WYDANIE ONLINE

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz wyrejestrowujących pracodawcy muszą przekazywać do ZUS wiele innych formularzy – głównie zaświadczeń. Część z nich wystawiana jest na gotowych wzorach druków, natomiast część druków pracodawcy muszą opracować we własnym zakresie. Niezłożenie wymaganego dokumentu, nieprawidłowe jego wypełnienie albo podanie w nim niepełnych informacji będzie skutkować określonymi sankcjami karnymi, koniecznością skorygowania błędnego lub złożenia brakującego zaświadczenia i ewentualnie obowiązkiem wypłaty świadczeń odszkodowawczych dla pracownika, który poniósł stratę w wyniku błędu pracodawcy.

czytaj więcej »

Wystawiając zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, pracodawcy powinni bazować przede wszystkim na danych zawartych w prowadzonej w firmie dokumentacji płacowej, do której zaliczamy np. listy płac oraz karty wynagrodzeń. Dopiero jeżeli takiej dokumentacji nie ma, np. z powodu jej zniszczenia lub zagubienia – co jest możliwe zwłaszcza przy sięganiu po dane z odległych lat – pracodawca może skorzystać z informacji zawartych w dokumentach znajdujących się w aktach osobowych pracownika. Chodzi tu np. o umowy o pracę oraz aneksy do nich, pisma o przeszeregowaniu czy też przyznaniu nagrody albo premii. W takim przypadku w zaświadczeniu mogą być wykazane jednak tylko te składniki, które przysługiwały pracownikowi bezwarunkowo w czasie trwania stosunku pracy jako stałe i w określonej kwocie.

czytaj więcej »

wiper-pixel