WYDANIE ONLINE

Z obowiązkami płatnika podatku wiąże się nieodzownie możliwość popełnienia błędu. Może to wynikać z różnych przyczyn, zwykłej pomyłki, niejasnych przepisów czy nawet niewystarczającej znajomości obowiązujących uregulowań. Wystarczy jednak, że zastosujesz się do poniższych wskazówek, a unikniesz konsekwencji finansowych i kar nakładanych przez urząd skarbowy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Zostanie m.in. wprowadzony nowy typ zezwolenia na pracę sezonową obejmujący okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Procedura powierzania obcokrajowcom pracy w Polsce ma być uproszczona. Sprawdź, co to oznacza dla Twojej firmy.

czytaj więcej »

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez prezesa GUS. Sprawdź, ile konkretnie będzie mógł zarobić lekarz, a ile dentysta.

czytaj więcej »

Zbyt szybkie złożenie przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę lub rolnika wniosku o pokrycie składek ubezpieczeniowych, może wiązać się z utratą przez niego prawa do refundacji – przestrzega PFRON w komunikacie z 21 lipca 2017 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który będzie chciał zatrudnić cudzoziemca, zapłaci niewielką kwotę. Ma to zmniejszyć nadużycia przy rejestracji oświadczeń, która dotychczas była bezpłatna. Do nadużyć dochodziło szczególnie często przy rejestracji oświadczenia bez faktycznego zamiaru czy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi. Sprawdź, ile wynoszą te opłaty.

czytaj więcej »

Zdarza się, że w ustawowym terminie płatnik wpłaca zaliczki w kwocie wyższej niż należna, a następnie dokonana korekty i wykaże prawidłową kwotę zaliczek należnych za dany miesiąc. W takim przypadku płatnik ma prawo do wynagrodzenia tylko w części odpowiadającej kwocie należnej zaliczki. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2017 r. (nr 0114-KDIP2-2.4017.9.2017.1.SO)

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca zorganizuje wycieczkę o charakterze integracyjnym dla pracowników, której koszt sfinansuje ze środków ZFŚS, po stronie uprawnionych pracowników nie wystąpi przychód ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2017 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.113.2017.1.MS)

czytaj więcej »

Sprawy o zaniechanie żądania zwrotu na rzecz ZUS nienależnie pobranych świadczeń chorobowych powinny być rozpoznawane w I instancji przez sąd okręgowy. Pomyłkowe rozpoznanie takiej sprawy przez sąd rejonowy skutkuje nieważnością postępowania. Uchwała Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt III UZP 5/17)

czytaj więcej »

Okresy zatrudnienia za granicą podlegają zaliczeniu do okresu uprawniającego do emerytury, od wykazania którego zależy prawo do świadczenia emerytalnego. Przez likwidację pracodawcy musimy rozumieć także likwidację zakładu pracy spowodowaną śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt I UK 282/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy podstawowy system i jeśli kursy są organizowane przez dział logistyki, nie wiem, jak miałabym to kontrolować i sprawdzać. Prosiłabym o wskazówki.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne, w lipcu otrzymał wynagrodzenie za godziny nocne – 10.07.2017 r., a następnie 11.07.2017 r. otrzymał dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tzw. „wczasy pod gruszą” oraz 27.07.2017 r. wynagrodzenie za lipiec. W jaki sposób dokonać potrącenia na poczet komornika?

czytaj więcej »

Cudzoziemiec, który w ramach stosunku pracy zawartego z polskim podmiotem pracuje w Polsce, podlega wszystkim zasadom i przepisom wynikającym z polskiego prawa pracy. Dotyczy to również delegacji. Sprawdź zatem, jak prawidłowo wysyłać takich pracowników w podróż służbową.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wyrównanie wypłacane pracownikom którzy nie osiągnęli w danym miesiącu ustawowego wynagrodzenia minimalnego, winno być wliczane do podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Dotację może otrzymać wiele podmiotów – od prywatnych firm po uczelnie i jednostki samorządowe. Niemniej jednak każdorazowo dofinansowanie obwarowane jest koniecznością spełnienia rygorystycznych warunków. Na rynku istnieje duża liczba firm consultingowych, które w sposób profesjonalny pozyskują w naszym imieniu dotacje, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie. Współpraca z tego typu firmami jest na pewno dogodna – zwłaszcza jeśli na wystąpienie o dotację mamy niewiele czasu – jednak wybierając konkretnego doradcę, należy pamiętać, aby wynegocjować możliwie najkorzystniejszy model współpracy. 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy to prawda, że obecnie nie uzupełnia się już przychodu przyjmowanego do podstawy świadczeń chorobowych należnych pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą, w przypadku gdy z przyczyn usprawiedliwionych był on nieobecny w pracy przez część miesiąca?

czytaj więcej »

wiper-pixel