwo budowlane. W związku z tym konieczne jest bardzo staranne skonstruowanie takiej umowy. Warto wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

wiper-pixel