WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenie urlopowe w gruncie rzeczy sprowadza się do trzech przypadków – „stałe miesięczne”, „mieszane”, czyli stałe plus zmienne, oraz „całe zmienne”. Sprawdźmy zatem, jak liczyć to wynagrodzenie na praktycznych przykładach.

czytaj więcej »

ZUS informuje o zmianie formularza „Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego”, wydawanego przez lekarza prowadzącego leczenie.

czytaj więcej »

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają ważne paszporty biometryczne i spełniają inne warunki, mogą obecnie bez potrzeby posiadania wizy wykonywać pracę na terytorium Polski. Niezbędnym warunkiem jest posiadanie odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

czytaj więcej »

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania takiego zaświadczenia wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał – potwierdza najnowsza nowelizacja przepisów.

czytaj więcej »

Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skróci to drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania na weryfikację interpretacji przez sąd.

czytaj więcej »

Jednym z wymogów nałożonych przez zmienione przepisy na agencje pracy tymczasowej jest obowiązek wskazywania pracownikom tymczasowym danych kontaktowych do zatrudniającej go agencji.

czytaj więcej »

Pracodawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych dziecka pracownika, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy, polegające na zerwaniu więzi rodzinnych w wyniku śmierci pracownika, co powoduje koniecznością zapłaty stosownego zadośćuczynienia. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2017 r. (sygn. akt I PK 162/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę firmę budowlaną, w której obowiązuje regulamin pracy zawierający m.in. wykaz grup pracowników uprawnionych do posiłków profilaktycznych. Jeden z jego zapisów brzmi: „Pracodawca zapewnia posiłki:1. pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej (tj. 8 godzin) efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym obejmującym okres od 1 listopada do 31marca,2. pracownikom wykonującym prace związane z nadzorem na otwartej przestrzeni w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca,3. pracownikom zajmującym stanowiska robotnicze na terenie budowy w okresie od 1 kwietnia do 30 października – w przypadku konieczności realizacji zakresu robót w wydłużonym wymiarze czasu pracy (tj. powyżej 10 godzin na zmianę roboczą), a co za tym idzie wzrostu wydatku energetycznego powyżej 2000 kcal.Za napoje oraz posiłki profilaktyczne pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny”.Czy od wartości ww. posiłków należy naliczać składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: 1. W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami Polski, zarabiających kwotę wyższą od prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, ustalonego na dany rok kalendarzowy (wynoszącego w 2017 r. 4263 zł), podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pomniejszony o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu. Czy mając to na uwadze, przy uzupełnianiu przychodu przyjmowanego do bazy obliczeniowej świadczeń chorobowych pracownika oddelegowanego do Niemiec, powinno uwzględniać się wynagrodzenie pomniejszone o składki społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Na okres od 19 czerwca do 14 lipca br. udzieliliśmy urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, który oprócz wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej miesięcznej wysokości 4500 zł, otrzymuje dodatek stażowy w miesięcznej kwocie 300 zł i któremu pracodawca wypłaca co miesiąc premię uznaniową, w różnej, uzależnionej od uznania pracodawcy wysokości. Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy ostatniego dnia tego miesiąca. Wzmożona liczba zamówień w ostatnich miesiącach spowodowała, że pracownik ten, w każdym miesiącu świadczył pracę ponad normy. Ustalając część wynagrodzenia urlopowego (obliczaną ze zmiennych składników), za urlop wykorzystany w czerwcu, uwzględniliśmy w nim zmienne składniki wynagrodzenia w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie marzec, kwiecień, maj, natomiast za urlop wykorzystany w lipcu w łącznej wysokości wypłaconej mu w okresie kwiecień, maj i czerwiec. W podstawie tej nie uwzględniliśmy premii uznaniowej. Czy prawidłowo ustaliliśmy wysokość części wynagrodzenia urlopowego (wyliczanej ze zmiennych składników) za 10 dni (80 godz.) urlopu wykorzystanego w czerwcu w kwocie 557,60 zł, oraz za 10 dni (80 godz.) urlopu wykorzystanego w lipcu w wysokości 515,20 zł na podstawie załączonej kartoteki płacowej pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel